Güncelleme Tarihi:

SİİRT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

SİİRT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 00:00

 

İLAN

SİİRT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/127
KARAR NO : 2024/74

Davacı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalılar SERVET NAKİPOĞLU ve diğer davalılar aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin 07/03/2024 tarihli hükmünde özet ile; dava konusu Siirt ili Merkez ilçesi Yokuşbağlar Mah/köyü 182 ada 13 parsel sayılı taşınmazın davalılar adına kayıtlı tapu kaydının iptali ile davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilineve dava konusu taşınmazın tamamının baraj göl sahası içinde kalması nedeni ile 3402 sayılı Kadastro kanununun 16/C maddesi uyarınca tapudan terkininebu konuda işlem yapılması için Siirt Tapu Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına, yazılacak müzekkereye gerekçeli karar örneği ve fen bilirkişisinin 08/08/2021 tarihli raporunun ve ekindeki krokinin eklenmesine, Siirt ili Merkez ilçesi Yokuşbağlar Mah/köyü 182 ada 13 parsel sayılı taşınmazın tamamının (fen bilirkişisinin 08/08/2021 tarihli raporunda ve krokisinde) kamulaştırma bedelinin 540.194,89 TL olarak tespitine, Kamulaştırma bedeli olarak belirlenen 540.194,89 TL'nin Davalılara Tapu kaydındaki paylar ve pay sahipleri arasında vefat eden varsa vefat edenin mirasçılarına çıkartılmış veya çıkartılacak veraset ilamı uyarınca miras payları oranında üzerindeki varsa hak, haciz, şerh, ipotek ve sair takyidatlar göz önünde bulundurularakderhal ödeme yapılması için İlgili Banka Şubesine müzekkere yazılmasına, yürürlüğe giren 6459 sayılı kanunun 6. Maddesi ile kamulaştırma kanununun 10. Maddesine ek fıkra eklendiğinden bu nedenle davanın açılış 31/01/2021 tarihinin 4 ay sürenin bitim tarihi olan 06/06/2021 tarihinden ilk karar tarihi olan 07/03/2024 gününe kadar belirlenen kamulaştırma bedeline yasal faiz işletilmesine karar verilmiştir.

Yine söz konusu kararın tashihine ilişkin 12/03/2024 tarihli tashih şerhi kararı ile, davanın açılış 31/03/2021 tarihinin 4 ay sürenin bitim tarihi olan 01/08/2021tarihinden ilk karar tarihi olan 07/03/2024 gününe kadar belirlenen kamulaştırma bedeline yasal faiz işletilmesine karar verilmiştir.

Kararın taraflara tebliği sonrasında davacı kurum vekili tarafından, 'hükmedilen kamulaştırma bedelinin yüksek olduğu ve raporların hukuka uygun olmadığı' gerekçesiyle istinaf yasa yoluna başvurulmuştur.

Söz konusu karar ve istinaf dilekçesi davalı Servet NAKİPOĞLU dışındaki tüm taraflara usulünce tebliğ edilmiş, Servet NAKİPOĞLU'nun tebliğe yarar adresine ulaşılamaması sebebiyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, söz konusu karara karşı işbu ilanın tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceği ve davacı vekilinin istinaf dilekçesine karşı da yine ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verilebileceği hususları,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02046326

Haberle ilgili daha fazlası: