Güncelleme Tarihi:

T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU Genel Sekreterlik

T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU Genel Sekreterlik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2024 00:00

 

T.C.
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU 
Genel SekreterlikSayı          : E-72305940-2023/807-2398/5794                                                                                                 16.02.2024
Konu        : İlanen Tebliğ


İLGİLİLER : İstanbul eski Hâkimi olup, Mersin Hâkimi iken meslekten çıkarılan (36096) Mehmet KARABABA,
                    İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39770) Nurullah ÇINAR,
                    İstanbul eski Hâkimi olup, Yargıtay Tetkik Hâkimi iken meslekten çıkarılan (33372) Resul ÇAKIR,
                    İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (37378) Hadi ÇAĞDIR,
                    İstanbul eski Hâkimi olup, Gaziantep Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40849) Seyfettin MERMERCİ ve Sakarya Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (34287) Cihan KANSIZ

ADRESİ       : Meçhul                 

                     İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/112 esasına (İstanbul kapatılan 10. Ağır Ceza Mahkemesinin ilgili esasına kayden) kayden yürütülen yargılama kapsamında, 06.03.2011 tarihinde tutuklanan, 12.03.2012 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Sait ÇAKIR'ın; İstanbul Anadolu 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/450 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

                      Konusundan ibarettir.

                     Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 11.01.2024 tarihli ve 2023/807 esas, 2024/59 sayılı kararı ile;

             1-İlgililer hakkındaki soruşturmaya konu iddialar ile Dairemizin 2023/475 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu anlaşıldığından, iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2023/475 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2023/475 Esas sayılı dosya üzerinden yürütülmesine,

              2-İlgililer hakkında yapılacak müteakip işleme esas olmak üzere, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71'inci maddesi gereğince ilgililerin yazılı savunmalarının istenmesine, savunmalarını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine, ilgililere isnat edilen eylemler nedeniyle kovuşturma yapılması gerekli görüldüğünden ilgililer hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere, soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

             3-İlgililer hakkındaki disiplin dosyasında karar verilebilmesi için iş bu soruşturmada verilen kovuşturma izni kararına istinaden açılacak kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.

                               Bu itibarla;

                      Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01987659

Haberle ilgili daha fazlası: