Güncelleme Tarihi:

T.C. EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

T.C. EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2023 00:00

.

T.C. EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
HURDA MALZEME KARŞILIĞI YIKIM VE HAFRİYAT İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR.

Madde 1- İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1.İdarenin;

Adı: Emirdağ Belediye Başkanlığı
Adresi: Cumhuriyet Mah.5006.Sok. No:10
Telefon Numarası:0272 442 78 01
Faks Numarası: 0272 441 20 18
1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhalenin Konusu, Niteliği, Nev’i ve Miktarı:

Yeni Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait (Öğretmen Evi Binası) 90 ada 3 parsel 375,00 m2 Arsa üzerine Öğretmen Evine ait görünür ve görünmeyen vaziyetteki, taşınmaz nitelikli, ekonomik değeri bulunan hurdaların karşılığı yıkım ve hafriyat işidir.
     İstekliler İdari ve Teknik Şartnamedeki belirtilen asgari şartları yerine getirmek ve yapmak zorundadır.

Madde 3- İhalenin Usulü:

a)2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
b) Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.
c)İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.
İstekli veya temsilcilerinin, işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği alanlara, yerlere ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

Madde 4 – İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Tarih Ve Saati:

a) Tekliflerin sunulacağı adres: Emirdağ Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü (Cumhuriyet Mahallesi 5006.Sokak No:10 Emirdağ / AFYONKARAHİSAR)
b) İhalenin yapılacağı adres: Emirdağ Belediyesi Meclis Toplantı Salonu (Cumhuriyet Mahallesi 5006.Sokak No:10 Emirdağ / AFYONKARAHİSAR)
c) İhale tarihi: 13.12.2023 Çarşamba
d) İhale saati: 10.30
e) İşin Muhammen Bedeli 100.000,00 (KDV Hariç) (Yüz Bin Türk Lirası) ve Geçici teminatı da 3.000,00-TL.(Üç Bin TL) olarak belirlenmiştir.
İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.
İhale ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 13.12.2023 tarihi saat 10.30’a kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Madde 5- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:

İhale dokümanı 100,00-TL. Karşılığında Emirdağ Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edinilebilir.          
Madde 6- İhaleye Girebilme Şartları:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
A-Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.
B-Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi.

  1. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge;

  2. Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

C-İmza sirküleri vermesi;

  1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin şirket yetkilisinin imza sirküleri noter tasdikli imza sirküleri,

  3. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin    

Vekâletnameleri, vekilin ve vekâlet verenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi
D) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış belge,
E)Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış belge,

F) İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir.
G)İstekliler iş deneyim belgesi olarak; Yurt içinde veya yurt dışında kamu kurum veya kuruluşları ile özel sektörde en az 1 (Bir)  adet benzer "Yıkım İşi" yapmış olması şartı aranmaktadır. İstekli benzer işi iş deneyim belgesi veya faturalar ile belgeleyecektir.
H)İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı,
Bu ihale kapsamında sunulacak belgelerin tamamını aslının sunulması veya noter tasdiklisinin sunulması veyahut idarece yetkilendirilmiş personel tarafından onaylanmış “Aslı İdarece Görülmüştür” ibareli belgeler kabul edilecek olup bunun dışında belgele kabul edilmeyecektir.

Madde 7-Muhammen Bedel ve Geçici Teminat
İhalenin yıkım ve hafriyattan çıkacak tüm ekonomik değeri olan veya olmayan malzemelerin istekli tarafından alınması ve kaldırılması karşılığında yıkım işi olması nedeni ile İşin Muhammen Bedeli 100.000,00-TL. (KDV Hariç) (Yüz Bin TL) ve geçici teminatı da 3.000,00-TL.(Üç Bin TL) olarak belirlenmiştir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İstekliler ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN01942335

Haberle ilgili daha fazlası: