Güncelleme Tarihi:

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 00:00

 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Mamak İlçesi, Kusunlar-İmar (Doğukent) Mahallesinde bulunan ve aşağıdaki listede özellikleri belirtilen parselde 2886 Sayılı Kanunun 36.maddesine göre kapalı zarf teklif usulü ile Kat Karşılığı İnşaat ihalesi yapılacaktır.

MAMAK İLÇESİ KUSUNLAR İMAR MAHALLESİ (DOĞUKENT) KAT KARŞILIĞI İHALESİ KAPSAMINDAKİ PARSELLER
Sıra NoİlçeAda /ParselArsa Alanı
m2
EmsalEmsal İnşaat Alanı
m2
KULLANIM ŞEKLİYAKLAŞIK MALİYET   (IV-A)
1Mamak50847/261811.408653,40Konut (Zemin Katta Ticaret Yer Alabilecektir)88,264,680.00
2Mamak50848/281061,4011348,40Konut (Zemin Katta Ticaret Yer Alabilecektir)115,753,680.00
3Mamak50849/251881,407263,20Konut (Zemin Katta Ticaret Yer Alabilecektir)74,084,640.00
TOPLAM19.475,00 27.265,00 278,103,000.00

*Plan notları dahilinde ada bazlı inşaat yapılması halinde emsal inşaat alanında %10 oranında artış sağlanmaktadır.

1-Bu işin tahmini keşif bedeli; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2023/2 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliğine göre 278.103.000,00 TL (( İki Yüz Yetmiş Sekiz Milyon Yüz Üç Bin Türk Lirası) olarak hesaplanmıştır.         
2-İhale 14/03/2024 Perşembe günü, saat 14.00’de Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Kat:1 Yenimahalle /ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3-İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No:5 Kat:14 Yenimahalle/Ankara adresinde 13/03/2024 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar görülebilir.

4-İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler noter tasdikli ve ayrı ayrı yevmiye numarası alınarak sunulabileceği gibi aslı ibraz edilmek kaydı ile İdare tarafından aslı gibidir yapılmak suretiyle de sunulabilecektir.

5-İstekliler, ihaleye katılmak için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;

a- Kanuni ikametgahı olması, tebligat için adres göstermesi

b- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (2024 yılı vizeli)

c-  Noter tasdikli imza sirküleri

d- İhaleye vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ve imza vermeye yetkili olduğuna dair belge.

e- İstekliler, son 10 yıl içerisinde sözleşmeye dayalı yapılan işlerin toplamı, işin keşif bedelinin en az %10’u kadar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen III-B ve üzeri gruplarda tanımlı yapılara uygun iş bitirme belgesi veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği, B- Üst Yapı Bina İşleri II. Grup işlere ait iş bitirme belgesi

f- Vergi / SGK borcu bulunmadığına veya yapılandırıldığına dair yeni tarihli belge

g- Faaliyet süresi ve konusu ile ilgili beyan ve belgeler

h- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair beyanname

i- Bilanço Bilgileri Tablosu (Son 3 yıl içindeki bir yılda veya oranları sağlayacak şekilde son 3 yıl içerisindeki 2 yılın ortalaması veya son 3 yılın ortalaması olarak da sunulabilir)

1) Cirosunun yaklaşık maliyetin %15’inden az olmaması

2) Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar oranının en az 0,75 olması

3) Özkaynaklar / Toplam Aktifler oranının en az 0,15 olması

4) Kısa Vadeli Banka Borçları / Özkaynaklar oranının 0,50’den küçük olması

j- İşin keşif bedelinin % 10’u kadar kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi, banka referans mektubu

k- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış işin keşif bedelinin %3’ü oranında 343.090,00 TL (Sekiz Milyon Üç Yüz Kırk Üç Bin Doksan Türk Lirası) geçici teminat mektubu. Geçici teminatın nakit yatırılması halinde Ankara Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırıldığına dair alındı makbuzu

l- Yer Görme Belgesi

m- Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.

n- Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde İş Ortaklığı Beyannamesi verilecektir.

o- İsteklilerin, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 00 ye kadar ihalenin yapılacağı İhale Komisyonu Encümen Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Hipodrom Caddesi No:5 Kat:7 Yenimahalle/Ankara) makbuz karşılığında vermesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

6- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile birbiriyle tutarlı ve okunaklı bir şekilde yazılacaktır. Teklif mektubunda silinti, kazıntı olmayacak düzeltme, karalama yapılmamış olacaktır.  

7- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup,  kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale İdari Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8- Bu işin şartnamesi 5.000,00 TL  (Beş Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, 13/03/2024 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No:5 Kat:14 Yenimahalle/Ankara adresinden temin edilebilecektir.

İDARENİN ADI        :ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BİRİM                         :EMLAK VE İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES                       :EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO: 5 KAT: 14 YENİMAHALLE / ANKARA
TELEFON                  :0 312 507 25 62
FAX                            :0 312 507 26 11

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın no ILN01990109
 

 

Haberle ilgili daha fazlası: