Güncelleme Tarihi:

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 00:00

 

T.C.
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki "Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Gündoğdu-2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 17065 Ada 41 Parselde kayıtlı 5.848,52m² yüzölçümlü, 1/1000 ölçekli imar planlarında konut + ticaret alanına isabet eden taşınmaza ilişkin ihale ilanı, ihale şartnamesi, sözleşme ve ekli teknik şartnameler çerçevesinde Kat (Arsa Payı ) Karşılığı İnşaat Yapım İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35(a), 37 ve müteakip maddeleri hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

İhale Konusu

Aylık Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

İnşaata Ait Bilgiler

1/1000 ölçekli imar planlarında ticaret + konut alanına isabet eden Odunpazarı İlçesi Gündoğdu 17065 ada 41 parsel’de kayıtlı taşınmazın Kat (Arsa Payı ) Karşılığı İnşaat Yapım İşi

283.509.000,00-TL

İdare Payı %37,73+5.000.000,00-TL

(Artırım teklifleri idare payı sabit kalmak kaydı ile nakit bedel üzerinden yapılacaktır.)

8.505.270,00-TL

5.000,00-TL

05/06/2024

15:00

Yaklaşık inşaat alanı 18.530m² , avan projeye göre bağımsız alanı 14.759,97 m² olan 4A yapı sınıfında (yapı yüksekliği 30,50m'den az apartman tipi  konutlar) idare payı (konut+ticaret) % 37,73 (5.568,62 m²), yüklenici payı (konut+ticaret) %62,27(9191,35m²) olmak üzere Kat (Arsa Payı ) Karşılığı İnşaat Yapım İşi

Şartnameler Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığından temin edilebilir.

İhaleye katılmak için verilmesi gereken belgeler;

(1) Tebligat için adres beyanı,

(2) İsteklinin (ihale tarihinin olduğu yıla ait olan) Ticaret ve/ya Sanayi Odası’na kayıtlı olduğunu gösterir belge,

(3) İstekliye ait noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

(4) Vekâleten katılanlardan, yetkili olduğuna dair noter tasdikli Vekâletname ve noter tasdikli İmza Beyannamesi,

(5) İstekli bilgilerinin bulunduğu son sayfası doldurulmuş ve her sayfası imzalanmış İdari Şartname,

(6) Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

(7) İdari Şartname’nin satın alındığına dair makbuz,

(8) İdari Şartname’de belirtilen Geçici Teminat Bedeli’nin yatırıldığında dair makbuz veya limit dahili banka ve/ya özel finans kuruluşlarının verdiği süresiz Teminat Mektubu,

(9) İsteklinin İdareye herhangi bir borcunun olmadığına dair, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan alınacak “Borcu Yoktur Belgesi”,

(10) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli “Ortak Girişim Beyannamesi”,

(11) Yer görme belgesi

(12) Ortak girişimlerde; iş ortaklığını oluşturacak gerçek veya tüzel kişilerin her biri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. ve 11. alt bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı vermek zorundadır.

(13) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

a. İstekli tarafından muhammen bedelin (KDV hariç) % 25'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

(14) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler

4734 sayılı Kanunun Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan; (B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ ne ait işler, benzer İş olarak kabul edilecektir.

(15) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bilanço ve İş Hacmini Gösteren Belgeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Uygun Olarak istekli tarafından sunulması gerekir

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, bir ortak tarafından sağlanması veya her bir ortak tarafından ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması yeterlidir.

İsteklilerin kapalı teklif zarflarını en geç 05.06.2024 tarih ve saat 12:00 ‘ye kadar Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

İLAN OLUR.

#ilangovtr Basın no ILN02028905

Haberle ilgili daha fazlası: