Güncelleme Tarihi:

TÜRKİYE ULUSAL GENOM VE BİYOİNFORMATİK PROJESİ İÇİN GÜVENLİK SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜRKİYE ULUSAL GENOM VE BİYOİNFORMATİK PROJESİ İÇİN GÜVENLİK SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 00:00

 

TÜRKİYE ULUSAL GENOM VE BİYOİNFORMATİK PROJESİ İÇİN GÜVENLİK SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR

PROJE YÖNETİMİ VE DESTEK DAİRE BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI

Türkiye Ulusal Genom ve Biyoinformatik Projesi için Güvenlik Sistemleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/771693

1-İdarenin

a) Adı : PROJE YÖNETİMİ VE DESTEK DAİRE BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi : Koşuyolu mahallesi Koşuyolu Caddesi No:71 Kadıköy/ İstanbul KADIKÖY/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası : 02165472638 - 02165472699

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Türkiye Ulusal Genom ve Biyoinformatik Projesi için Güvenlik Sistemleri Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı : 8 Kalem Güvenlik Sistemleri Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Koşuyolu Mahallesi Koşuyolu Caddesi Numara 71 Kadıköy İstanbul

ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici ihale konusu malı teknik şartnamede belirtilen miktarda, idari şartnamede belirtilen teslim yeri maddesine uygun olarak işe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde teslim edecektir.

d) İşe başlama tarihi : sözleşmenin imzalanması ile işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.07.2024 - 12:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e tekliflerin açılacağı adres)

: TÜSEB İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi Koşuyolu Mahallesi Koşuyolu Caddesi Numara 71 Kadıköy İstanbul

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Network Security Expert (NSE-4)(NSE-3) Sertifika

Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar

Yetki Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü lisans ve lisans yenileme mal alım işi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15.Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir

#ilangovtr Basın no ILN02046212

Haberle ilgili daha fazlası: