Türk Akreditasyon Kurumu sınav duyurusu... İşte sınav tarihi ve başvuru şartları

Güncelleme Tarihi:

Türk Akreditasyon Kurumu sınav duyurusu... İşte sınav tarihi ve başvuru şartları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 12:53

Türk Akreditasyon Kurumunda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 1 (bir) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Haberin Devamı

2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS- B) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS’ye denk kabul edilen sınavlarda alınan puanın YDS’deki karşılığının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilan edilen sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katına kadar aday gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. 

KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdamı gerçekleştirilecektir.

Haberin Devamı


14.08.2023


28.08.2023


            1.      BAŞVURU ŞARTLARI VE SINAVDA ARANACAK NİTELİKLER

A-BAŞVURU ŞARTLARI


            a)   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,
            b)   Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
            c)   Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
           d)   Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olması kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
           e)   Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
       zorunludur.

B-BAŞVURULAN POZİSYONLAR İÇİN ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

  B.1 Yazılım Geliştirici (1 Kişi – Tam zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)

            a)   Kurumsal Yazılım Geliştirme süreçlerine hakim olmak ve büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde .NET teknolojileriyle C# ve Javascript programlama diliyle en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak,
            b)   Veri tabanı tasarımı ve optimizasyonu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
            c)   Web Api, .Net MVC, Entity Framework, MSSQL Server konularına hâkim olmak,
            d)   Javascript, Typescript konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
            e)  TFS, GIT, SVN Versiyon kontrol sistemlerini kullanmış, CI-CD ve DevOps süreçleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
            f)   XML ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
            g)  Mikro Servis Mimarisi, RabbitMQ, OData, Microsoft Analysis Services, Unit of Work, Repository, Dependency Injection, Singleton tasarım şablonları konularında tecrübe sahibi olmak,
            h)  CSS, JQUERY, Ajax, HTML, HTML5, XHTML gibi Web Teknolojilerine hâkim olmak,
            i)   Angular Framework ve SPA mimarisi, React,  vue.js konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

Tercihen,aşağıdaki tecrübelere sahip olmak;

            j)   Güvenli yazılım geliştirme, kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda tecrübe sahibi olmak,
            k)   Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi sahibi olmak,
            l)    Loglama, izleme (monitör), güvenlik ve yetkilendirme konularında bilgi sahibi olmak,
            m)  Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) Sertifikası sahibi olmak.
            n)   IOS, Android veya Hybrid Mobil platformlarından en az birinde uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
            o)   Docker, Kubernetes konteynır teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak
            p)   Elastic Search ve NoSql konusunda bilgi sahibi olmak
            q)   Kişisel verilerin yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

          Sınav başvuruları, 14 Ağustos 2023 günü başlayacak ve 28 Ağustos 2023 günü saat 23:59’da sona erecektir.Başvurular, e-Devlet üzerinden Türk Akreditasyon Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” adresi üzerinden yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri 3. maddede sıralanmaktadır.
            İlanda belirtilen şartları sağlamayan başvurular ile posta, e-posta yoluyla veya bizzat yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

         2.      BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE NİTELİKLERİ       
    
            a)   Fotoğraf ve özgeçmiş,
            b)   KPSSP3 puanı (KPSSP3 puanı mevcut değilse 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),
            c)   YDS/e-YDS puanı veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan puanın YDS karşılığı (yabancı dil puanı mevcut değilse 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),
            d)   Lisans veya Yüksek Lisans diploması veya e-devlet üzerinden temin edilebilecek mezun belgesi (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesi),
            e)   Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair e- devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan belge,
            f)    Başvuru şartları (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika vb.),
            g)   Mesleki tecrübe belgelerinin değerlendirilmesinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacak olup, tecrübe belgelerine ek olarak çalışılan iş yerinin niteliğine göre:
            ·      Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,
            ·      Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belgeler de ayrıca sisteme yüklenecektir.
            ·      Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.
            ·      Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın söz konusu tecrübesi dikkate alınmayacaktır.
            ·      Başvurulan pozisyon için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyon ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içermesi gerekmektedir.
            Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların sisteme yüklediği tüm sertifikalar, veren kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Kurumumuz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

3.      BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

            a)   Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puandan başlanarak pozisyon için liste oluşturulacaktır.
            b)   En yüksek puanlıdan başlanarak en fazla 10 katı kadar aday sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır.
            c)   Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.
            d)   Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 1 Eylül 2023 tarihinde www.turkak.org.tr internet sitesinde duyurulacak ve adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de takip edebileceklerdir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
           
            4.      SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI      
     
            a)   Sınav sözlü/uygulamalı olarak yapılacaktır. Sözlü/uygulamalı sınav konuları başvurulan pozisyonlara uygun olarak 1. maddenin “A” fıkrasının (d) bendi ile “B” fıkrasında belirtilen konulardır.
            b)   Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
            c)   Uygulamalı sınav, Kurum yerleşkesinde Kurum tarafından temin edilecek bir bilgisayar üzerinde adayın bilgisayar başında verilen algoritma problemlerine çözümleri ve rapor sonuçlarını oluşturacak veri tabanı sorgularını oluşturması şeklinde uygulanmaktadır. Algoritma problemleri için C# ve VB.NET programlama dilleri, veri tabanı sorguları için ise TSQL dili kullanılacaktır. Kurum tarafından temin edilen bilgisayarda Visual Studio 2017, Microsoft SQL Server ile Microsoft SQL Server Management Studio kurulu olarak bulunacaktır.
            d)   Adayların temin edilen bilgisayar ya da diğer herhangi başka bir cihaz ile sınav süresi boyunca internete bağlantı kurması mümkün olmayacaktır.
            e)  Uygulamalı sınav öncesinde adaylara soruların bulunduğu çıktılar sağlanacak, tüm soruların okunması ve akla gelebilecek soruların sorulması için bir süre verilecektir. Adaylar bu süre boyunca tüm soruları okuyacak ve ardından sorularla ilgili tüm sorularına cevap alabileceklerdir. Soru-Cevap bölümü sonrasında adayların sınav süresi boyunca diğer adayların konsantrasyonu göz önüne alınarak soru sormasına izin verilmeyecektir. 
          
            5.      SINAV YERİ, TARİHİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ      
     
            a)   Sözlü/uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.
            b)   Sözlü/uygulamalı sonucunda başarılı sayılan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sınav başarı sıralaması oluşturulacaktır.
            c)   Sözlü/uygulamalı sınav 18 Eylül 2023 tarihinde saat 10:00’da Türk Akreditasyon Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi 2125’inci Sokak No:1 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

            6.SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA           

            a)   Başarı sırasına göre bir (1) asıl, bir (1) yedek aday belirlenecektir. Sözlü/uygulamalı sınav sonuçları www.turkak.org.tr sitesinde ilan edilecektir.
            b)   Listede adı bulunan asıl adayın başvuru modülünde belirttiği adresine, ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta ile tebligat yapılacak olup, aday tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaktır.
            c)   Tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen aday, hakkından feragat etmiş sayılır.
            d)   Yedek adayın hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde atama yapılan pozisyonun herhangi bir nedenle boşalması halinde sınavı yedek olarak kazanan aday atanacaktır.
            e)   Asıl adaydan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanın yerine ilan edilen yedek adayın işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
            f)   Sözlü/uygulamalı sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

          7.      SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
           
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının üç katına kadar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

BAŞVURULAN POZİSYONLAR İÇİN ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

  B.1 Yazılım Geliştirici (1 Kişi – Tam zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)

            a)   Kurumsal Yazılım Geliştirme süreçlerine hakim olmak ve büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde .NET teknolojileriyle C# ve Javascript programlama diliyle en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak,
            b)   Veri tabanı tasarımı ve optimizasyonu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
            c)   Web Api, .Net MVC, Entity Framework, MSSQL Server konularına hâkim olmak,
            d)   Javascript, Typescript konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
            e)  TFS, GIT, SVN Versiyon kontrol sistemlerini kullanmış, CI-CD ve DevOps süreçleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
            f)   XML ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
            g)  Mikro Servis Mimarisi, RabbitMQ, OData, Microsoft Analysis Services, Unit of Work, Repository, Dependency Injection, Singleton tasarım şablonları konularında tecrübe sahibi olmak,
            h)  CSS, JQUERY, Ajax, HTML, HTML5, XHTML gibi Web Teknolojilerine hâkim olmak,
            i)   Angular Framework ve SPA mimarisi, React,  vue.js konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

Tercihen,aşağıdaki tecrübelere sahip olmak;

            j)   Güvenli yazılım geliştirme, kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda tecrübe sahibi olmak,
            k)   Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi sahibi olmak,
            l)    Loglama, izleme (monitör), güvenlik ve yetkilendirme konularında bilgi sahibi olmak,
            m)  Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) Sertifikası sahibi olmak.
            n)   IOS, Android veya Hybrid Mobil platformlarından en az birinde uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
            o)   Docker, Kubernetes konteynır teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak
            p)   Elastic Search ve NoSql konusunda bilgi sahibi olmak
            q)   Kişisel verilerin yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.