ANKARA HABERLERİ

İşte Ankademi sonuçları - 1

Hürriyet Haber
07.06.2017 - 16:09 |Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara’nın 13 üniversite rektörü, 200’e yakın akademisyen ve üniversite öğrencilerinin katıldığı 50 saate yakın oturumlarla gerçekleştirdiği “ANKADEMİ: Şehir ve Üniversite” yazı dizisi sona erdi. Okurlarımızın her hafta büyük ilgiyle takip ettikleri ANKADEMİ’nin finalinde, ‘üniversitelerin kente etkisi’ ve ‘kentin çözüm bekleyen sorunları’ başlıkları başta olmak üzere 13 oturumdan öne çıkan konular yer alıyor.

Hürriyet Haber

Hürriyet Ankara’nın kent ile üniversiteyi buluşturan “ANKADEMİ: Şehir ve üniversite” yazı dizisi, 13 üniversite rektörü, 200’e yakın akademisyen ve üniversite öğrencilerinin katıldığı 50 saate yakın oturumlarla tamamlandı. Ankara, Hacettepe, Gazi, ODTÜ, Bilkent, AYBÜ, TEDÜ, TOBB ETÜ, Başkent, Çankaya, Ankara Sosyal Bilimler ve Yüksek İhtisas üniversitelerinin katılımıyla gerçekleştirilen proje birçok anlamda ilki gerçekleştirerek Ankara kamuoyunun üniversiteleri tartışması için önemli bir zemin oluşturdu.

Ziyaret edilen tüm üniversiteler proje fikrini takdirle karşılayarak devamının önemini vurguladı. ANKADEMİ projesiyle üniversitelerin sesini duyurma ve dikkate alınma konusunda yaşadıkları sorunlar açık bir şekilde ortaya çıktı.

İşte Ankademi sonuçları - 1

Proje koordinatörleri Hürriyet Ankara Koordinatörü Deniz Gürel ve Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin, ANKADEMİ sonuçlarını hazırladı.

İŞBİRLİĞİ EKSİKLİĞİ VAR

Ankara üniversiteleri, bugüne kadar kamuoyunun gündemine gelmemiş bir ayrıntıda Hürriyet Ankara’da ve gazetemizin internet sayfası aracılığıyla kendilerini ve kente katkılarını ortaya koydu. Üniversitelerin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişim konusunda farklı aktörlerle birlikte çok önemli çalışmalara imza attıkları görülürken yapılan tüm oturumlar sonrasında öncelikle başkent Ankara’da üniversitelerin kentle ilişkisi konusunda yeterince düşünülmediği tespit edildi. Ankara üniversiteleri tüm Türkiye ve dünyada önemli yeri olan akademik kuruluşlar konumundayken çeşitli sebeplerle kentin sorunları konusunda kentin karar vericileri ile yeterince işbirliği yapamadıkları da görüldü.

İşte Ankademi sonuçları - 1

BÜYÜYEN BAŞKENT’E ‘ÜNİVERSİTE ETKİSİ’

Ankara’daki üniversitelerin tarihi, gelişim süreçleri, öğrenci varlığı, tesis ve olanakları düşünüldüğünde, üniversitelerin hâlihazırda kente çok önemli katkılarda bulundukları görülüyor. Üniversiteler, ANKADEMİ oturumlarında bu katkıları farklı başlıklar altında ortaya koydu:

* Cumhuriyet döneminin ilk üniversitelerinin Ankara’da kuruldu ve Ankara üniversitelerinin Cumhuriyet’in ve Başkentlik işlevinin temel değerlerinin yaşatılmasında öncü rolü bulunuyor.

* Kent içerisinde mikro klima yaratan, kentin yaşanabilirliğine, mimarlık ve kent planlama birikimine bitki ve hayvan çeşitliliğine katkıda bulunan üniversite yerleşkeleri Ankara’da.

* Üniversite yerleşkelerinin Ankara’nın mimarlık tarihi için önemli mimarların eserlerine ev sahipliği yapıyor ve bu yapıların korunmasına önemli katkı sağlıyor.

DÜNYA’DA ANKARA’YI TEMSİL EDİYORLAR

* Üniversiteler Türkiye’yi dünyada başarıyla temsil ediyor. Ankara’nın ismini dünyaya taşıyor ve kenti yükseköğretim alanına dönüştürüyor.

* Kente göçle gelen kitlelerin kentsel kimliğinin oluşmasında üniversitelerin gerçekleştirdikleri kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklerle önemli katkılar yapıyor.

* Üniversitelerin halk sağlığı ve sağlık alanında çalışmalarıyla sadece Ankara’ya değil, Türkiye’ye hizmet ediyor.

