Güncelleme Tarihi:

T.C.NEVŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.NEVŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 00:00

 

T.C.NEVŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

TASFİYE MEMURLUĞU

28/03/2024

Sayı :2022/9 Tereke Satış

TEREKENİN TASFİYESİ İLANI

Müteveffa İLHAN SOYDEMİR (TC 62662159748) mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden TMK nun 612 Maddesi ve İİK nun 208. Maddeleri gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir.

1- Müteveffadan alacakları olanlar ile taşınır ve taşınmazları üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar İİK nun 218. Maddesi gereğince 30 gün ) içerisinde yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini( senet, defter, hülasası vs) asıl ve onaylı örneklerini tevdi etmeleri,

2- Müteveffaya borçlu olanların aynı süre içerisinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İİK nun 336. Maddesi uyarınca cezai sorumluluk doğuracağı

3- Müteveffanın taşınır ve taşınmaz mallarını her ne suretle olursa olsun elinde bulunduranların o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartı ile bunları aynı süre içinde tasfiye memurluğu emrine tevdi etmeleri, etmezler ise geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluklarının olduğu gibi rüçhan haklarından mahrum kalacakları İİK nun 166. Maddesi veTMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02013125

Haberle ilgili daha fazlası: