Güncelleme Tarihi:

SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 00:00

 

SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ

"Zeytinburnu Geneli Park ve Kamusal Alanlarda Düzenleme Yapılması" yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/705669

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ

b) Adresi

:

BEŞTELSİZ MAH. BELEDIYE CAD. NO. 5 34020 ZEYTİNBURNU ZEYTİNBURNU/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

2124131111 - 2124131212

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

"Zeytinburnu Geneli Park ve Kamusal Alanlarda Düzenleme Yapılması"

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

263 iş kaleminden oluşan İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Peyzaj işler (Peyzaj düzenlemeleri, Ahşap Kent Mobilyaları Uygulamaları, Betonarme Sert Zemin ve Kaplama Yapımı vb. Çevre Düzenleme İşleri)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Zeytinburnu Genelindeki Tüm Park ve Kamusal Alanlar

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 520 (BeşYüzYirmi) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

26.06.2024 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Beştelsiz Mahallesi Belediye Cad. No:5 - İhale Salonu (-1.Kat)

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan (A) ALT YAPI İŞLERİ -XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Değerlendirme “Teklif Fiyatı Puanlaması” ile “Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. Teklif Fiyatı Puanlaması ( TP ): Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler arasındaki teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması ( KTP ): Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Poz No İş Kalemi Adı PUAN ZB.102 Fesleğen Temini Ve Paketlenmesi ve işçiliği 1 ZB.098 Viola x wittrockiana ( Menekşe çiçeği ) temini ve dikimi(her türlü nakliye dahil) ve işçiliği 1 ZB.181 Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli 1 ZB.002 Hazır Çim İle Çim Saha Tanzimi ve işçiliği 1 ZB.138 Altuni Taflan(Euonymus Japonica" Elegantissimus Aureus")(30-40 Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 1 ZB.096 Primula vulgaris ( Çuha Çiçeği )temini ve dikimi(her türlü nakliye dahil) ve işçiliği 1 ZB.095 Begonia semperforens (Begonya çiçeği )temini ve dikimi(her türlü nakliye dahil) ve işçiliği 1 ZB.004 4' lü Bitkisel Karışım Toprak Temini Ve Serilmesi (Tüm Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 1 ZB.089 Bodur Cennet Bambusu(Nandina Domestica Fire Power) (40-60Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 1 ZB.023 Oturma Bankı Temini Ve Montajı ( Her Türlü Nakliye Dahil ) ve işçiliği 1 ZB.101 Soğanlı Bitki Temini Ve Dikimi(her türlü nakliye dahil) ve işçiliği 1 ZB.024 Ahşap saksı temini ve yerine konulması( Her Türlü Nakliye Dahil ) ve işçiliği 1 ZB.105 Ağaç Ligustrum(Ligustrum Japonica)(14-16Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 1 ZB.092 Nerium Oleander (Zakkum Çalısı)(80-100Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 1 ZB.141 Euryops Pectinatus(Sarı Çalı)(30-40Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 1 ZB.103 Çim Alanlar İçin Kullanılacak Kontrollü Salgılanan Granül Gübre Temini Ve Uygulanması(Nakliyesi dahil) ve işçiliği 1 ZB.012 RENKLİ DÖKME EPDM KAUÇUK KAPLAMASI YAPILMASI (SPOR ALANLARI İÇIN ) ve işçiliği 1 ZB.003 Bitkisel Toprağın Temini edilmesi ve serilmesi (Tüm Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 1 ZB.011 RENKLİ DÖKME EPDM KAUÇUK KAPLAMASI YAPILMASI (ÇOCUK OYUN ALANLARI İÇIN ) ve işçiliği 1 ZB.047 İKİLİ SALINCAK TEMİNİ VE MONTAJI( HER TÜRLÜ NAKLIYE DAHIL ) ve işçiliği 1 ZB.046 İKİ KULELİ OYUN GRUBU TEMİNİ VE MONTAJI( HER TÜRLÜ NAKLIYE DAHIL ) ve işçiliği 1 ZB.140 Cineraria Maritima(Kül Çalısı)(40-60Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 1 ZB.147 Euonymus Japonica" Variegate"(Gümüşi Taflan)(30-40Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 1 ZB.094 Tagetes erecta ( İri Kelle Kadife çiçeği )temini ve dikimi(her türlü nakliye dahil) ve işçiliği 1 ZB.112 Erguvan(Cercis Siliquastrum)(20-25Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 1 ZB.083 Çöp Kovası Temini Ve Montajı( Her Türlü Nakliye Dahil ) ve işçiliği 1 ZB.045 TEK KULELİ OYUN GRUBU TEMİNİ VE MONTAJI( HER TÜRLÜ NAKLIYE DAHIL ) ve işçiliği 1 ZB.163 10-30cm. çapındaki ağaçların transplantasyon makinesi ile sökümü ve yeni yerine nakli ve işçiliği 1 ZB.031 Teak deck malzeme temini ve yerine montajı(Nakliyeler dahildir.) ve işçiliği 1 ZB.115 Tilia Europaea"Pallida"(Ihlamur Ağacı)(35-40Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 1 ZB.117 Tijli Manolya (Magnolia Grandiflora)(30-35 Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 0,5 ZB.008 Pomza temini ve yerine konulması (Tüm Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 0,5 ZB.030 AHŞAP ÇATILI PİKNİK MASASI TEMİNİ VE MONTAJI(NAKLİYE DAHİL) ve işçiliği 0,5 ZB.022 Emprenyeli ahşaptan pergola, kamelya, korkuluk, platform vb.çeşitli imalat işlerinin yapılması(nakliye dahil) ve işçiliği 0,5 ZB.044 ÜÇ KULELİ TEMALI OYUN GRUBU TEMİNİ VE MONTAJI( HER TÜRLÜ NAKLIYE DAHIL ) ve işçiliği 0,5 ZB.016 Spor sahaları zeminlerine 2 kat akrilik (cushion) kaplama yapılması ve işçiliği 0,5 ZB.091 Euonymus Microphyllus "Aureus"(Altuni Çıtır Taflan)(20-30Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 0,5 ZB.116 Batı Çınarı(Platanus Occidentalis)(35-40 Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 0,5 ZB.142 Lavandula Officinalis(Lavanta)(30-40Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 0,5 ZB.139 Rosmarinus Officinalis(Biberiye)(40-60 Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 0,5 ZB.148 Photinia Fraseri "Nana"(Bodur Alev Çalısı)(30-40Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 0,5 ZB.144 Güzellik Çalısı (Abelia Grandiflora)(40-60Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 0,5 ZB.043 60 Cm .Uzun Boy Korkuluk Temini Ve Montajı (Sert Plastik) ve işçiliği 0,5 ZB.109 Tilia Europaea"Pallida"(Ihlamur Ağacı)(20-25Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 0,5 ZB.021 Piknik Masası Temini Ve Montajı ( Her Türlü Nakliye Dahil ) ve işçiliği 0,5 ZB.134 Gül(Rosa Sp.)(40-60Cm) temin edilmesi ve dikilmesi (Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 0,5 ZB.119 Zeytin Ağacı(Olea Europaea)(250-350Cm Boy Ve 300-400Cm Çevre) Temini Ve Dikimi( Nakliyeler Dahil) ve işçiliği 0,5 ZB.029 Ahşap travers malzeme temini ve uygulaması yapılması(Duvar,Merdiven,Amfi,Bordür vb.)(Nakliyeler dahildir.) ve işçiliği 0,5 ZB.020 10mm. sbr+20 mm.epdm mulch temini ve uygulanması(Tüm nakliyeler dahil) ve işçiliği 0,5 15.115.1001 El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler) ( Nakliyeler dahildir ) 0,5 Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki bedelinin, toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı ( KTP ), her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Toplam puan: Toplam puan, Teklif Fiyatı Puanı ( TP ) ile Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanı( KTP ): toplamıdır. Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli (FDTF): Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder." Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli (FDTF) en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.


6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın no ILN02039940