Güncelleme Tarihi:

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU  Genel Sekreterlik

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU  Genel Sekreterlik
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 00:00

.

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU 
Genel SekreterlikSayı    : E-72305940-2023/674/691/693-11204/65887    11.12.2023
Konu    : İlan Metni


İLGİLİLER  : İstanbul eski Hâkimi olup, Elazığ Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40001) Murat ÜRÜNDÜ (2023/674, 2023/691, 2023/693 Esaslar)
             İstanbul eski Hâkimi olup, Şanlıurfa Hâkimi iken  meslekten çıkarılan (40816) Mehmet UĞURLU (2023/674, 2023/691 Esaslar)
                      İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39770) Nurullah ÇINAR (2023/674 Esas)
                     İstanbul eski Hâkimi olup, Büyükçekmece Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39505) Davut BEDİR (2023/674, 2023/691, 2023/693 Esaslar)

ADRESİ        :Meçhul                 

                     2023/674 Esas sayılı dosya yönünden eylem; 
                  Kamuoyunda "Balyoz Davası" olarak bilinen İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 (CMK 250. Madde ile Yetkili İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283) esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında gözaltına alınan, tutuklanan ve yargılama sonunda beraatine karar verilen Nihat ALTUNBULAK'ın; Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/124 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,
                     2023/691 Esas sayılı dosya yönünden eylem; 
               İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esas sayısına kayden görülen, Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı sonrası yeniden yargılaması yapılan ve İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esasına kayden görülen kamuoyunda "Balyoz" olarak bilinen dava kapsamında, 11.02.2011 tarihinde tutuklanan, 19.06.2014 tarihinde tahliye edilen ve yeniden yargılanma sonunda da beraatine karar verilen Dora SUNGUNAY'ın, haksız tutuklama sebebiyle İstanbul Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/177 sayısına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları, 
                     2023/693 Esas sayılı dosya yönünden eylem; 
          Kamuoyunda "Balyoz davası" olarak bilinen yargılama kapsamında, gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra tahliye edilen ve İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esasına kayden yeniden yapılan yargılama sonunda da beraatine karar verilen Mete DEMİRGİL'in; İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/522 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

                  Konularından ibarettir.
                 Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 09.11.2023 tarihli, 2023/674 esas ve 2023/1752 sayılı, 09.11.2023 tarihli, 2023/691 esas ve 2023/1756 sayılı, 09.11.2023 tarihli,  2023/693 esas ve 2023/1757 sayılı kararları ile; 
           1)İlgililer hakkındaki iş bu soruşturma dosyasındaki iddianın daha önce iddianameye ve son soruşturma kararına konu edilen, Dairemizin 19.02.2019 Tarih, 2018/115 Esas ve 2019/133 Karar sayılı kararında yer alan iddialarla aynı mahiyette olup olmadığını, bu konuda dava açılmış olup olmadığını değerlendirme konusunda takdir yetkisi yargı mercilerine ait olmak üzere; iş bu soruşturmaya konu müsnet eylemler nedeniyle tüm ilgililer hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, soruşturma konusu eylemlerin disiplin yönünden 2018/115 Esas sayılı dosyamızdaki iddialar kapsamında kalıp kalmadığının nihai kararda değerlendirilmesi ve savunma hakkının kısıtlanmaması adına, disiplin yönünden yapılacak işleme esas olmak üzere 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71’inci maddesi gereğince yazılı savunmalarının istenmesine, savunmalarını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine,
                2)İlgililere isnat olunan iddialar ile Dairemizin 2018/115 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat nedeniyle iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2018/115 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2018/115 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine,
           3)İlgililer hakkındaki disiplin dosyasında karar verilmesi için iş bu soruşturmada verilen kovuşturma izni kararına istinaden açılacak kamu davası ile, bağlantılı 2018/115 Esas sayılı dosyada verilen kovuşturma izni kararına istinaden yürütülen kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir. 
                     Bu itibarla;
                   Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,
                    Hususları ilânen tebliğ olunur.        

      #ilangovtr Basın no ILN01952187
            

 

Haberle ilgili daha fazlası: