Güncelleme Tarihi:

2024 YILI PERİYODİK BAKIM HİZMETİ ALIMI İŞİ

2024 YILI PERİYODİK BAKIM HİZMETİ ALIMI İŞİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2023 00:00

.

2024 YILI PERİYODİK BAKIM HİZMETİ ALIMI İŞİ
TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI
PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI


2024 Yılı Periyodik Bakım Hizmeti Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                        :2023/1264746
1-İdarenin
a) Adı                                     : TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi                                : Süleymaniye Mah. Kanuni Medresesi Sk. No: 1 34080 Süleymaniye FATİH/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası  : 2125144636 – 2125144637
ç) İhale dokümanının
görülebileceği ve e-imza
kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası                                   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı:2024 Yılı Periyodik Bakım Hizmeti Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:21 Kalem Muhtelif Periyodik Bakım Hizmeti İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Süleymaniye Yerleşkesi ve Atıf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü, Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü ve Millet Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü .
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihi 02.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi:02.01.2024

3-İhalenin

  1. İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:07.12.2023 - 12:00
b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Kitap Şifahanesi Toplantı Salonu, Süleymaniye Mah. Kanuni Medresesi Sok. No: 1 Fatih/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
TS 12650   JENERATÖR İÇİN
TS 12850   İKLİMLENDİRME VE HASSAS KLİMALAR İÇİN
TS 12817   İKLİMLENDİRME VE KOMPANZASYON PANOLARI, ANA VE TALİ PANOLAR İÇİN
TS 12643   UPS İÇİN
TS 12676   DOĞALGAZ KAZANI İÇİN
TS 12540   TURNİKE SİSTEMLERİ İÇİN
ISO 9001:2015                 
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarından birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.
4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge AdıAçıklama
Yetkili Servis BelgesiGüncel Vertiv (Emerson) Yetkili Servis Belgesi

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektöre yapılan bina veya tesislere ait makine ve teçhizatların (ısıtma-soğutma sistemleri, elektrik ve elektronik sistemler, yangın söndürme sistemleri, vb.) bakım ve/veya onarım işleri benzer iş kapsamında değerlendirilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın no ILN01931580

 
Haberle ilgili daha fazlası: