Güncelleme Tarihi:

İHALE İLANI T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA

İHALE İLANI T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 00:00

 

İHALE İLANI
T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA


 “Tarsus-Pozantı Ayr.-Gaziantep Otoyolu Km: 164+500’deki Osmaniye C Tipi Otoyol Hizmet Tesisi ile Bu Tesise Bağlı Km: 147+800 ve Km: 196+230’daki D Tipi Otoyol Hizmet Tesislerinin Yine Otoyol Hizmet Tesisi Olarak Kullanılmak Üzere 10 (On) Yıl Süreyle Kiralanması İşi”  2886 sayılı Devlet ihale kanunun 45.ve 47. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 

Kiralaması Yapılacak Taşınmazın İli

Osmaniye

İşin Nev’i, Niteliği ve Miktarı:

Tarsus-Pozantı Ayr.-Gaziantep Otoyolu Km: 164+500’deki Osmaniye C Tipi Otoyol Hizmet Tesisi ile Bu Tesise Bağlı Km: 147+800 ve Km: 196+230’daki D Tipi Otoyol Hizmet Tesislerinin Yine Otoyol Hizmet Tesisi Olarak Kullanılmak Üzere 10 (On) Yıl Süreyle Kiralanması

Tahmini İlk Yıl Kira Bedeli (TL) (KDV ve Damga Vergisi Hariç):

40.000.000,00 TL (KDV Hariç)

Geçici Teminat:

1.200.000,00 TL (Tahmini Yıllık Kira Bedelinin % 3’ü)

Şartname Temin Yeri ve Bedeli:

03.06.2024 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Bakım ve İşletme Şubesi Müdürlüğünden ( B Blok Kat:4) 30.000.-TL (Otuz bin Türk Lirası) karşılığında temin edilecektir. Şartname bedeli T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Tr 31 0001 0017 4534 2752 8550 91 İBAN No’su hesabına açıklamalarda Şartname bedeli-Şirket Vergi No’su yer alacak şekilde yatırılacaktır. (İdare’de bedelsiz olarak görülebilecektir.)

İhale Tarihi ve Saati:

Tarih: 02.07.2024,  Saat:10.00

İrtibat No:

0312 449 97 63

İhale Yeri:

Karayolları Genel Müdürlüğü A Blok Küçük Toplantı Salonu

İnönü Blv. No:14 Pk:06100 Yücetepe/ANKARAİhaleye katılabilmek için:

1.            İstekli tarafından kaşelenerek imzalanmış İstekli İrtibat Bilgileri,
2.            İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı ve geçerli kimlik belgesi,
3.            Kamu İhalelerine Girmekte Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname,
4.            Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren;
-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi;
-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5.            Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
6.            Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi:
-Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf veya Sanatkârlar Odasına,
-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir, İhalenin yapıldığı yıl tanzim edilmiş belgenin aslı,
7.            İhale tarihinden önceki son beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş; isteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden veya internetten usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı,
8.            İhale tarihinden önceki son beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş; isteklinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan veya internetten temin edilecek belgenin aslı,
9.            İhale dosyasının satın alınmış olduğuna ilişkin ödeme dekontu,
10.          Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin dekont veya Geçici Teminat Mektubu,
11.          İhale tarihinden önceki son beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş, istekliye, isteklinin firma olması halinde ise istekliyi temsile yetkili kişilere ait adli sicil belgesi,
12.          İsteklinin otoyol hizmet tesisleri işletilmesi işinde deneyimlerini (A, B veya C Tipi Otoyol Hizmet Tesislerinde mevcut işletici ve/veya yine A, B veya C Tipi Otoyol Hizmet Tesislerinde akaryakıt veya lokanta işleten mevcut İdare onaylı alt taşeron) gösterir belge,
Ya da Şirketin yukarıda belirtilen deneyimlere sahip olmaması halinde A, B veya C Tipi Otoyol Hizmet Tesislerinde mevcut işletici ve/veya yine A, B veya C Tipi Otoyol Hizmet Tesislerinde akaryakıt veya lokanta işleten İdare onaylı mevcut alt taşeron deneyimi bulunan firmalar ile çalışılacağını gösterir imzalı mutabakatının sunulması gerekmektedir.
13.          Otoyollar üzerinde bulunan otoyol hizmet tesislerinde kiracı/görevli şirket olunması halinde mevcutta işlettiği otoyol hizmet tesisi için işletmeden kaynaklı İdare’ye herhangi bir borcu olmadığına dair ilgili Bölge Müdürlüğünden (tesisin bağlı bulunduğu Bölge) borcu yoktur belgesi alınacaktır.
Mutabakat yapılan otoyol hizmet tesisleri işletici şirketleri için de mevcutta işlettiği veya taşeron olduğu tesisin işleticisinin İdare’ye herhangi bir borcu olmadığına dair ilgili Bölge Müdürlüğünden (tesisin bağlı bulunduğu bölge) borcu yoktur belgesi alınacaktır. Bu belgeyi temin edemeyenlerin deneyimleri kabul edilmeyecektir.
14.          Şirketin öz kaynaklarının en az 30.000.000,00-TL olması (Vergi Dairesi’nce tasdiklenmiş 2023 yılı bilançosu ile kanıtlanmalıdır.)
15.          İhale konusu tesis alanlarının görüldüğünü bildirir 5. Bölge Müdürlüğünden alınacak “yer görme belgesi”
16.          Petrol temin edilecek Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ile Anlaşma Yapılacağına Dair Taahhütname ve Taahhütname Veren Kuruluşun Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan Alacağı, İlgili Tebliğlere Göre Kuruluşunu Tamamlamış Olduğunu Gösteren Belge (Kullanıcıların değişik akaryakıt kullanım alışkanlıklarına cevap verebilmek için söz konusu tesis için, ardışık tesislerde (2 (iki) önceki ve 2 (iki) sonraki) faaliyet gösteren Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşları ile bu kuruluşlardan bayilik taahhütnamesi alan şirketler bu ihaleye katılamazlar.)


Belgelerinin sunulması gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.
 

#ilangovtr Basın no ILN02041445

Haberle ilgili daha fazlası: