Güncelleme Tarihi:

İLAN T.C. EDREMİT AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN T.C. EDREMİT AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 00:00

 

İLAN

T.C. EDREMİT AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/580 Esas

DAVALI : MEHMET TERZİOĞLU - 69007010238

Davacı Pelin İncel Terzioğlu tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Davalı Mehmet Terzioğlu'na gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, dava dilekçesinde davacı özetle; davalı ile 2014 yılından beri evli olduklarını, müşterek 2 çocukları olduğunu, davalının 2016 yılından itibaren bar ve pavyonlara takılmaya başladığını, her geçen gün durumunun daha da kötüleştirerek evden tamamen uzaklaştığını ve eve gelmemeye başladığını, aradan geçen zamanda davalının ailesine karşı sorumluluklarını tamamen unutarak çocuklarına baba, kendisine eş olmayı ihmal ettiğini, kocalık vazifelerini yerine getirmediğini, çocuklarının yaşlarının küçük olması sebebiyle çocukları bırakıp herhangi bir işte de çalışamadığını, annesinin yanında kaldığını ve çevrelerindeki insanların destekleriyle yaşamını devam ettirdiğini belirterek boşanmalarına, müşterek çocukların velayetlerinin kendisine verilmesine, dava tarihinden itibaren aylık 1.000,00 TL tedbir/yoksulluk, çocukların her biri için 1.000,00'er TL tedbir/iştirak nafakasına hükmedilmesine, nafakanın her yıl TEFE-TÜFE oranında artırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce hazırlanan tensip zaptı ile; Cevap dilekçesi verildiğinde, dilekçedeki HMK'nun 129/1 maddesinin a,b,c,ç,ğ bentlerindeki eksikliğin bulunması durumunda tamamlanması için davalıya bir haftalık süre verilmesine, bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması halinde cevap dilekçesinin verilmemiş sayılacağının davalıya ihtarına, masrafın yatırılan avanstan karşılanmasına, Cevaba cevap dilekçesinin HMK'nun 136/1 maddesi gereğince davalıya tebliğine, kendisine tebhiğden itibaren iki hafta içinde ikinci cevap dilekçesi verebileceği hususunun ihtarına, masrafın yatırılan avanstan karşılanmasına, İkinci cevap dilekçesinin HMK'nun 136/1 maddesi gereğince davacıya tebliğine, masrafın yatırılan avanstan karşılanmasına, 6100 sayılı HMK.'nun 141. Maddesi uyarınca tarafların cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile iddia ve savunmalarını serbestçe genişletebileceği yahut değiştirebileceği, ancak dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşaması tamamlandıktan sonra HMK. 141/2 hükmü uyarınca ıslah ve karşı tarafın açık muvafakat hükümleri saklı kalmak kaydıyla iddia ve savunmaların genişletilemeyeceği yahut değiştirilemeyeceğinin İHTARINA, ihtarın iş bu tensip zaptının taraflara tebliği ile yapılmış sayılmasına,Dilekçeler aşamasının tamamlanmasından ve yukarıdaki maddelerde belirtilen incelemeler tamamlanıp eksiklikler giderildikten sonra, ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılmayacağına karar verilmesine, Ön inceleme duruşmasında yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi halinde, şartları mevcut ise ön inceleme duruşması yapılıp aynı duruşmada tahkikat aşamasına geçilmesine, aksi halde ön inceleme duruşmasının sonunda tahkikat duruşması için gün verilmesine, hazır olmayan tarafa çıkartılacak tahkikat gününü bildirir meşruhatlı davetiye çıkartılmasına, karar verilmiş olup, ilandan itibaren HMK.nun 129 md.sindeki bütün unsurları içeren ve iddialara karşı savunmalarınızı ve savunmalarınızın dayanağı olan bütün vakıaları hangi delillerle ispat edileceğini, dayanılan hukuki sebepleri ve ayrıca itirazları içeren cevap dilekçenizi karşı tarafa tebliğ masraflarıyla birlikte iki haftalık süre içersinde vermeniz, aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususları ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01994021

Haberle ilgili daha fazlası: