Güncelleme Tarihi:

KARAMAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ( MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

KARAMAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ( MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2023 00:00

.

İLAN

KARAMAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ( MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
S.NOTAŞINMAZ NOİLİLÇESİMAHALLE
/KÖY
MEVKİİCİNSİADAPAR-
SEL
 YÜZ
ÖLÇÜMÜ  (M2)
HAZİNE
HİSSESİ (M2)
İMAR DURUMUFİİLİ DURUMUTAHMİNİ BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
TARİHSAATİ
170010128492KaramanMerkezDereköy Ham Toprak230715.308,
49
Tamİmarsızİşgalli2.297.
000,00
229,
700,00
19.12.
2023
09.401-Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi, hizalarında gösterilen gün ve saatte, Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ihale odasında (Toplantı salonu)  dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır. (Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü -Başakşehir Mahallesi 2020 Sokak No:3 70200 Merkez/KARAMAN)
2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.
3- Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.  Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4- Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
5- Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi,  talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
6- Satışı yapılan taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmek istenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup taksitli satışlarda indirim yapılmamaktadır.
7- Satışı yapılacak ve mecra irtifak hakkı verilecek taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.
9- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;

  1. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
  2. Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
  3. Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
  4. Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2023 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,
  5. Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.


10- Karaman Muhasebe Müdürlüğünün Vezne çalışma saatleri dikkate alınarak geçici teminatların ödenmesi ve ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir.
11- İşgalli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
12- İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
13- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
14- İhale ile ilgili bilgiler http://www.karaman.csb.gov.tr/ Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr/ internet adresinden öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01941183

Haberle ilgili daha fazlası: