Güncelleme Tarihi:

HASTANEMİZ TEKNİK CİHAZLARININ 2024 YILI İÇİN PERİYODİK BAKIM ONARIMI VE KAPALI ALAN İLAÇLAMA HİZMET ALIMI

HASTANEMİZ TEKNİK CİHAZLARININ 2024 YILI İÇİN PERİYODİK BAKIM ONARIMI VE KAPALI ALAN İLAÇLAMA HİZMET ALIMI
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 00:00

.

HASTANEMİZ TEKNİK CİHAZLARININ 2024 YILI İÇİN PERİYODİK BAKIM ONARIMI VE KAPALI ALAN İLAÇLAMA HİZMET ALIMI

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

HASTANEMİZ TEKNİK CİHAZLARININ 2024 YILI İÇİN PERİYODİK BAKIM ONARIMI VE KAPALI ALAN İLAÇLAMA HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1283893

 

1-İdarenin
a) Adı:EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:Zeynep Kamil Mh.Dr Burhanettin Üstünel sk. No: 4/3 34668 Zeynep Kamil ÜSKÜDAR/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası:2163910680 - 2163913476
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı:HASTANEMİZ TEKNİK CİHAZLARININ 2024 YILI İÇİN PERİYODİK BAKIM ONARIMI VE KAPALI ALAN İLAÇLAMA HİZMET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:22 KISIM 34 KALEM - HASTANEMİZ TEKNİK CİHAZLARININ 2024 YILI İÇİN PERİYODİK BAKIM ONARIMI VE KAPALI ALAN İLAÇLAMA HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:12.12.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Başhekimlik Toplantı Salonu (Tarihi Bina)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
2. Kısım 2. kalem için;
- İstekliler, trafoların kontrol için 1 adet elektrik mühendisi olacaktır. Elektrik Mühendisinin ‘’ Elektrik Mühendisi EMO tarafından verilen SMM belgesi’’ ve ‘’Elektrik yüksek gerilim işletme sorumlusu belgelerine’’ sahip olmalıdır. Bu belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.
3. Kısım 2. kalem için;
- İstekliler, Üretici, distribütör veya bunların yetkilendirdiği firmalara bakım yaptıracağına dair; Üretici, distribütör veya bunların yetkilendirdiği firmalar tarafından imzalanmış periyodik bakım taahhütnamesini ihale dosyasında sunacaktır.
9. Kısım 1. kalem için;
- İstekliler, 27 Ocak 2005 tarih ve 25709 sayılı resmi gazetede yayınlanan 'Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' ve 'aynı yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik' te yer alan Sağlık Bakanlığından Onaylı 'Mesul Müdür Sertifikası' ve 'İkinci veya Üçüncü Sınıf Gayrı Sıhha Müessese Ruhsatı' bulunmalı ve bu belgeleri ihale dosyasında sunacaktır.
- İstekliler, Haşerelere karşı Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesini ihale dosyasında sunacaktır.
13. Kısım 1. kalem için;
- İstekliler, Modül "H" veya "B+E" Belgesini ihale dosyasında sunacaktır.
17. Kısım 1. kalem için;
- İstekliler, Üretici, Distribütör veya bunların yetkilendirdiği firma olduğuna dair belgeleyen evrakları ihale dosyasında sunacaktır.
18. Kısım 1. kalem için;
- İstekliler, Üretici, Distribütör veya bunların yetkilendirdiği firma olduğuna dair belgeleyen evrakları ihale dosyasında sunacaktır.
20. Kısım 1. kalem için;
- İstekliler, Üretici, Distribütör veya bunların yetkilendirdiği firma olduğuna dair belgeleyen evrakları ihale dosyasında sunacaktır.

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarından birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.
4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
1. KISIM
Belge AdıAçıklama
TS 12850Yetkili Servisler – Havalandırma ve Klima Sistemleri, Klimalar. Soğutucu Gruplar, Fancoiller, Fanlar (Aspiratörler, Vantilatörler), Hava Temizleyici Cihazlar ve Hava Perdeleri vb. İçin Kurallar

3. KISIM
Belge AdıAçıklama
TS 12426Yetkili Servisler – Tıbbi Cihazlar İçin – Kurallar
TS 12870Yetkili Servisler – Kompresörler ve Pnömatik Makinalar İçin – Kurallar
TS 12873Yetkili Servisler - Pompalar (atık ve temiz su, yağ, akaryakıt, Ipg, cng) İçin Kurallar

4. KISIM
Belge AdıAçıklama
TS 12650Yetkili Servisler – İçten Yanmalı Motorlar Tarafından Tahrik Edilen Jeneratörler İçin Kurallar

6. KISIM
Belge AdıAçıklama
TS 12849Yetkili Servisler – Alarm Cihazları İçin - Kurallar

8. KISIM
Belge AdıAçıklama
TS 12426Yetkili Servisler – Tıbbi Cihazlar – Kurallar

11. KISIM
Belge AdıAçıklama
TS 12865Yetkili Servisler - Brülörler (Sıvı Yakıtlı ve Çift Yakıtlı) İçin Kurallar
TS 12676Yetkili Servisler - Kazanlar ve Isı Değiştiriciler (Eşanjörler) İçin Kurallar

12. KISIM
Belge AdıAçıklama
TS 12873Bu standard, pompa (atık ve temiz su yağ, akaryakıt LPG/CNG) yetkili servislerinin işletmecilik, yapısal özellikler teknik donanım ve çalışanların özellikleri ile ilgili kuralları kapsar. Araç yakıt pompalarını kapsamaz
TS 12852Bu standard, sabit tanklar, hidroforlar ve genleşme tankları yetkili servislerinin işletmecilik, yapısal özellik, teknik donanım, çalışanların özellikleri ve belgelendirme ile ilgili kurallarını kapsar

13. KISIM
Belge AdıAçıklama
TS 12255Yetkili Servisler - Asansörler İçin - Kurallar
TS 13015Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları İçin Kurallar

14. KISIM
Belge AdıAçıklama
TS 12643Yetkili Servisler - Kesintisiz Güç Kaynakları İçin - Kurallar

15. KISIM
Belge AdıAçıklama
TS 12817Yetkili Servisler - Elektrik panoları için kurallar, kapsam: Bu standard, Transformatör yetkili servislerinin işletmecilik, yapısal özellik, teknik donanım, çalışanların özellikleri ve belgelendirme ile ilgili kurallarını kapsar 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Teklif verilen kısımlar ile ilgili Kamu ve/veya Özel Sektörde  yapılmış işlere ilişkin her türlü tamir, bakım ve onarım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 #ilangovtr Basın no ILN01933057

Haberle ilgili daha fazlası: