Güncelleme Tarihi:

YATAY VE DÜŞEY İŞARETLEME İLE TRAFİK YÖNETİM SİSTEMLERİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YATAY VE DÜŞEY İŞARETLEME İLE TRAFİK YÖNETİM SİSTEMLERİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 00:00

 

YATAY VE DÜŞEY İŞARETLEME İLE TRAFİK YÖNETİM SİSTEMLERİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

PROGRAM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karayolları Dairesi Bakım Ağına Dahil Muhtelif Yollarda Trafik Güvenliği Yönünden Yatay ve Düşey İşaretleme ile Trafik Yönetim Sistemleri Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/565289

 

1-İdarenin

a) Adı

:

PROGRAM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Karayolları Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

312 449 81 00 - 312 449 71 20, 312 449 71 23

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karayolları Dairesi Bakım Ağına Dahil Muhtelif Yollarda Trafik Güvenliği Yönünden Yatay ve Düşey İşaretleme ile Trafik Yönetim Sistemleri Yapılması İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Muhtelif yollardaki yatay ve düşey işaretlemelerinin yapılması işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 550 (BeşYüzElli) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

04.06.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Karayolları Genel Müdürlüğü, Yapım ve Danışmanlık İhaleleri Şubesi Müdürlüğü, D Blok, Kat:2 Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı İhale Salonu, Yücetepe/ANKARA

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İhale Konusu iş 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş Gurupları Tebliğinde bulunan herhangi bir iş guruba dahil olmaması sebebiyle bu tebliğin 2.7. maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3’üncü maddesine istinaden " Devlet ve il yollarında yatay işaretleme yapılması işi veya devlet ve il yollarında düşey işaretleme yapılması işi" benzer iş olarak kabul edilecektir. 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Makine Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP)
İsteklinin Toplam Puanı ve Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı hesaplanırken;
İstekli Toplam Puan (İstekli TP) = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli Toplam Puan)
Teklif Fiyat Puanı:
50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:
50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:
İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

CTP yol kenar dikmesinin temini ve yol boyuna dikilmesi

0,17%

0,26%

0,1

Alüminyum profilden bilgi levhası yapılması (2,5 m²'den büyük)

1,22%

1,86%

0,8

2 mm kalınlığındaki galvanizli sacdan 90 cm kenarlı eşkenar üçgen levha yapılması

0,21%

0,32%

0,1

2 mm kalınlığındaki galvanizli sacdan 60 cm. çaplı yuvarlak levha yapılması

1,21%

1,85%

0,8

2 mm kalınlılığındaki galvanizli sacdan 75 cm' lik sekizgen levha yapılması (Anahtar Ağzı Olan Sekizgen)

0,16%

0,24%

0,1

2 mm kalınlılığındaki galvanizli sacdan muhtelif ebatlarda dörtgen levha yapılması

3%

4,6%

1,9

Galvanizli sac profilden trafik bilgi levhası yapılması (1,5 mm kalınlığında)

0,74%

1,13%

0,5

Trafik işaret levhalarına sembol, bordür ve yazı yazılması (Standart ve bilgi trafik işaret levhaları)

0,56%

0,86%

0,4

Standart trafik levha direğinin yerine konulması (Tehlike Uyarı, Trafik Tanzim, Bilgi, Durma ve Park Levhaları)

2,02%

3,09%

1,3

Trafik bilgi levhalarına ankrajlı temel yapımı ve levha direği montajı

0,5%

0,76%

0,3

Standart trafik işaret levhalarının yerine konulması (Tehlike Uyarı, Trafik Tanzim, Bilgi, Durma ve Park Levhaları)

1,15%

1,76%

0,8

Trafik bilgi levhalarının yerine konulması

0,17%

0,25%

0,1

Kaplama üstü bilgi levhalarının yerlerine konulması

0,4%

0,61%

0,3

Standart trafik işaret levhasının yerlerinden sökülmesi (Tehlike Uyarı, Trafik Tanzim, Bilgi, Durma ve Park Levhaları)

0,34%

0,52%

0,2

Trafik bilgi levhalarının yerlerinden sökülmesi

0,12%

0,19%

0,1

Kaplama üstü bilgi levhalarının yerlerinden sökülmesi

0,021%

0,032%

0,1

Standart levha direğinin yerinden sökülmesi

0,6%

0,91%

0,4

Trafik bilgi levha direğinin yerinden sökülmesi

0,088%

0,14%

0,1

Kaplama üstü levha taşıyıcı konstrüksiyonun komple yerinden sökülmesi

0,078%

0,12%

0,1

Soğuk yol çizgi boyası ile yol çizgilerinin çizilmesi (Makina ile)

8,79%

13,47%

5,3

Termoplastik boya ile püskürtme (Sprey) yöntemi ile yol çizgilerinin çizilmesi (Makina ile) (2 mm kalınlığında)

18,06%

27,69%

11,4

Termoplastik boya ile püskürtme (Sprey) yöntemiyle yol çizgilerinin çizilmesi (Makina ile) (1 mm kalınlığında)

2,45%

3,75%

1,6

Çift kompenantlı boya ile yaya geçitleri, yavaşlama uyarı ve şerit çizgilerinin çizilmesi (2 mm kalınlığında)

1,46%

2,24%

0,9

Çift kompenantlı boya ile ofset taraması çizilmesi (2 mm kalınlığında)

0,95%

1,45%

0,6

Çift kompenantlı boya ile standart ok ve yazıların çizilmesi (3 mm kalınlığında)

0,66%

1,01%

0,4

Çift kompenantlı boya ile standart çift ok çizilmesi (3 mm kalınlığında)

0,68%

1,03%

0,5

Trafik işaret levhası direği yapılması ve galvanizlenmesi (4 mm. kalınlığında, 149 mm. açılımında) (Siyah sacın; yüklenmesi, atölye veya fabrikaya taşınması, boşaltılması ve istifi dahil)

8,72%

13,36%

5,3

Trafik bilgi ve yön levhaları için direk yapılması ve galvaniz kaplanması (Muhtelif ebat NPI profilden ankrajlı tip) (NPI profilin; yüklenmesi, atölye veya fabrikaya taşınması, boşaltılması ve istifi dahil)

1,82%

2,8%

1,2

Kaplama üstü levha taşıyıcı konstrüksiyonu imali ve galvaniz kaplanması (Demir borunun; yüklenmesi, atölye veya fabrikaya taşınması, boşaltılması ve istifi dahil)

5,76%

8,84%

3,6

Tam reflektif malzemenin temini ve levhaya yapıştırılması (Standart ve bilgi işaret levhaları, Tip-4 reflektif malzeme dahil)

0,47%

0,72%

0,3

Tam reflektif malzemenin temini ve levhaya yapıştırılması (Kaplama üstü bilgi levhaları Tip-11 reflektif malzeme dahil)

0,64%

0,98%

0,4

Reflektif malzemenin temini ve levhaya tek kat yapıştırılması (Standart ve bilgi işaret levhaları, Tip-4 reflektif malzeme dahil)

2,95%

4,52%

1,9

Kavşak öncesi levha taşıyıcı konstrüksiyonun komple yerine konulması (YK-2 Tip projesine göre) (Temel ve ankraj dahil)

0,86%

1,32%

0,6

Konsol tipi T ve L levha taşıyıcı konstrüksiyonun komple yerine konulması (YK-2, Tip-2 projesine göre) (Temel ve ankraj dahil)

0,72%

1,1%

0,5

Kaplama üstü levha taşıyıcı konstrüksiyonun komple yerine konulması (YK-2, Tip-2 projesine göre) (Temel ve ankraj dahil)

1,3%

1,99%

0,9

Tip-2 Trafik emniyet silindiri temini ve yola montajı

0,5%

0,76%

0,3

Bordür boyanması

2,93%

4,49%

1,9

Yol butonu temini ve montajı

0,012%

0,018%

0,1

Yatay işaretlemenin su jeti ile silinmesi

1,79%

2,74%

1,1

Kavşak Kontrol Cihazı Temini (En az 32 gruplu, NTCIP uyumlu, modem ve haberleşme kartı dahil)

0,12%

0,18%

0,1

300 mm. Çaplı Güneş Enerjili Flaşör

0,027%

0,041%

0,1

200 mm. Çaplı Led'li Oto Sinyal Verici Grubu

0,032%

0,048%

0,1

200 mm. Çaplı Led’li Yaya Sinyal Verici Grubu

0,045%

0,068%

0,1

300 mm. Çaplı Led'li Oto Sinyal Verici Grubu

0,053%

0,081%

0,1

Kompozit Rögar Temini (Ebat: 485mmx485mmx415mm

0,026%

0,039%

0,1

Kompozit Rögar Montajı (Ebat: 485mmx485mmx415mm)

0,013%

0,019%

0,1

Yaya Butonu Temini

0,031%

0,047%

0,1

Yaya Butonu Montajı

0,006%

0,009%

0,1

Elektrik Enerjisi Abonelik İşlemlerinin Yaptırılması

0,015%

0,023%

0,1

Ups Temini ve Montajı (3 Kva)(Kabin Dahil)

0,047%

0,073%

0,1

Standart Sinyal Verici Direği Yapılması ve Galvanizlenmesi

0,024%

0,037%

0,1

Başüstü Sinyal Verici Direği Yapılması ve Galvanizlenmesi

0,091%

0,14%

0,1

Standart Sinyal Verici Direğinin Yerine Konulması (Temel Dahil)

0,014%

0,021%

0,1

Başüstü Sinyal Verici Direğin Yerine Konulması (Temel Dahil)

0,043%

0,066%

0,1

200 mm Çaplı Sinyal Verici Grubu ile 300 mm Çaplı Sinyal Verici Grubun Standart Direğine Montajı

0,027%

0,042%

0,1

200 mm veya 300 mm Çaplı Sinyal Verici Grubu ile 200 mm veya 300 mm Çaplı Sinyal Vericinin Başüstü Direğine veya Kaplama Üstü Konstrüksiyona Montajı

0,029%

0,044%

0,1

Kamaşma Panosu Yapılması ve Elektrostatik Toz Boya ile Boyanması (200 mm Çaplı Sinyal Verici Gruplar İçin)

0,012%

0,018%

0,1

Kamaşma Panosu Yapılması ve Elektrostatik Toz Boya ile Boyanması (300 mm Çaplı Sinyal Verici Gruplar İçin)

0,007%

0,01%

0,1

Kamaşma Panosunun Oto Sinyal Grubuna Montajı (200 mm ve 300 mm Çaplı Sinyal Verici Gruplarına)

0,014%

0,021%

0,1

Kavşak Kontrol Cihazının Yerine Konulması (Temel Dahil)

0,009%

0,013%

0,1

Toprak Elektrodu (Çubuk) Elektrolitik Bakır (Çap:20 mm-Boy:1,75 mt) Temini ve Montajı

0,003%

0,005%

0,1

1kv Yeraltı Kablosu ile Kolon ve Besleme Hattı 2*6 mm2 Nyy (Ts Iec 60502-1+A1) (Montaj Dahil)

0,018%

0,028%

0,1

1kv Yeraltı Kablosu ile Kolon ve Besleme Hattı 3*1.5 mm2 Nyy (Ts Iec 60502-1+A1) (Montaj Dahil)

0,024%

0,037%

0,1

1kv Yeraltı Kablosu ile Kolon ve Besleme Hattı 10*1.5 mm2 Nyy (Ts Iec 60502-1+A1) (Montaj Dahil)

0,064%

0,1%

0,1

Yol Altından Boru Geçişi

0,057%

0,087%

0,1

Orta Refüj ve Kaldırım Altından Boru Geçişi

0,084%

0,13%

0,1

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir.Bu ilan yayımı tarihinde yürürlüğe girer." hükme göre bu ihale için Sınır Değer Katsayısı (N) = 1,00 olarak belirlenmiştir.

#ilangovtr Basın no ILN02031288

Haberle ilgili daha fazlası: