Hem star hem de stil ikonu: Beyonce

O, hem çok iyi bir eş hem çok iyi bir anne hem de stil ikonu!