* Üniversite öğrenci topluluklarının yaptıkları etkinliklerle kente zenginlik katıyor.

* Kentteki sosyo-ekonomik düzeyi düşük kesimlere, temel eğitim ve lise düzeyindeki öğrencilere üniversiteler bilimi tanıtmak ve sevdirmek adına çalışmalar yapıyor.

* Üniversite kütüphanelerinin kentte önemli bir birikim oluşturuyor.

İşte Ankademi sonuçları - 1

ÜNİVERSİTELER KORİDORU BÜYÜK FIRSAT

* Üniversiteler devlet kurumlarının ve bürokrasideki yetişmiş personelin oluşumunda açtıkları eğitim programları ve yüksek lisans eğitimi ile katkı yapıyor

* Üniversitelerdeki araştırma merkezlerinin ürettikleri bilginin kentteki sivil toplum örgütlerinin, kamu ve özel sektörün gelişimini sağlıyor.

* Ankara kentinin yüksek teknolojide savunma sanayisinde gelişim üniversitelerin katkısıyla gerçekleşiyor.

* Yeni gelişmekte olan üniversitelerin kentin farklı ilçelerinde ve akslarında gelişimi tetikliyor.

* Ankara’nın güneybatı aksında oluşan ‘üniversiteler koridorunun’ Ankara için büyük bir fırsat.

* Üniversite yerleşkeleri yaya ve çevre odaklı kent yaşamı konusunda öncü ve örnek rol oynuyor.

* Çok farklı ülkelerden yüzlerce üniversite ile yapılan uluslararası akademik işbirliği anlaşmaları yoluyla Ankara dünyaya tanıtılıyor.

İşte Ankademi sonuçları - 1

ÜNİVERSİTE ORMANLARI KENTİN AKCİĞERLERİ

* Üniversitelerin Ankara’nın akciğerleri konumundaki ağaçlandırma ve orman oluşturma geleneğe dönüştü.

* Üniversiteler nitelikli personelin Ankara’da tutulmasında oluşturdukları istihdam olanaklarıyla da kente katkı yapıyor.

* Ankara üniversitelerinin güzel sanatlar ve konservatuvarlar aracılığıyla sanat ve kültürde öncü bir rolü bulunuyor.

* Ankara üniversitelerinin kurmuş oldukları teknoparkların yarattıkları iş hacmi ve yaptıkları ihracatlar yüksek teknoloji alanında Ankara’yı öne çıkarıyor.

* Üniversiteler yerel yönetimlerle işbirliği yaparak mesleki ve teknik eğitim konusunda açılan kurslara kent ekonomisini canlandırıyor.

İşte Ankademi sonuçları - 1

ÜNİVERSİTE GÖZÜYLE KENT SORUNLARI

ANKADEMİ oturumlarında üniversite temsilcileri bilimsel ve objektif şekilde Ankara’nın temel sorunlarını ortaya koydu. Sorunların çözümü konusunda işbirliğine açık olduklarını söyleyen üniversite yönetimlerinin tespitleri şöyle:

* Başkent Ankara’ya aidiyet hissinin kentliler arasında zayıf olması.

* Ankara’da akşam belli bir saatten sonra güvenli kentsel yaşamın sürdürülmesinde yaşanan sorunlar.

* Kent merkezinde güvenlik ve ekonomik sebeplerle gözlemlenen çöküntüleşme ve Ulus, Kızılay gibi kent merkezindeki kamusal alanların kentin ortak paylaşım alanı olma niteliğini yitirmesi.

* Ankara’da kentlilerin boş vakitlerinde AVM’lere kapanması ve kentten izole bir yaşam sürmeye başlaması.

* Kentte özellikle toplu taşımla güvenli, etkin, ucuz ve konforlu yolculuk edilmesinde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunun özellikle öğrencileri etkilemesi.

* Havaalanına toplu taşım olanaklarının yetersizliği, raylı sistem gibi çözümlerin bulunmaması.

* Kentsel kamusal alanların rant alanına dönüşmesi.

* Ankara’nın planlanmasında kentteki tüm kesimlerin ortaklaşacağı, işbirliğinde bulunacağı katılımcı ve ortak akla dayalı bir planlama yaklaşımının bulunmaması.

* Kentin gelişiminde kent siluetinin ve estetik düzeyin dikkate alınmaması.

* Kentte uygulanan kentsel dönüşüm projelerinde kentlilerle yerel yönetimlerin çatışmalı hale gelmesi, dönüşümün sosyal sonuçlarının dikkate alınmaması, kentsel dönüşümle ortaya çıkan kentsel çevrelerin yaşam kalitesinin düşük olması.

* Ankara’daki gayrimenkul odaklı kentsel gelişim eğilimi sebebiyle Ankara’da kentsel ranttan pay alma gayretinin kent kimliğinin olumsuz bir yönü haline gelmesi.

* Kentte doğal yeşil alanların yapılan yanlış uygulamalarla kentte hava kirliliğini engellemede katkısı bulunmayan yapay çevrelere dönüştürülmesi.

* Kentte bisiklet yollarının ve yaya mekânlarının azlığı.

* Kent kültürünün gelişiminin sağlanamaması sebebiyle Ankara’nın taşralaşma sorunu ile karşı karşıya kalması.

* Kentin ortak sorunlarının çözümü için paydaşların bir araya gelmelerini sağlayacak kültürün ve katılımcı mekanizmaların bulunamaması.

* Kentte tüm kentin toplu taşımla erişimine açık sosyal donatı alanlarının eksikliği.

* Kentteki yerel kültürün taşıyıcısı olan esnaf ve sanatkârların gelişiminin ve yerel ürünlerin yeterince desteklenmemesi.

* Ankara’nın yakın çevresinde bulunan vadi ve akarsu havzalarının yapılaşma baskısı altında bulunmasının Ankara’nın ekolojik yapısını tehdit altına alması.

* Uluslararası doğrudan hava yolu ulaşımı seferlerinin çok kısıtlı olması sebebiyle sağlık turizmi gibi alanlarda gelişimin yavaş olması.

* Kent merkezlerinde yaşanan görsel kirlilik ve özellikle reklam panolarının, tabelaların ve tanıtım için kullanılan unsurların kentte kentsel kimliğe zarar verecek noktaya gelmiş olması.

İşte Ankademi sonuçları - 1

KENT MÜZESİ BÜYÜK EKSİKLİK

Başkent’teki üniversiteler kentteki kültürel yaşamla ilgili sorunları şöyle sıraladı:

* Ankara’da bir kent müzesinin bulunmaması, üniversitelerle işbirliği içinde hazırlanacak bir kentsel arşiv ve belleğinin bulunmaması.

* Kentin somut ve somut olmayan tarihsel ve kültürel birikiminin özgüvenli bir şekilde ve bilimsel yöntemlerle korunması için yapılması gereken çalışmaların gerçekleştirilmemesi ve daha çok dış görünüşe önem veren yenileme çalışmalarının tarihi dokuya zarar vermesi.

* Üniversitelerin kentte yaptıkları etkinliklerin kentlilerle yeterince etkin bir şekilde buluşturulamaması, üniversitelerin katkılarının gündem haline gelmemesi.

* Ankara’ya okumaya gelen öğrencilerin yerleşke dışında fazla çıkmadan yaşaması, kentte yaya olarak bisiklet kullanarak ya da kentteki kültürel sportif tesisleri kullanarak yaşamalarının zor olması.

* Yerel yönetimlerin kültür ve sanat alanında üniversitelerin birikiminden yeterince yararlanmaması.

* Ankara’da uluslararası festivallerin ve etkinliklerin sayısının çok az olması.

* Kentte gerçekleştirilen kültür ve sanat faaliyetlerinde nüfusun artışına paralel bir gelişme görülmemesi.

ÖĞRENCİLER ‘UYUYAN KENT’ DİYOR

* Ankara’nın yabancı öğrenci dostu olmayan bir kent olması ve yabancı öğrencilerin Ankara’yı ‘uyuyan kent’ olarak adlandırması.

* Yabancı öğrencilerin kentte hayatını kolaylaştıracak bilgilendirmelerin, haritaların ve kolaylıkların yerel yönetimler tarafından sağlanmamış olması.

* Üniversitelerin de kendi aralarında gerekli işbirliğini sağlayamamış olması.

* Kentte öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik mekânların azlığı, Milli Kütüphane gibi yerlerde öğrencilerin ders çalışmak için yer bulamaması gibi sorunlar yaşaması.

YARIN: ÜNİVERSİTELER GÖZÜYLE ANKARA VİZYONU VE ANKARA’NIN GELECEĞİ İÇİN ÖNERİLER

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İşte Ankademi sonuçları - 1 hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Haziran 2017 tarihinde saat 16 09’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İşte Ankademi sonuçları - 1 haberi güncellenecektir.

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

19 Eylül 2021, Pazar
 • İmsak
  05:02
 • Güneş
  06:26
 • Öğle
  12:47
 • İkindi
  16:15
 • Akşam
  18:59
 • Yatsı
  20:18
Sayfa Başı