Güncelleme Tarihi:

İLAN T.C. SAMSUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN T.C. SAMSUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 00:00

 ,

İLAN
T.C. SAMSUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/17 Esas

DAVALI : Serkan KILIÇ
Davacı Ortak Varlık Yönetim A.Ş tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali davasında;
Adınıza kayıtlı İstanbul İli Şişli İlçesi Kaptanpaşa Mahallesi 10285 ada 19 parsel sayılı taşınmazın, diğer davalı İlham Kavak'a devrine ilişkin 14.03.2019 Tarihli tasarruf işleminin muvazaalı olduğundan bahisle yapılan devir işlemlerinin iptaline, dava konusu taşınmaz üzerinde cebri icra ve satış yetkisi verilmesine, dava konusu taşınmazın elden çıkarılmış olması halinde devir tarihinden itibaren tazminata hükmedilmesine karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.
Mahkemenizce gerek dava dilekçesinde belirtilen adresinize, gerekse yapılan araştırmalar sonucu tespit edilen adreslerinize dava dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup, belirlenen adreslerinize hiçbir şekilde tebligat yapılamamış olup, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
TK 31 Maddesi gereğince dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilan tarihinden itibaren 7 gün geçtikten sonra, HMK 122. Maddesi uyarınca tarafları ve konusu açıklanan davaya HMK 127. Maddesi uyarınca iki hafta içerisinde tüm deliller ile birlikte cevap vermeniz aksi taktirde HMK 128. Maddesi uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamınıinkar etmiş sayılacağınız, ayrıca HMK'nun 147/2. md. uyarınca duruşma günü olan 11.07.2024 günü saat 10:55 'de mazeretiniz olmaksızın mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde,duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği hususu DAVA DİLEKÇESİ VE DURUŞMA GÜNÜ YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

#ilangovtr Basın no ILN02019630

Haberle ilgili daha fazlası: