Güncelleme Tarihi:

İLAN T.C. KEMALPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN T.C. KEMALPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 00:00

 

İLAN

T.C. KEMALPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/585 Esas

Mahkememizce 27/09/2023 tarihinde dava konusu taşınmaz olan Kemalpaşa ilçesi, Kamberler Mahallesi davacı Hamdi Turfan kullanımında olan kısmı kadastal yola cepheli, takriben 3.800,00m² davacı Recep Tuna kullanımında olan kısmı 3,733,00m² altında kalan takriben 700,00m² olan yanında 101 ada 3 parsel sayılı taşınmaz bulunan taşınmazların tescil dışı bırakıldığı görülmüştür.
Mahkememizce aldırılan 28/12/2023 havale tarihli bilirkişi raporunda; Dava konusu A ve B ile gösterilen taşınmazların; 1957 yılında kısmen zilyet altına alınmış olduğu ve kısmen imar ihyası faaliyetlerine başlandığı, 1957 - 1970 yılları arasında imar ihya faaliyetlerine devam edilerek kısmen sürülüp ekilerek kısmen tarımsal amaçlı kullanılmaya başlandığı, 1970 yılında imar ihyası tamamlanıp, toprağın sürülüp ekilerek tarımsal amaçlı kullanılmaya devam edildiği, 1970 li yılların sonu ile 1995 yılları arasında toprağın sürülüp ekilerek ve meyve ağaçları dikilmeye başlanarak tarımsal faaliyete devam edildiği, 1995 - 2009 yılları arasında kiraz fidanları dikilmeye devam edilerek kiraz bahçesi ve sürülüp ekilen tarla olarak tarımsal amaçlı kullanılmaya devam edildiği, 2009 yılından 2022 yılına kadar A ile gösterilen bölümün kiraz bahçesi olarak, B ile gösterilen bölümün ise sürülüp ekilen tarla olarak tarımsal amaçlı kullanılmaya devam edildiği, 1970 yılından dava tarihi olan 2021 yılına kadar ve halende arpa, çavdar, buğday vs ekilmek suretiyle tarımsal amaçlı tarla ve dikili tarım arazisi yani mahsuldar kiraz bahçesi olarak kullanılmaya devam edildiği, üzerinde halen 4 - 3 5 yaşları arasında kiraz, ceviz ağaç ve fidanlarının mevcut olduğu, dava konusu yerlerin 1970 li yallarda imar ihyasının tamamlandığı ve dava tarihi olan 2021 yılına kadar arpa, çavdar, buğday vs ekilmek suretiyle tarımsal amaçlı tarla ve dikili tarım arazisi yani mahsuldar kiraz bahçesi olarak ilk malikleri ve oğulları tarafından ekmeli olarak toplam 45-50 yıla yakın zamandır kesintisiz olarak kullanıldığının tespit edildiği, bu nedenle A ve B ile gösterilen yerlerin tamamının3402 sayılı kadastro kanununun 14. Maddesi ile TMK.nun 713/1 maddesinin karşılığı teşkil eden zilyetlik süresinde 20 yılı aştığı, kazandırıcı zaman aşım koşulları oluştuğu, 17.Maddede açıkça ifade edildiği üzere masraf ve emek sarfı ile imar ve ihya edilerek tarıma elverişli hale getirilme koşullarının gerçekleştiği, “kiraz bahçesi ve tarla ” vasfında zilyetlikle iktisap edilebilir yerlerden olduğu görüş ve kanaatine varılmış olup, TMK'nun 713 maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize bildirmeleri, duruşma gününün 02/07/2024 olduğu hususu ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02022147

Haberle ilgili daha fazlası: