Yüzbinlerce şirkete kapanma tehlikesi

14 ŞUBAT 2014 tarihine sayılı günler kaldı..

Haberin Devamı

Bu tarihe kadar, limited ve anonim şirketlerin, sermayelerini Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile belirlenen “taban” rakamlara yükseltmeleri gerekiyor.
Aksi halde, bu şirketler infisah etmiş yani sona ermiş sayılacak.
15 Şubat cumartesi sabahı uyandıklarında, şirketlerini göremeyecekler!..

SÜRE UZATILMALI

Konu yüzbinlerce şirketi ilgilendiriyor.
Önemli bir kısmının “sermaye artırımı” olayından bilgisi yok.
Yeni TTK uyarınca,14 Şubat’a kadar asgari sermaye tutarının;
Limited şirketlerde 10 bin liraya,
Anonim şirketlerde 50 bin liraya,
Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş olan anonim şirketlerde 100 bin liraya, yükseltilmesi gerekiyor (6103 sayılı Kanun Md.20).
Yükseltmeyen şirketler, sona ermiş sayılacak. Daha açık bir anlatımla, şirket “yok hükmünde” sayılacak. 6103 sayılı kanunun 20. Maddesine göre; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, 14 Şubat 2014’de sona eren “sermaye artırımı” süresini, “birer yıl olarak” en çok iki kez uzatma yetkisi var.
Bakanlık bu yetkisini kullanıp, süreyi cuma gününe kadar “bir yıl” uzatmalı.

İMTİYAZLI PAYLAR DA BUHARLAŞACAK

14 Şubat tarihinin bir önemi de “imtiyazlı pay sahipleri” açısından.
Bilmeyenler için açıklayalım, Yeni TTK’nın 479. Maddesi “oyda imtiyazlı paylar”ı düzenliyor. Söz konusu madde aşağıdaki gibi:
“II-Oyda İmtiyazlı Paylar
Madde-479- (1) Oyda imtiyaz, eşit itibarî değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilerek tanınabilir.
(2) Bir paya en çok onbeş oy hakkı tanınabilir. Bu sınırlama, kurumlaşmanın gerektirdiği veya haklı bir sebebin ispatlandığı durumlarda uygulanmaz. Bu iki hâlde, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinin, kurumlaşma projesini veya haklı sebebi inceleyip, bunlara bağlı olarak, sınırlamadan istisna edilme kararını vermesi gerekir. Projede yapılacak her değişiklik mahkeme kararına bağlıdır. Kurumsallaşmanın gerçekleşmeyeceğinin anlaşıldığı veya haklı sebebin ortadan kalktığı hâllerde istisna etme kararı mahkeme tarafından geri alınabilir.
(3) Oyda imtiyaz aşağıdaki kararlarda kullanılamaz:
a) Esas sözleşme değişikliği.
c) İbra ve sorumluluk davası açılması.”

15’TEN FAZLA OY

Oyda imtiyaz olayında, “bir paya 15’ten fazla oy hakkı” tanımlanabiliyor. Ancak bunun için14 Şubat 2014 tarihine kadar, ana sözleşmenin yenilenerek durumun buna göre düzeltilmesi gerekiyor.
Normal koşullar altında bir paya 15’ten fazla “oy hakkı” tanınamıyor. Ancak bunun istisnası da var. “Kurumsallaşmanın gerektirdiği veya haklı bir nedenin olduğu durumlarda” en fazla 15 oy kuralı bozulabiliyor. Bunun için de asliye ticaret mahkemesinin kararı gerekiyor. Bir paya 15’ten fazla oy hakkı tanınacaksa, bu işlemin mahkeme kararı ile yapılması ve ana sözleşmenin 14 Şubat 2014 tarihine kadar değiştirilmesi gerekiyor.
Bu tarihe kadar, gerekli değişiklik ve uyarlamalar yapılmazsa, “oyda imtiyazı düzenleyen ana sözleşme hükümleri” 14 Şubat’tan itibaren, kendiliğinden geçersiz olacak ve oya ilişkin imtiyazların tamamı, yasal olarak sona erecek.
Görüldüğü gibi, önümüzde sayılı günler kaldı. 14 Şubat 2014 tarihinin, bir yıl uzatılması gerekiyor.

Yazarın Tüm Yazıları