Güncelleme Tarihi:

T.C. İSTANBUL 14. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

T.C. İSTANBUL 14. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 00:00

ESAS NO : 2023/243 Esas

DAVALILAR : TAYLAN SADIKOĞLU Acarlar Mahallesi 11 Cd Caddesi No: 3/1Beykoz/ İSTANBUL
Davacı tarafından davalı Çağrı Tanyeli Özruh ile aleyhinize açılan Babalık (Tanımanın İptali ) davasının yapılan yargılamasında;
Davalının tüm aramalara rağmen ikametgahı, meskesi ve iş yeri adresi de tespit edilemediğinden dava dilekçesive duruşma gününün Tebligat Kanunun 28 . devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup;
Davacı 07/09/2010 tarihli dava dilekçesinde özetle; davalı Çağrı Tanyeli Özruh ile davacı Yusuf Uğur Sadıkoğlu'nun 17/05/1990 yılında evlendikleri, davacı ile davalı evlendikten sonra davacının 05/08/1985 doğum tarihli davalı Taylan Sadıkoğlu'nu tanıma yoluyla babalığını kabul ederek nüfusa aldığını, davacı ile davalının 30/12/1991 tarihinde boşandığını, davalı Çağrı Tanyeli Özruh'un davacıyı kandırmak sonucu davalı çocuğu nüfusuna almasına sebebiyet verdiğini, davacının çocuğun kendi soyundan gelmediğini öğrendiğini, hile ve yanılma sonucu ile çocuğu nüfusuna alan davacının davalı Taylan Sadıkoğlu'nu tanıma işleminin iptaline karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalının 6100 sayılı H.M.K.nun 122/1 maddesine göre iki hafta kesin süre içinde aynı kanunun 129.maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceği hususu ile;
Duruşmanın bırakıldığı 14/11/2023 günü saat 09:30'da mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde HMK. nun 147. ve 186.maddeleri gereğince yokluğunda yargılamaya devam edileceği ve yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği,
Tebligat kanunun31.maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dilekçenin tebliği edilmiş sayılacağı tebligat yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01862361

Haberle ilgili daha fazlası: