Kansu Ejder

İŞTİRAK NAFAKASI

4 Nisan 2013
Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır.

Ana ve baba, yoksul oldukları veya çocuğun özel durumu olağanüstü harcamalar yapılmasını gerektirdiği takdirde ya da olağan dışı herhangi bir sebebin varlığı halinde, hakimin izniyle çocuğun mallarından onun bakım ve eğitimine yetecek belli bir miktar sarf edebilirler.
Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler.
Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir. Ayırt etme gücüne sahip olan küçük de nafaka davası açabilir.
Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir. Nafaka miktarının belirlenmesinde çocuğun gelirleri de göz önünde bulundurulur. Nafaka her ay peşin olarak ödenir. Hakim istem halinde, irat biçiminde ödenmesine de karar verebilir.

SONRADAN BAĞLANIYOR

Davacı baba, davalı ile anlaşmalı boşandıklarını, boşanma protokolünde iştirak nafakasıyla ilgili herhangi bir hükmün yer almadığını ve mahkeme tarafından iştirak nafakası konusunda herhangi bir karar verilmediğini ileri sürerek velayeti kendinde bulunan küçük için davalı anneden iştirak nafakası talebinde bulundu. Davalı anne, anlaşmalı boşanmada davacı babanın herhangi bir nafaka talebinin olmadığını savunarak davanın reddini istedi.
Yerel mahkeme iki tarafın da öğretmen olduğu, tarafların anlaşmalı boşanma ile velayetin davacı babada bırakılmasını istediği, herhangi bir nafaka talebi olmadığı, buna rağmen sonradan iştirak nafakasının istendiği ve davacının ekonomik durumunun davalıdan daha iyi olduğu gözetildiğinde istemin haksız bulunduğu kanaati ile davanın reddine karar verdi.

Yazının Devamını Oku

YOKSULLUK NAFAKASI

28 Mart 2013
Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında ‘süresiz’ olarak nafaka isteyebilir.

Yoksulluk nafakasının toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir. İrat biçiminde ödenmesine karar verilen nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde ise mahkeme kararı ile kaldırılabilir.
Tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.

ASGARİ ÜCRET ÖRNEĞİ

Davacı, boşandığı davalı eski eşinin asgari ücretle çalışarak gelir temin ettiğini böylece yoksulluktan kurtulmuş olduğunu ileri sürerek yoksulluk nafakasının kaldırılmasını talep etti. Davalı eski eş savunmasında; asgari ücretle çalıştığını ancak kazandığı para ile halen yoksulluk içinde yaşadığını belirterek davanın reddini istedi. Yapılan yargılama sonunda yerel mahkeme, davalının asgari ücretle çalışmasından dolayı yoksulluktan kurtulduğuna kanaat getirerek davanın kabulüne karar verdi.

MAHKEMENİN NAFAKA KARARI

Davalı eski eş yerel mahkeme kararını temyiz etti. Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, “yoksulluk nafakasının amacı, boşanma sonucunda yoksulluğa düşecek olan ve boşanmada daha fazla kusuru bulunmayan eşin, asgari yaşam gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Somut olayda boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen eşe aylık yoksulluk nafakası verilmiş olup, davalının nafaka dışında hiçbir malvarlığı bulunmadığı gibi, daha sonra avukat yanında işe girerek elde ettiği asgari ücret günün ekonomik koşulları ve paranın alım gücü değerlendirildiğinde O’nu yoksulluktan kurtarmaz.” gerekçesiyle yerel mahkeme kararını bozdu.

‘SÜRESİZ OLARAK’ İBARESİ

Bir yerel mahkeme, Türk Medeni Kanunu’nun boşanmada verilen yoksulluk nafakasının süresiz olmasına ilişkin hükmün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruyu sonuçlandıran Yüksek Mahkemesi kararında, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafın, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebileceğine dikkat çekti. İtiraz konusu “süresiz olarak’’ ibaresinin, alacaklının her zaman, ölünceye kadar yoksulluk nafakası alacağı anlamına gelmediğine, bu ibarenin kanuna, boşanmadan dolayı yoksulluğa düşecek eşin diğer eş tarafından, şartları bulunduğu sürece ekonomik yönden desteklenmesi ve asgari yaşam gereksinimlerinin karşılanması amacıyla konulduğu belirtildi.

Yazının Devamını Oku

VELAYET

21 Mart 2013
Davacı koca, davalı eşi ile fikren uyuşmamaları nedeniyle evlilik birliğinin çekilmez hale geldiğini, davalının başka bir kişi ile evden ayrılmasıyla fiilen ayrı yaşamaya başladıklarını beyan ederek ortak hayatın sürdürülmesi kendisinden beklenemeyecek derecede sarsıldığından boşanmaları ile müşterek çocuklarının velayetinin kendisine verilmesini istedi.

Davalı kadın da, yaşının küçük olmasından faydalanan davacı tarafından cinsel ilişkiye zorlandığını, hamileliğinin fark edilmesi ile aileler tarafından evlendirildiklerini ancak davacının ortak konut temin etmediği gibi evlilik birliğinin devamı süresince üzerine düşen hiçbir yükümlülüğü yerine getirmemesi nedeniyle evi terk ettiğini beyan ederek boşanmalarına karar verilmesini, çocuğun velayetinin kendisine verilmesini, maddi ve manevi tazminat ile nafakaya hükmedilmesini talep etti.

BAŞKA BİRİYLE KAÇMAK

Yerel mahkeme, davalı-karşı davacının evlilik birliği devam ederken başka bir kişi ile kaçmak suretiyle evi terk etmesi ağır kusuru nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle asıl davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına ve annenin çocuğunu terk ederek evden ayrılması nedeniyle müşterek çocuğun velayetinin babaya bırakılmasına, davalı-karşı davacı kadının davasının reddine ilişkin karar verdi.

ÇOCUK KİMDE KALACAK

Davalı-karşı davacı kadının kararı temyiz etmesi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi “Ana yanında kalmasının çocuğun bedeni, fikri, ahlaki gelişmesine engel olacağı yönünde ciddi ve inandırıcı deliller bulunmadığı ve hemen meydana gelecek tehlikelerin varlığı da ispat edilmediği halde ana bakım, şefkatine muhtaç 27.01.2004 doğumlu müşterek çocuğun Türk Medeni Kanununun 182. ve 336/2. maddeleri uyarınca babanın velayetine bırakılması usul ve kanuna aykırıdır” gerekçesi ile yerel mahkeme kararını kısmen bozdu.

Yerel mahkeme önceki gerekçesini tekrarlayarak, annenin çocuğunu terk ederek evden ayrılması nedeniyle müşterek çocuğun velayetinin davacı-karşı davalı babaya bırakılmasına karar vererek velayet yönünden önceki kararında direndi. Direnme kararına itiraz eden davalı-karşı davacı kadın davayı Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna taşıdı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise şu gerekçeyi göstererek yerel mahkeme kararını bozdu:

“Velayet, ana babanın velayeti altındaki çocukların kişiliklerine ve mallarına ilişkin hakları, ödevleri, yetkileri ve yükümlülükleri içerir. Ergin olmayan çocuk ana babasının velayeti altındadır. Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar. Ancak boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte evlilik birliği sona erdiğinden velayetin beraberce kullanılma olanağı kalmamaktadır. Bu durumda 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 336. maddesi uyarınca, ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmiş ise hakim, velayeti eşlerden birine verebilir. Velayet ana babadan birinin ölümü halinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir. Ayrılık ve boşanma durumunda velayetin düzenlenmesindeki amaç, küçüğün ileriye dönük yararlarıdır. Eş söyleyişle, velayetin düzenlenmesinde asıl olan, küçüğün yararını korumak ve geleceğini güvence altına almaktır. Bu nedenle, çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimini engelleyen ve süreklilik arz edeceği anlaşılan her olay, tehlikenin büyüklüğü, doğuracağı onarılması güç sonuçlar değerlendirilerek ele alınmalı ve neticeye varılmalı; velayetin belirlenmesi ve düzenlenmesinde öncelikle çocuğun yararı göz önünde tutulmalıdır. Bu kapsamda, tarafların çocuğunun cinsiyeti, doğum tarihi, eğitim durumu, kimin yanında okumakta olduğu, talepte bulunanın çocuğun eğitim durumu ile ilgilenip ilgilenmediği, sağlığı, sağlık durumuna göre tedavi olanaklarının kimin tarafından sağlanabileceği gibi özel durumuna ilişkin hususlar göz önünde tutulmalıdır. Velayetin belirlenmesi ve düzenlenmesinde ana babadan kaynaklanan özelliklerin de dikkate alınması kaçınılmazdır. Bu nedenle, mahkemece çocuğu başkasına bırakma, ihmal etme, kaçırma, iradi olarak terk etme, yönlendirme hususları ile tarafın velayet talebinin olup olmaması, şiddet uygulaması, sadakatsizliği, ekonomik durumu, mesleği, yaşadığı ortam, kötü davranışı, alkol bağımlılığı, sağlığı, dengesiz davranışları dikkate alınmalıdır. Mahkemece, açıklanan özellikler yanında mümkün oldukça çocuğun alıştığı ortamın değiştirilmemesine, kardeşlerin ayrılmamasına özen gösterilmeli, velayetin verileceği taraf yanında kalmasının çocuğun bedeni, fikri, ahlaki gelişmesine engel olup olmayacağı yönünde ciddi ve inandırıcı delil olup olmadığı veya hemen meydana gelecek tehlikenin varlığının ispat edilip edilemediği hususları da mutlaka değerlendirilmelidir.

Yazının Devamını Oku

EYLEM’Lİ AYRILIK

14 Mart 2013
2002 yılında evlendi Eylem ile Erdem. 2004 yılında çocukları Elif dünyaya gözlerini açtı. Elif henüz 2 yaşındayken, Erdem’in başka bir kadınla evlilik dışı ilişki yaşadığını öğrendi Eylem.

Karşısına alıp konuşmak istedi ancak Erdem inkar etti evlilik dışı ilişki yaşadığını. Gün geçtikçe değişti hareketleri, eşi ve çocuğuna karşı ilgisizliği arttı.
Önce Eylem’e hakaretler ederek fiziksel şiddet uyguladı, müşterek konutu yakmaya çalıştı. Sonra bir gün Eylem evde yokken müşterek konutun kilitlerini değiştirdi. Evden kovdu Eylem’i...
Eylem şikayetçi oldu. O dönem yürürlükte bulunan 4320 sayılı yasa kapsamında koruma kararı aldı. Müşterek konutun kendisi ve çocuğuna tahsisini sağladı. Bundan sonra Erdem eve hiç uğramaz oldu.

NAFAKA DAVASI AÇTI

Ev hanımı olup herhangi bir işte çalışmadığı için kendisi ve müşterek çocuğu için nafaka davası açtı Eylem. Tedbiren nafaka bağlandı her ikisi için. Nafaka bağlandıktan birkaç ay sonra; Eylem ile ruhen ve fikren uyuşamadıklarını, dünya görüşlerinin farklı olduğunu ileri sürerek 2007 yılında boşanma davası açtı Erdem. Eşinin başka kadınlarla evlilik dışı ilişki yaşadığını, kendisine fiziksel şiddet uyguladığını, müşterek konutu yakmaya çalıştığını ve müşterek konuta aylardır uğramadığını belirten Eylem, boşanma davasını kabul etmedi.

ÜÇ YIL SÜRDÜ

Davaya bakan Aile Mahkemesi davacı Erdem’i daha ağır kusurlu bularak, davalı Eylem’in davayı kabul etmediğini gerekçe göstererek davayı reddetti.

Yazının Devamını Oku

Yeni trend ‘evlilik yorgunluğu’

7 Mart 2013
Evlenmeye karar vermek, nişanlanıp büyük günü beklemek ve sonrasında evliliği yürütmenin hayattaki en zor şeylerden biri olduğunu fark etmek...

Uzmanlara göre çağımızda, evliliğin monotonlaşması, çiftlerin ayrılık sürecini hızlandıran en önemli boşanma nedenlerinden biri.
Son dönemlerde şiddetli geçimsizliğin yerini evlilik yorgunluğu aldı.
Psikologlar, evlilik yorgunluğunu; uzun yıllar devam eden, ilişkide bazı çözülemeyen ya da başa çıkılamayan problemlerin sonucunda gelinen bir nokta olarak tanımlıyorlar.
Boşanma nedenleri araştırmasına göre boşanma nedenlerinde ilk sırayı eşler arasındaki iletişim sorunları almakta, daha sonra ekonomik temelli sorunlar, çocukla ilgili sorunlar, eşlerin farklı karakter özellikleri taşıması gibi nedenler gelmektedir.
 
GİZLİ SES KAYDI DELİL SAYILIR MI

Davacı koca, meşru olmayan bir amaç için karşı cins de dahil olmak üzere arkadaşlarını müşterek konuta aldığı ve sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı iddiasıyla davalı eşi aleyhine evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma davası açtı. Davalı eş, mahkemeye sunulan ses kayıt cihazındaki kayıtların ‘özel hayatının gizliliği’ ihlal edilmek suretiyle hukuka aykırı yolla elde edildiğini, bu nedenle delil olarak kullanılamayacağını ileri sürdü.

Yazının Devamını Oku

O Türkan yok mu o Türkan

28 Şubat 2013
2000 yılının Nisan ayının yedinci günü tanıdıklarının tavsiyesiyle evlendi Türkan. Evliliği yolunda giderken ilk çocuğu Nazlı’ya hamile kaldı. Kocasının başka bir kadınla evlilik dışı ilişki yaşadığını hamileliğinin altıncı ayında öğrendi. Dünyası başına yıkıldı. Oysa ne de çok sevmişti kocasını…

Karşısına alıp konuşmak istedi ama hakaret, tehdit ve dayağa maruz kaldı. Karnındaki çocuğunu, ailesinin iki odalı gecekonduda yedi kişi yaşadığını düşündü. Ve çaresizce kocasının hakaret, tehdit ve dayağına sesini çıkarmadı, çıkaramadı.

ÇOCUK DOĞDU ÖZÜR DİLEDİ 
Nazlı dünyaya geldiğinde kocası özür diledi, hayatında kimsenin olmayacağını söyledi. Aralarındaki buzlar eridi. Türkan inandı, güvendi kocasına… Kocası da elini eteğini çekmiş gibi göründü başka kadınlarla evlilik dışı ilişki yaşamaktan. Her şey yolunda gidiyordu. Türkan ikinci çocuğuna hamile kalmıştı. Özden’i kucağına almak için gün sayıyordu.

HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇMEDİ

Özden açtı gözlerini dünyaya. Henüz bir yaşına gelmemişti. Bu defa kocasının yakın bir komşusuyla ilişkisi olduğunu öğrendi. Huylu huyundan vazgeçmemişti. Eşyalarını bile toplamadan çocuklarını aldı, ailesine sığındı. Anlattı yaşadıklarını, ailesi önceleri üzülerek kabullendi kızı ve torunlarını. Ancak bir süre sonra en yakını gördüğü ailesi de gecekondularının kendilerine yetmediğini söyleyerek Türkan ve çocuklarına bakamayacaklarını söylediler.

BU KEZ ÜZERİNE KUMA GETİRDİ

Kocası alıp götürdü evine. Aylar sonra da ‘kuma’ getirdi üstüne. Yılmadı, mücadele etti. Gönderdi ‘kuma’yı... Bu defa eve uyuşturucu madde getirdiğini gördü kocasının. Polise gidecekken kapı üzerine kilitlendi. “Böyle yaşamaktansa ölürüm daha iyi” dedi. Ve 3’üncü kattan kendini aşağı bıraktı. Ölmedi, yaşadı inadına…

Yazının Devamını Oku

Sarsılan evlilikler

21 Şubat 2013
Her yıl ortalama 190 bin çiftin evliliklerine son verdiği ülkemizde, evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşananların oranı yüzde 94,6’ya yükseldi. Evlilik birliğinin sarsılması nedeni ile boşanmaları yüzde 4,2 ile terk nedeniyle boşanmalar izledi.

Diğer bir anlatımla evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanmalardan sonra en çok terk nedeniyle boşanma davaları açılmaya başlandı.
Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.
Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

CİNSEL İLİŞKİYİ BEKLEMEK HAKSIZLIK

19 yaşında evlendirilen kadın evliliklerinin ilk üç ayında cinsel birliktelik olmayınca evini terk etti. Davacı koca, davalı eşinin sürekli kendisinden kaçtığını ileri sürerek terk nedeniyle boşanma davası açtı. Davaya bakan Aile Mahkemesi “Evlenmenin sosyal amacı yanında daha önemli olarak nesli devam ettirme ve cinsel arzuları tatmin etme gayesi de vardır. Kocanın fiziksel sorunu olmadığı belgelenmiştir. Cinselliği beklemek için kadını zorlamak açık bir haksızlıktır. Bu koşullar altında evliliğini devam ettirmesi beklenemez” gerekçesiyle davacı kocayı kusurlu buldu ve dava bitene kadar davalı eşine tedbir nafakası ödemesine karar verdi.

NAFAKAYA İTİRAZ

Davacı koca tedbir nafakasına itiraz etti. Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi temyizde, kocanın cinsel yönden yeterliliği doktor raporuyla anlaşıldığından, ileride beraber olabilecekleri gerekçesiyle kararı bozdu. Yerel mahkeme, “Kadından taraflar arasında ne zaman kurulacağı belli olmayan cinsel ilişkiyi beklemesini istemek haksızlıktır” diyerek bozma kararına direndi. Davanın taşındığı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu direnme kararını “Koca cinsel anlamda yeterli. İleride beraber olabilirler, kadın cinsel yakınlaşmayı beklesin” gerekçesiyle bozdu. Terk nedeniyle boşanma koşulu oluşmadığına hükmeden Hukuk Genel Kurulu, boşanma davası sonuçlanana kadar hükmedilen tedbir nafakasını da bozdu.

Yazının Devamını Oku

ÇEKİLMEZ

14 Şubat 2013
Ülkemizde, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 107 bin 942 çift evlendi. Yine ayrı dönemde 33 bin 474 çift ise boşanarak, mutlulukla başlayan evliliklerine son verdi.

Boşanmaların yüzde 96,7’si ‘geçimsizlik’ nedeniyle gerçekleşirken, özel boşanma nedenleri arasında ‘suç işleme’ ve ‘haysiyetsiz hayat sürdürme’ gibi nedenler, istisnai de olsa etkili oldu.

HER ZAMAN DAVA AÇABİLİR

Eşlerden biri toplum ahlakının kabul edemeyeceği ırza geçme, hırsızlık, sahtecilik, uyuşturucu madde imal veya ticareti gibi küçük düşürücü bir suç işler veya genel adaba, toplumun ahlak anlayışına aykırı hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

MUTLAK BOŞANMA NEDENİ DEĞİL

Eşinin, resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği gerekçesiyle cezaevinde olduğunu iddia eden davacı kadın boşanma davası açtı. Davaya bakan yerel mahkeme kesinleşme şerhli mahkûmiyet kararının sunulmasından sonra başkaca delil toplamaksızın davalı kocanın ‘küçük düşürücü’ suç işlemesi nedeni ile tarafların boşanmasına karar verdi. Davalı koca, yerel mahkeme kararını temyiz etti. Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi “Türk Medeni Kanunu, eşlerden birinin küçük düşürücü bir suç işlemesi halinde de onunla birlikte yaşamanın diğer eşten beklenememesi koşulunu getirmiş, bu konu mutlak boşanma nedeni olmaktan çıkarılmıştır. Suç işleme halinde birliğin diğer eş için çekilmez hal aldığının kanıtlanması gerekir. O halde mahkemece davacıya delillerini ibraz için kesin önel verilmediğinden çekilmezlikle ilgili delillerini ibraz için usulüne uygun önel verilmesi, bu konuda delil ibraz ettiğinde delillerin toplanarak hep birlikte takdiri ve sonucuna göre karar verilmesi gerekir” gerekçesiyle yerel mahkeme kararını bozdu.
  BİR KEREDEN BİR ŞEY OLMAZ

Davacı koca, eşinin başka bir erkekle yaşadığı, kendisini aldattığı gerekçesiyle haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle (TMK 163) boşanma davası açtı. Telefon dökümünü, SMS görüşmelerini ve birlikte tatile gittiklerine ilişkin görüntüleri mahkemeye sundu.

SADAKATSİZLİK VAR

Yazının Devamını Oku