Güncelleme Tarihi:

İSTANBUL VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

İSTANBUL VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI İHALE İLANI
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 00:00

 

İSTANBUL VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI

1. İstanbul İli Kadıköy İlçesi Erenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu ve İstanbul İli Pendik İlçesi Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu Binalarının Görünür Ve Görünmeyen Vaziyetteki, Taşınmaz Nitelikli, Ekonomik Değeri Bulunan Hurdaların Karşılığı Yıkım İşi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesi kapalı teklif (açık artırma) usulü ile ihale edilecektir.

    İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü olan 21.05.2024 saat 10:30 ’a kadar istenilen belgelerle birlikte İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

2. İdarenin:

Adresi: İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası, Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bul.(Vatan Cad.) No:64 Fatih/İSTANBUL

Telefon ve faks numarası: 0 212 455 50 00 - 0 212 455 50 82

Elektronik Posta Adresi: yikob@istanbulyikob. gov.tr

3. İhale Konusu İşin:

Niteliği, nevi ve miktarı : İstanbul İli Kadıköy İlçesi Erenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu ve İstanbul İli Pendik İlçesi Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu Binalarının Yıkım İşi için ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari ve teknik şartnameden ulaşılabilir.

Yapılacağı yer : İstanbul İli Kadıköy-Pendik İlçeleri

İşin süresi : 90 (Doksan) gündür.

4. Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı :1.000,00 TL (Bin TürkLirası) bedel karşılığında İstanbul Valiliği YİKOB Yatırım İzleme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. (İstanbul Valiliği YİKOB Vakıfbank TR91 0001 5001 5800 7305 4411 72 IBAN No.lu Hesabına açıklama kısmına TC veya Vergi Kimlik Numarası ve hangi ihaleye ait olduğunu belirterek yatırılacaktır.)

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5. İhalenin:

Yapılacağı yer: İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Zemin Kat İhale Salonu

Tarihi ve saati: 21.05.2024 saat: 10:30

İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesi kapalı teklif (açık artırma) usulü

6. Tahmin Edilen Bedel: 139.626,91-TL (KDV Hariç) Geçici Teminat %3: 4.188,81-TL

Enkazdan çıkarılan malların bedelinden, kuruma ödenen fark tutar düşüldükten sonra kalan tutar (yıkım hizmet bedeli) üzerinden %20 oranında KDV hesaplanacaktır.

7. İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

7.1. Teklif Mektubu, Standart forma (Ek:4) uygun teklif mektubu doldurulup, imzalanıp, ayrıca bir zarfın içinde şartnameye uygun olarak sunulacaktır.

7.2. Dilekçe, (Standart Yer Görme Formu, Ek:3)

7.3. Geçici Teminat:Tahmin edilen bedel tutarı 139.626,91-TL (KDV Hariç) Geçici Teminat %3: 4.188,81-TL’den az olmamak üzere Geçici Teminat mektubu (limit içi ve süresiz olacaktır.),

Geçici teminat nakit olarak banka veznesine havale veya EFT yoluyla verilecek ise Yatırım

İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Vakıfbank TR91 0001 5001 5800 7305 4411 72 IBAN no’lu hesabına yatırılarak; açıklama kısmına TC veya Vergi Kimlik Numarası ve hangi ihaleye ait olduğunu belirten banka dekontu aslı teklif zarfında sunulacaktır.

Geçici Teminat olarak kabul edilecek diğer değerler ise Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı Kanunun 27. Maddesine uygun olarak düzenlenmiş, banka teminat mektupları veya Devlet tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahvillerin aslı idareye kapalı zarfta verilecektir.

İstekli gerçek kişi ise:

7.4. Adres bilgileri (Nüfus Müdürlüğü veya E-devlet, muhtarlık, isteklinin ıslak imzalı adres beyanı) ile iletişim bilgileri (telefon, e-posta) (Standart form Ek:1)

7.5. İsteklinin noter tasdikli imza beyannamesi (aslı veya “aslı idarece görülmüştür” onaylı.)

7.6. İsteklinin ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı

olduğunu gösterir belge

İstekli tüzel kişilik ise;

7.7. Tüzel kişiliğe ait resmi adres belgesi (sicil gazetesinde, noter onaylı imza Beyannamesinde adres bulunması halinde de adres bilgisi olarak değerlendirilecektir.) ve iletişim bilgileri (Standart form Ek:1)

7.8. Tüzel kişi ortağın adres ve iletişim bilgileri (ortaklıklarda büyük ortağın, % 50 - %50 ortaklıklarda her iki ortağın)

7.9. Tüzel kişi ortağının imza sirküsü.

7.10. Tüzel kişiliğin varsa, ilgili mevzuat gereğince kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından İhalenin yapıldığı yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Ticaret Sicil Gazetesi (tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi) veya bu hususları gösterir belgeler.

Vekaletle Teklif Verilmesi halinde:

7.11. Gerçek veya tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname

7.12. Vekilin noter onaylı imza beyannamesi (aslı veya “aslı idarece görülmüştür” onaylı.)

7.13. Ortak Girişimler: Ortak Girişim olması halinde, doküman ekinde bulunan standart forma (Ek:6) uygun her bir ortak tarafından imzalanmış Ortak Girişim Beyannamesi. Ortak girişimin her bir ortağı şartnamede istenen belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.

7.14. En az Y3 grubu yıkım müteahhitliği yetki belgesi. Ortak girişim olması halinde ortaklardan en az birinin sağlaması zorunludur.

8. İstenilen belgelerin eksik ya da usulüne uygun olarak hazırlanmaması ve ihale gün ve saatine kadar 37 inci maddeye uygun olarak ihale komisyonuna teslim edilmemesi durumunda müracaat yapılmamış, istekli sıfatı kazanılmamış sayılacaktır.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Valiliği YİKOB, İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası, Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bul.(Vatan Cad.) No:64 Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Elektronik Posta veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.)

9. İlanda yer almayan hususlar için İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen hükümler geçerlidir.

9.1.Sözleşme aşamasında kesin teminat ile birlikte 1.500.000,00-TL (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.) Yıkım Bedeli Karşılığı Teminatı İdareye verilmek zorundadır.

10. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan binanın yıkım işleriyle ilgili izin, ruhsat ve diğer belgeler yüklenici tarafından alınacaktır.

11. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesi uyarınca, ihale komisyonu ihaleyi yapıp

yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

 

#ilangovtr Basın no ILN02025505

Haberle ilgili daha fazlası: