Güncelleme Tarihi:

DİŞ PROTEZ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR

DİŞ PROTEZ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2024 00:00

 

DİŞ PROTEZ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TACİRLER EĞİTİM VAKFI SULTANBEYLİ AĞIZ VEDİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

12 AYLIK İMPLANT ÜSTÜ, ESTETİK VE DİJİTAL PROTEZ UYGULAMALARI HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/213045

 

1-İdarenin

a) Adı

:

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TACİRLER EĞİTİM VAKFI SULTANBEYLİ AĞIZ VEDİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Mehmet Akif Mh Kuran Kursu Cd No:4 34920 SULTANBEYLİ/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

2165924111 - 2165924112

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

12 AYLIK İMPLANT ÜSTÜ, ESTETİK VE DİJİTAL PROTEZ UYGULAMALARI HİZMET ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

10 Kalem 12 Aylık İmplant Üstü, Estetik ve Dijital Protez Uygulamaları Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi (Mehmet Akif Mah. Kuran Kursu Cad. No: 4 Sultanbeyli/İstanbul)

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

20.03.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3.İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

- İstekliler, 07.12.2005 tarih ve 26016 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara sahip olduğunu gösterir "Metal Döküm Diş Protez Laboratuarı, Hareketli Diş Protez Laboratuvarı, Sabit Diş Protez Laboratuvarı , Ortodontik Amaçlı Diş Protez Laboratuvarını kapsayan Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuvarı Ruhsat Belgesinin" aslı idarece onaylanmış veya noter tasdikli suretini ve "Mesul Müdürlük" belgesini ı Yeterlik Tablosunda beyan edilmesi gerekmekte olup, talep edildiği takdirde idaremize teslim edilecektir.
- Ayrıca İstekli firma merkezinin İstanbul ili dışında olması halinde ilimizde bulunan protezin tüm aşamalarını yapabilecek kapasitede ruhsatlı şubesinin (tam teşekküllü laboratuvar) 07.12.2005 tarih ve 26016 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara sahip olduğunu gösterir "Metal Döküm Diş Protez Laboratuarı, Hareketli Diş Protez Laboratuvarı, Sabit Diş Protez Laboratuvarı , Ortodontik Amaçlı Diş Protez Laboratuvarını kapsayan Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuvarı Ruhsat Belgesinin" aslı idarece onaylanmış veya noter tasdikli suretini ve "Mesul Müdürlük" belgesini Yeterlik Tablosunda beyan edilmesi gerekmekte olup, talep edildiği takdirde idaremize teslim edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kapasite raporuna ait bilgiler:

İstekliler; Sağlık Bakanlığının 2022/2 sayılı genelgesi gereği, hizmetin ifasında kullanılacak olan ve ÜTS kapsamında bulunan cihazlara ait ÜTS kayıtlarını Yeterlik Tablosunda beyan edilmesi gerekmekte olup, talep edildiği takdirde idaremize teslim edilecektir.

-İşlerin yapımında kullanılacak olan  toz metal, mum, sert alçı, modelaj mumu, otopolimerizan plak, soğuk akrilik toz/likit sıcak akrilik toz/likit akrilik ve seramik tozlarının ÜTS kaydı olacaktır. Tüm malzemelerin ÜTS kayıtlarını Yeterlik Tablosunda beyan edilmesi gerekmekte olup, talep edildiği takdirde idaremize teslim edilecektir.

İstekli firma (ortak girişim olması halinde iş ortaklıklarında herhangi birisi) ihale tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalı ve Yeterlik Tablosunda beyan edilmesi gerekmekte olup, talep edildiği takdirde idaremize teslim edilecektir.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Yüklenici firma, laboratuvarında protez bitiminde kullandığı makine ve diğer tıbbi cihazların kalibrasyonunu ilgili yönetmelikler gereği düzenli olarak yaptırmak zorunda olup, ilgili cihazların kalibrasyon belgelerini sözleşme sırasında idaremize sunacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilen İmplant Destekli Hareketli Protezler (S404042), Zirkonyum Kron (Her Bir Üye) (404395) CAD-CAM Uygulaması (S404430), Laminate Veneer Kron (Seramik) (S404460), Seramik İnley Dolgu (Tek Yüzlü) (S404435), Hassas Tutuculu Kronlar (404360) CAD-CAM Uygulaması (S404430), Hassas Tutuculu Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç-Tek Çene) (S404041), İmplant Üstü Kron Köprü (Her Üye İçin) (SUT-404400) CAD-CAM Uygulaması (S404430), Veneer Kron Seramik (SUT404181) CAD-CAM Uygulaması (S404430), Gece Plağı (Bruksizm İçin) (SUT-404150) CAD-CAM Uygulaması (S404430), Akrilik Tam Protez Tek Çene (SUT-404010) CAD-CAM Uygulaması (S404430) vb. hizmetlerinden biri, birkaçı yada tümünü kapsayan hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın no ILN01990846

Haberle ilgili daha fazlası: