Güncelleme Tarihi:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALTYAPI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALTYAPI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 00:00

.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALTYAPI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KÖPRÜ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
İstanbul Avrupa Yakası Geneli 2. Grup Yaya Üstgeçidi İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1286703

 

1-İdarenin
a) Adı:İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALTYAPI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Hacıahmet Mh. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 K.4 34440 Kasımpaşa Beyoğlu/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası:212 449 46 35 - 212 449 50 67
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı:İstanbul Avrupa Yakası Geneli 2. Grup Yaya Üstgeçidi İnşaatı
b) Niteliği, türü ve miktarı:99 Kalem Yaya Üstgeçidi Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:İstanbul Avrupa Yakası
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:21.12.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Şube Müdürlüğü, İhale Salonu, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan AI Grup: Köprü ve Viyadük İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Mimarlık veya İnşaat Mühendisliği bölümü diplomaları iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP)
İsteklinin Toplam Puanı ve Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı hesaplanırken;
İstekli Toplam Puan (İstekli TP) = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli Toplam Puan)
Teklif Fiyat Puanı:70
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:30

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

 

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıAsgari OranAzami OranFiyat Dışı
Unsur Puanı
KUM RASPA VEYA ZIMPARA İLE TEMİZLENMİŞ DEMİR İMALAT YÜZEYLERİNİN TOPLAM 400 MİKRON KALINLIĞINDA EPOKSİ, 2 KAT ÇİNKO YOĞUN PRİMER ASTAR VE 2 KAT EPOKSİ (KÖMÜR KATRANI) BOYA İLE YAPILMASI1,7126%2,7801%1
Demir Çatı Makası, Profil veya Sac Kolon, Kriş Aşık gibi İmalatın Sökülmesi (Nakliyeler Dahil)2,3932%3,885%1
10 Kişi taşıma kapasiteli, Antivandal, 2 duraklı, çift girişli asansör dış ortam (Nakliye ve montaj dahil)4,4249%7,1833%2
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)0,6577%1,0678%1
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)7,4805%12,1436%2
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması (Nakliye ve Montaj Dahil)3,5131%5,7031%2
Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (Nakliye ve montaj dahil)17,2533%28,0086%6
Ø 65 cm çapında, her boyda, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (Nakliyeler Dahil)3,5673%5,791%2
Ø 100 cm çapında, her boyda, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (Nakliyeler Dahil)1,0549%1,7125%1
KÖPRÜLERİN ÖNGERİLMELİ, BOYUNA VE ENİNE KİRİŞLERİNDE HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 50/60 BETON) PREFABRİK KİRİŞ ÜRETİLMESİ, KALIP VE İŞÇİLİĞİ, NAKLİYESİ VE YERİNE KONULMASI0,9987%1,6213%1
KÖPRÜLERİN ÖNGERİLMELİ, BOYUNA VE ENİNE KİRİŞLERİNDE HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 45/55 BETON) PREFABRİK KİRİŞ ÜRETİLMESİ, KALIP VE İŞÇİLİĞİ, NAKLİYESİ VE YERİNE KONULMASI0,2365%0,384%1
HER ÇEŞİT DEMİR İMALATININ GALVANİZLENMESİ (HERŞEY DAHİL)1,659%2,6931%1
6+1, 5 PVB+6 MM TEMPERLİ RODAJLI DELİKLİ LAMİNE CAM İLE PASLANMAZ SPİDER TUTUCULU PANORAMİK CAM CEPHE YAPILMASI (Nakliyeler dahildir.)2,264%3,6754%1
Her uzunluk, her açı ve her türlü zeminde Ø 100 cm jet grout kolonu imalatı yapılması (jet2 yöntemi ile) (çimento bedeli, nakli ve delgi dahil)9,4433%15,33%3
BOYUNA VE ENİNE ÖNÇEKİM, ÖNGERME ÇELİĞİNİN (TEL, DEMET, ÇUBUK) YERLERİNE KONULMASI, GERİLMESİ, GEVŞETİLMESİ VE KESİLMESİ İŞÇİLİĞİ0,3303%0,5361%1
NEVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI İŞÇLİĞİ (NAKLİYE DAHİL)1,500 - 3,000 KG/M2 (3,000 KG/M2 DAHİL)0,9364%1,5201%1
Her çapta nervürlü beton çelik çubuğu temini, iş başına nakli, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliye dahil)6,3878%10,3698%3

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
26.09.2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmi Gazetede ihalede uygulanacak Sınır Değer N Katsayısı 8364/1-1 numaralı metinde 1,00 olarak ilan edilmiştir.

 #ilangovtr Basın no ILN01937750

Haberle ilgili daha fazlası: