Atatürk İlkeleri nelerdir? Atatürk İlkelerinin kısaca açıklamaları

Atatürk İlkeleri nelerdir Atatürk İlkelerinin kısaca açıklamaları

Atatürk ilkeleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin temeli olan, Türkiye'nin çağdaş yönünü belirleyen düşünceler ve fikirlerdir. Atatürk ilkeleri nelerdir, hangi ilkenin amacı nedir gibi soruların yanıtlarını sizin için derledik.

Haberin Devamı

Atatürk ilkeleri temel ve bütünleyici ilkeler olarak iki farklı başlık altında değerlendirilebilir. İlkeler, Atatürk'ün devlet anlayışını simgeleyen, tam bağımsızlık, ulus devlet, çağdaşlaşma ve ulusal egemenlik hedeflerinden doğmuştur.

 Atatürk İlkeleri Nelerdir?

 Atatürk ilkeleri, ilk olarak Cumhuriyet Halk Fırkası ilkeleri olarak ortaya çıkmış, 1937'deki kanunla birlikte hukuken Türk ulusuna mal edilmiştir. İlkelerin genel anlamı, çağdaş Türkiye fikri, ulusun egemenliği, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devletidir.

 Temel Atatürk İlkeleri

l Milliyetçilik

l Cumhuriyetçilik

l Halkçılık

l Devletçilik

l Laiklik

l İnkılapçılık

Bütünleyici Atatürk İlkeleri

l Akılcılık

l Çağdaşlık

l Ulusal birlik

l Ulusal bağımsızlık

l Ulusal egemenlik

Atatürk İlkelerinin Kısaca Açıklamaları

 Milliyetçilik

Haberin Devamı

 Milliyetçilik kavramının temeli, milli mücadeleye dayanır. Türk milliyetçiliğinin ilelebet yaşaması ve sürmesi ilkesidir. Kendisini Türk olarak gören herkes Türk olarak kabule edilir. Atatürk milliyetçiliği, ırkçılık karşıtı olmanın yanında, sınıfsal ayrımları ve mezhepsel farklılıkları reddeder.

 Cumhuriyetçilik

 Cumhuriyetçilik ilkesi, cumhuriyeti koruma, onu sevme ve yaşatma olarak değerlendirilebilir. Cumhuriyetçilik ilkesi sayesinde, tüm vatandaşlar kanun önünde aynı eşit haklara sahip oldular. Toplumsal ayrıcalık ve farklılıklar kaldırıldı. Kadınlara siyasi haklar tanındı, cumhuriyet ilan edildi.

 Halkçılık

 Devletin, milletin çıkarlarına ve yararına eşit olacak şekilde hizmet etmesi olarak değerlendirilebilir. Cumhuriyetçilik ile milliyetçilik ilkelerinin doğal sonucu olarak ortaya çıktı. Halkçılık ilkesine göre milli egemenlik esas alınır. Devlet tüm işlerini ve faaliyetlerini halkın yararına olacak şekilde yapar. Halkın ekonomik refaha kavuşması için devlet çalışmalarını yürütür. Kanun önünde her birey eşit sayılır.

 Devletçilik

 Devletçilik ilkesi, ülkenin gelişimi ve ilerlemesi için izlenmesi gereken yöntemlerin belirlenmesine dayanır. Karma ekonomi, 1. ve 2. ekonomik kalkınma programları bu yönde gerçekleşir. Birçok bankanın kurulması, kalkınma planları, demiryolları kurulması Devletçilik ilkesinin esasları arasındadır. O zamanın Türkiye'sinde Devletçilik ilkesi, ülkenin ekonomik politikası olarak kabul görmüştür.

 Laiklik

Haberin Devamı

 Laiklik, hukukun kurallarının dine değil, akıl ve bilime dayandırılması ilkesidir. Daha kısa bir tanımlamayla, din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmış olmasıdır. Laiklikte, din ve vicdan özgürlükleri devlet tarafından güvenceye alınır. Her türlü inanca saygılı olunmalıdır. Türk milletine yepyeni yaşam biçimleri sunularak, çağdaşlaşmanın önü tamamen açılmıştır. Laiklik ilkesine göre devlet, dinle değil bilim ve akılla yönetilir.

 İnkılapçılık

 İnkılapçılık ilkesinin temel amacı, çağın gerisinde olmama, yeniliklere ayak uydurma olarak tanımlanabilir. Atatürk inkılapçılık anlayışına göre, ihtiyaçları karşılamayan kurumların ortadan kaldırılıp, yerine yepyeni kurumların açılmasına dayanır. Atatürk'ün yapmış olduğu bütün inkılapları kapsar. Amaç, sürekli yenilik ve ilerlemedir.

Haberin Devamı

 Atatürk'ün temel ilkeleri akıl ve bilime dayanır. Hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, insanların daha iyi yaşayabilmesi adına kabul edilmiş ilkelerdir.

 Atatürk'ün Bütünleyici İlkeleri

 Çağdaşlık

 Ekonomik, fikir ve devlet bakımından ileri dünyayla aynı koşullarda olmaya dayanır. Çağdaş olma durumu olarak belirtilebilir.

 Ulusal Birlik

 Atatürk milliyetçiliğinin zorunlu sonucu olan ulusa birlik ilkesine göre millet ile ülke bölünmez bir bütündür.

 Akılcılık

 Bilimin geliştirilmesi, eğitimin yaygınlaştırılması ve Türk halkının ileri medeniyetler seviyesine getirilmesi akılcılık ilkesinin temelini oluşturur. Akılcılık, bilim ve aklın kurallarına dayanan ilkeye verilen isimdir.

Haberin Devamı

 Ulusal Egemenlik

 Devleti yöneten gücün, herhangi bir kuruma, zümreye, aileye ait olmaması, diğer deyişle millete ait olması anlamına gelen ilke, ulusal egemenliktir. Ulusal egemenlik ilkesine göre, milletin gücünün önünde hiçbir şey bulunmaz. Millet istediği her şeyi yapabilme gücüne sahip olarak değerlendirilir. Kısacası, ulusun, yani milletin ülkeye egemen olması esasına dayanır.

Haberle ilgili daha fazlası: