Güncelleme Tarihi:

HİDROJEN PEROKSİT GAZ KASETİ MAL ALIMI İŞİ

HİDROJEN PEROKSİT GAZ KASETİ MAL ALIMI İŞİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 00:00

 

HİDROJEN PEROKSİT GAZ KASETİ MAL ALIMI İŞİ

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-BAKIRKÖY SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Hidrojen Peroksit Gaz Kaseti Mal Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/430040

 

1-İdarenin

a) Adı

:

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-BAKIRKÖY SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Bakirköy Dr.Sadi Konuk Egt.ve Ars.Hast.Zuhuratbaba Mh. Dr. Tevfik Saglam Cad. 11 İncirli BAKIRKÖY/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

2124147171 - 2125430709

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Hidrojen Peroksit Gaz Kaseti Mal Alımı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilgili depo birimi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasından sonra idare tarafından verilecek olan siparişe (fax, mail. vb.) istinaden peyder pey 10 (on) gün içerisinde malzemeler teslim edilmelidir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

13.05.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi D Blok 3. Kat Satınalma Birimi


4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Satış Merkezi Yetki Belgesi

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesini sunmalıdırlar.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Üts/Ubb Kaydı Veya Kapsam Dışı Olduğunu Gösteren Belge

İhale bazında

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

numune,katalog,fotoğraf

Teklif edilen ürünlerin idarece hazırlanan Teknik Şartnameye uygunluğunu teyit edebilmek için; ihaleye müteakip 3 (üç) iş günü içinde numune getirilmesi zorunlu olup Satınalma Birimine teslim edilecektir. İstenildiği taktirde teklif edilen ürünlere ait katalog ve/veya fotoğrafda getirilecektir.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Katalog

katalog

Tek ortağın sunması yeterlidir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın no ILN02018299

 

Haberle ilgili daha fazlası: