Güncelleme Tarihi:

T.C. ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 

T.C. ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 00:00

.

T.C. ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 

KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı DSİ Genel Müdürlüğü vekili Av. Öykü AKSU tarafından sunulan dava dilekçesiyle; mahkememiz 2023/251 esas sayılı dosyasıyla, maliki Kadife ÇAKAL, Salih ÇÖP olan,Samsun, Salıpazarı, Karaman, 154 ada 61, 67 ve 68 parsel sayılı, yol nitelikli taşınmazların Salıpazarı Baraj İnşaatı faaliyetleri kapsamında kamulaştırılmasına karar verilmiş, mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. md gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;
1.Davacı DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nce 05/06/2014 tarih ve 962 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince belirtilen taşınmazların mülkiyet hakkı şeklinde kamulaştırılmasına karar verildiği,
2.Kamu yararı kararının, Tarım ve Orman Bakanlığının 11/12/2020 tarih ve 804751 sayılı OLUR’u ile onaylandığı,
3.Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına mahkemece takdir edilen banka şubesine yatırılacağı,
4.Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
5.Duruşmaların 29/11/2023 günü saat 10:30 itibariyle 2. Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda başlayacağı; davete uymayanların yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,
6.Açılacak davalarda husumetin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,
7.Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
8.Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 17/10/2023

#ilangovtr Basın no ILN01926043

Haberle ilgili daha fazlası: