Güncelleme Tarihi:

T.C. AKHİSAR AİLE MAHKEMESİ

T.C. AKHİSAR AİLE MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2023 00:00

.

T.C. AKHİSAR AİLE MAHKEMESİ
Sayı :2017/209 Esas
İ LA N

Konu : 53209131532 T.C KİMLİK NOLU DAVALI EMRE SEÇKİN'E Mahkeme kararının ilanen Tebliği hk
Davacılar , İSKENDER SEÇKİN, İSMAİL SEÇKİN, MÜMİN ENDER SEÇKİN ile Davalı , EMRE SEÇKİN arasında mahkememizde görülmekte olan Babalık (Tanımanın İptali) davası nedeniyle, tüm araştırmalara rağmen adreslerinde bulunmayan davalı EMRE SEÇKİN'E gerekçeli kararın gazete ilanı ile yapılmasına karar verilmiş olmakla: Davanın KABULÜ ile Maltepe Nüfus Müdürlüğünün 14/02/2013 tarih ve (1) nolu 2013/66 no ile tescil edilen tanıma senedinin İPTALİNE, Karar kesinleştiğinde Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesine, Karar kesinleştiğinde dosya arasına alınan evrak asıllarının kurumlara iadesine, Alınması gerekli 80,70 TL harçtan peşin alınan 31,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 49,30 TL harcın davacılardan alınarak hazineye gelir kaydına, Yapılan yargılama gideri 67,40 TL harç, 49,30 TL bakiye karar harcı, 2.221,94 TL gazete ilanı, 300,00 TL bilirkişi ücreti, 479,15 TL posta masrafı olmak üzere toplam 3.117,79 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına, Adli Tıp Kurumuna imza incelemesi - ptt gideri ve dosya tetkiki gideri olan 960,00 TL'nin ödenmediği anlaşıldığından ücretin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına, Karar kesinleştiğinde kullanılmayan gider avansının Gider Avansı Tarifesinin 5. Maddesi uyarınca davacıya iadesine, Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince 5.100,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Dair davacılar vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde dilekçe ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1hafta içinde davalı EMRESEÇKİN'E tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içinde işbu kararı istinaf etmesi, etmediği takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur

#ilangovtr Basın no ILN01943059

Haberle ilgili daha fazlası: