Güncelleme Tarihi:

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2023 00:00

.

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ


23 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1385134

 

1-İdarenin
a) Adı:YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
b) Adresi:Kazlı Çeşme Mah. Belgrad Kapı Yolu Cad. No: 1 34760 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası:2124090200 - 2126641010
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:23 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:23 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:HASTANEMİZ TIBBİ SARF DEPOSU
ç) Süresi/teslim tarihi:Hastanenin yazılı talebi / Siparişi (Faks, Posta, E- Mail vb.) doğrultusunda belirtilen Miktarlar 10 (on) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Tüm malzemeler İlgili hastaneye sözleşme bitiş tarihine kadar peyder pey veya tek seferde teslim edilecektir. Muayene ve kabul komisyonu huzurunda mesai saatleri içerisinde (09:00-16:00 arası ) malzemeler teslim alınacak ve gerekli işlemler yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 (üç) gün içinde işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:27.12.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Hastanemiz Satın Alma Birimi


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
2.Kalem-POLİVİDON İYOT %7,5 1000 ML,  3 Kalem- POLİVİDON İYOT %10  100 ML ANTİSEPTİK SOLÜSYON, Sağlık Bakanlığı'ndan üretim veya ithal ruhsat olduğu belgelenmelidir.
9.Kalem-10X80 CM STOMA GAZI (ALTI KAT OLACAK)-İmalatta kullanılan Gaz Hydrofilin Sağlık Bakanlığı ruhsat belgesi ibraz edilecektir.
10.Kalem-POMPA ENJEKTÖR CİHAZ UYUMLU DİSPOSABLE-Ürünlerin Kalite Belgeleri ISO ve CE sertifikaları sunulacaktır.
11.Kalem- İNFÜZYON POMPA SETİ ORTA BOY- Ürünlerin CE belgesi ihale dosyasında sunulacaktır.
13. Kalem-ASPİRASYON TORBASI  2000 ML: Ürünlerin CE belgesi ihale dosyasında sunulacaktır 
21.Kalem-P3 KORUMA SINIFI,%99 KORUMA VALFSİZ MASKE-Ürünün EN I 49:2001+A1:2009 FFP3 Standartlarına uygun olarak üretildiğine dair belge sunulmalıdır.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Mevzuatı gereği T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB), Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye  kayıt ve Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) onayı gereken/istenilen ürünler ile bu ürünleri teklif edecek olan istekliler, TİTUBB' a, (ÜTS)'ye kayıtlı ve onaylı olmalıdır. İstekliler ile teklif edecekleri ürünlere dair UBB belge yada internet çıktıları, firma tanımlayıcı numarasının ve Üretici Firmanın Bayisi olduğuna dair Belgelerin teklif dosyasında sunulması gerekmektedir.
Sağlık Bakanlığı ve/veya SGK onaylı/kayıtlı olmayan ya da hatalı/farklı ürün beyanı/içeriği/numarası veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Mevzuatı gereği UBB kaydı gerektirmeyen ürün/ürünler için ise istekliler bu durumu belirteceklerdir.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın "Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi" konulu duyurularına  istinaden firmalarca verilen  ürün UBB'lerinin, ihtiyaç listemizde bulunan SUT Kodları ile eşleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Sözleşme sonrasında meydana gelecek SUT-UBB/UTS ile ilgili yaşanabilecek her türlü olumsuz  durumunda Kurum zararı yüklenici firmaya rücu edilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1-İstekliler, teklif edecekleri malzeme/malzemelere ait en az birer adet numuneyi (üzerlerine firma adlarını, malzeme adını, ihale kayıt numarasını ve ihale sıra numarasını yazarak) teklif dosyaları ile birlikte sunacaklardır. İşin uzmanlarınca uygunluk değerlendirmesi yapılırken numune kullanılabilir. Bu nedenle Disposable ürünlerin numuneleri isteklilere geri iade edilmeyecektir.
2- İstekliler teklif ettikleri ürünler için idaremiz tarafından hazırlanan teknik şartnameye uygunluğunu gösteren kalem kalem “Teknik Şartnameye Uygunluk” belgesi sunacaklardır.

3- İstekliler  teklif ettikleri ürünlere  ait numunelerini ihale günü mesai saati bitimine  kadar bir tutanakla satın alma birimine teslim edeceklerdir. Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4-Numune vermeyen ya da numunesi teknik şartnameye uygun olmayan firmanın teklifi geçersiz kabul edilecektir.
5-İhale karar tarihi itibariyle uhdenizde kalmayan malzemeler için idareye teslim edilen numunelerin en geç 5 iş günü içerisinde teslim alınması gerekmektedir. Teslim alınmaması halinde numuneler hastane bünyesinde kullanılacaktır.
6-Teknik Şartnamede “Sitotoksik olmamalıdır.” ibaresi bulunan kalemler için insan vücudu kullanımında biyo uyumluluk gösterdiğiyle ilgili uluslararası standart olan İSO 10993-1 standartına göre yapılan testleri ve sonuçlarını gösteren bio uyumluluk belgesi ve ürün hakkındaki detayları gösteren teknik data belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır. Belge üzerinden sitotoksik olmadığı gösterilmelidir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Birim fiyat teklif cetvellerinde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata yapan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklife açık ihalelerde ise isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Tıbbi Cihaz Kurumunun 15.05.2014 tarih 29001 sayılı yazısına istinaden satıcı firmaların ruhsatlı olması gerekmektedir. Aksi takdirde kurum zararı yüklenici firmaya rücu edilecektir. Yerli Malı teklif eden istekliler hangi ürünün yerli malı olduğunu belirtir listeyi ve ürünün yerli malı olduğunu kanıtlayan belgeyi ihale dosyasında sunacaklardır. İstekliler şirket ortaklık durumlarını, ortaklık paylarını, ortakların (Anonim Şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin tamamının) ve teklifi imzalayan kişinin Adı Soyadı ve T.C. Kimlik numaralarını ihale dosyasında bulunduracaktır. (İhale sonrası EKAP' ta yasaklılık sorgulaması yapılabilmesi için) İhaleye ait idari şartnamede değinilmeyen hususlar ile ilgili olarak teknik şartname hükümleri geçerlidir.

 #ilangovtr Basın no ILN01944222

Haberle ilgili daha fazlası: