Güncelleme Tarihi:

GEREDE KAYMAKAMLIĞINDAN (Milli Emlak Şefliği)

GEREDE KAYMAKAMLIĞINDAN (Milli Emlak Şefliği)
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2023 00:00

.

GEREDE KAYMAKAMLIĞINDAN (Milli Emlak Şefliği)
TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ İLANI
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
Sıra
No
İliİlçesiMah./KöyTaşınmaz NoAda Parsel Yüzölçümü
(m2)
Hazine
Yüzölçümü (m2)
Cinsiİmar
Durumu
Tahmini
Bedel (TL)
Geçici Teminat
Bedeli  (TL)
İhale
Günü
İhale
Saati
6BoluGeredeYukarıovacık Köyü 14030101171113526.635,1926.635,19Ham Toprakİmarsız3.065.000,00613.000,0019.12.202314:30
1-  Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti ve yönetimi Hazine adına kayıtlı taşınmazın  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatte satış ihalesine çıkarılmış olup ihaleler,  Seviller Mahallesi, Sakarya  Cd. Hükümet Konağı (Kaymakamlık Binası) Kat 2 Milli Emlak Şefliği odası Gerede/BOLU adresinde yapılacaktır.
2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin vermeleri gereken belgeler
    a) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler ile buna ilişkin belgeler her taşınmaz için ayrı ayrı yatırılması ya da tanzimi gerekir)
    1) Tedavüldeki Türk Parası,
    2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,(Kesin, süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir)
    3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.  (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
    Mevduat ve Katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatlar istekliler tarafından Gerede Kaymakamlığı Malmüdürlüğü veznesine yatırılması gerekmektedir.
    Geçici teminata ilişkin teminat mektuplarının ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.
    b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla  nüfus cüzdan fotokopisi ve İkametgah Belgesini; 
    Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi  ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi;
    Kamu tüzel kişilerinin  tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi;
    Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
3-  Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde  satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Satış Bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir.  
4- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Gerede Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://bolu.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.  
5- İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedellerini, Gerede Kaymakamlığı Malmüdürlüğü  veznesine başvurmak suretiyle ihale saatinden önce yatırmaları gerekmektedir. Buna ilişkin makbuzun veya muhasebe işlem fişinin aslı yada onaylı örneğinin ihale evrakları ile birlikte ihale komisyonuna teslimi zorunludur. Banka aracılığı ile havale/eft vb. sistemden yapılan ödemelerde yaşanacak gecikmelerde idare sorumlu olmayıp, bu durumdaki istekliler ihaleye kabul edilmeyecektir.
6- Taşınmazın satışı yapılacak hissesi 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
7- Satışı yapılan taşınmaz  KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 
8- Satışı yapılacak taşınmaz; satış bedelleri üzerinden  5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.
9- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur. 

 #ilangovtr Basın no ILN01935120

Haberle ilgili daha fazlası: