Güncelleme Tarihi:

UŞAK BELEDİYESİ GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

UŞAK BELEDİYESİ GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 00:00

1- Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait, aşağıda adresi, türü, paftası, ada-parseli ve m² si belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36ncı maddesi gereğince önce kapalı teklif zarfı alınarak ve bilahare açık arttırmaya dönüştürülmek suretiyle, satışa çıkarılmıştır.

2- Taşınmazların İhalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatte belediye encümeninin huzurunda belediye encümen salonunda yapılacaktır.
 

NoAdresiİmar DurumuAdaPrs.CinsiİhaleMuhammen Bedel (TL)Geçici Teminat
TarihiSaati
1İslice Mahallesi A-Blok 4 Nolu B.B. Depolu Dublex İşyeriBitişik Nizam (Ticari Alan)2673192İşyeri04.07.202314:1037.000.000,001.110.000,00
2İslice Mahallesi A-Blok 3 Nolu B.B. Depolu Dublex İşyeriBitişik Nizam (Ticari Alan)2673236İşyeri04.07.202314:3032.000.000,00960.000,00
3İslice Mahallesi A-Blok 1 Nolu B.B. Depolu Dublex İşyeriBitişik Nizam (Ticari Alan)2673192İşyeri04.07.202314:5035.000.000,001.050.000,00
4İslice Mahallesi A-Blok 2 Nolu B.B. Depolu Dublex İşyeriBitişik Nizam (Ticari Alan)2673236İşyeri04.07.202315:1032.000.000,00960.000,00


3-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
    Gerçek Kişiler;

 1. İkametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,
 2. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,
 3. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi,
 4. Şartname Bedeli Alındı Makbuzu,
 5. Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir.

 
    Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);

 1. İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi),
 2. Noter tasdikli İmza Sirküleri,
 3. Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,
 4. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi,
 5. Şartname Bedeli Alındı Makbuzu,
 6. Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir.


4- Kapalı Teklif Zarfını verecek katılımcılar, teklif zarflarını en geç 04/07/2023 tarihinde saat 14:10’ a kadar belediye encümeni salonunda Uşak Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü yetkilisine vereceklerdir. İstekliler Posta ile teklif vermeleri durumunda tekliflerini en geç 04/07/2023 Salı günü saat 14:00’ a kadar Uşak Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Sarayaltı Mahallesi Ramazan Akar Sk. No:3 A-Blok Kat 4 adresinde olacak şekilde iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen postalar dikkate alınmaz.

5- İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Uşak Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kira İhale Bürosunda görülebileceği gibi, 300,00.-TL bedel karşılığında aynı müdürlükten satın alınabilir. İhaleye katılabilmek için ihale şartnamesi satın alınması zorunludur.                        

6- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

     
    İlan olunur.                                      

#ilangovtr Basın no ILN01842126

Haberle ilgili daha fazlası: