Güncelleme Tarihi:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL DARÜLACEZE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL DARÜLACEZE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 00:00

.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL DARÜLACEZE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MEDİKAL GAZ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL DARÜLACEZE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI GAZ DOLUMU ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1150840

 

1-İdarenin
a) Adı:İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL DARÜLACEZE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Kayışdağı Cad. No: 211 34755 Ataşehir/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası:216 528 84 00 - 216 471 07 16
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:İSTANBUL DARÜLACEZE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI GAZ DOLUMU ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:3 Kalem 1-Oksijen Gazı: 6.000 M3 2-Azot Gazı: 10 Adet 3-Argon Gazı: 5 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:1- Kayışdağı Tesisler 2- Dr Beşir Akınal Yaşam Evi 3- Sanatçı Yaşam Evi
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını takip eden gün işe başlanacaktır. - Sipariş edilen gazlar 12-14 saat içerisinde teslim edilecektir. - Tıbbi Gazların kesintisi söz konusu olmadığı için yüklenici firma hiç bir gerekçe altında ihtiyaç temini durdurmayacaktır. - Medikal oksijen gazı dolum bildirimleri telefon, fax veya internet (otomasyon) yolu ile yapılabilecek ve İletişim kurulacak kişi bilgileri (İsim/telefon/mail adresi vb.) liste halinde idare ile paylaşılacaktır. Değişiklik yapılması durumunda ise 1 iş günü içerisinde iletişim listesi güncellenerek idareye bildirilecektir. - Yüklenici firma hafta sonu tatilleri, bayram ve resmi tatillerde de ikmal yapabilecek personellerini hazır bulunduracak ve ikmal yapacaktır.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını takip eden gündür.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:14.12.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Şube Müdürlüğü,İhale Salonu-Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1-Medikal Amaçlı Gaz Üretme ve Dolum İzin Belgesi 
2-Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesisi İzin Belgesi 
3-Medikal Gaz İzin Belgesi 
4-Medikal Gaz Depolama ve Satış Tesisi İzin Belgesi 
5-İzin Kapsamında “Medikal Gazlar” içeren Üretim Yeri İzin Belgesi 
İstekliler imalatçı ise; 1.-2.-3.-4.-5.  maddelerinde belirtilen belgelerden en az birini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.
İstekliler imalatçı değil ise;  imalatçıya ait 1.-2.-3.-4.-5.  maddelerinde belirtilen  belgelerden en az birini ve imalatçı ile yapılmış Yetkili Satıcı/Yetkili Temsilci olduğunu gösterir belgeleri yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. 
Birden fazla belge beyan edilmesi halinde, her belge için ayrı satır açılacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
  1. İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
  2. İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
  3. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
  4. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi
  5. İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
           İstekliler imalatçı ise yukarıdaki belgelerden en az birini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.
           Birden fazla belge beyan edilmesi halinde, her belge için ayrı satır açılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın no ILN01940613

Haberle ilgili daha fazlası: