Güncelleme Tarihi:

T.C MAMAK BELEDiYE BAŞKANLIĞINDAN

T.C MAMAK BELEDiYE BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2024 00:00

 .

T.C

MAMAK BELEDiYE BAŞKANLIĞINDAN

            Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ada parsel numarası ile Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, İhale tarihi ve saati yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  36.maddesine göre ‘Kapalı Teklif Usulü’ ile  satış bedeli, ihale karar pulu peşin ödenmek şartıyla mülkiyet satışı yapılacaktır.

1. İhale 28.02.2024 tarihinde Çarşamba günü saat 14,00’da Hüseyingazi Mahallesi Mamak Caddesi No:181 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası 7. Kat Encümen salonunda toplanacak Belediye Encümenince yapılacaktır.

2. İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi ve ayrıntılı bilgi en geç ihale günü saat 12.00’a kadar Hüseyingazi mahallesi Mamak Caddesi No:181 adresinde Belediye Hizmet Binası 2.katında bulunan Emlak İstimlak Müdürlüğü İhale Arsa Satış ve Tahsis Biriminde görülebilir ve satın alınabilir İletişim Tel (03125507241)

3. İstekliler Şartnamenin 3. Maddesinde yazılı ihaleye katılabilmek için isteklilerde aranan şartları taşımak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

a. Kimlik /Yetki/Faaliyet/Temsil Belgeleri

b. İkametgah Belgesi

c. Teklif Mektubu (İmzalı)

d. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Aslı)

e. Yer Görme Belgesi

f. Şartname alındı makbuzu (Aslı)

g. Geçici Teminat alındı makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu

h. İsteklilerin İhaleye Katılmaktan Yasaklı Olmadıklarını belgeleyen belge ibraz etmek zorundadırlar.

4. İhaleye iştirak edecek istekliler taşınmaz Şartnamesini 000,00-TL (BinTürklirası) karşılığında almak zorundadırlar.

5. İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6. İhale için verilen teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazıyla okunaklı bir şekilde yazılacaktır (silinti, kazıntı olmayacaktır.)

7. Teklif Mektupları en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adres de bulunan 2. Kattaki Yazı İşleri Encümen Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek Teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8. Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar

9. Satıştan mütevellit bütün vergi resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10. İhale komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğin de belirtmek koşuluyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin onayını takiben geçerlilik kazanacağı gibi İta Amirinin ihaleyi onaylamaması halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

S. NO

İLÇESİ

MAHALLE

ADA  

PAR-SEL 

    M²

  İMAR DURUMU

EMSAL

YÜKSEK-LİK

HİSSE

MUHAM-MEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

MAMAK

ÜREĞİL

52696

5

8.000
m2

Özel Eğitim Alanı

   1.20

Yençok:
5 kat

8.000

64.000.
000,00-TL

1.920.
000,00-TL

28.02.
2024

14:00

2

MAMAK

ÜREĞİL

52696

6

8.000
m2

Özel Eğitim Alanı

   1.20

Yençok:
5 kat

8.000
m2

64.000.
000,00-TL

1.920.
000,00-TL

28.02.
2024

14:05

3

MAMAK

ÜREĞİL

52697

5

6.000
m2

Özel Sağlık Alanı

   1.20

Yençok:
5 kat

6.000
m2

48.000.
000,00-TL

1.440.
000,00-TL

28.02.
2024

14:10

 İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01980001

Haberle ilgili daha fazlası: