Güncelleme Tarihi:

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2023 00:00

.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Büyükçekmece İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 150 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerine Yüklenici tarafından “Yaşlı Bakım Merkezi” projesinin yapılması ve aynı zamanda intifa hakkı bedeli ödemek suretiyle uzun süreli intifa hakkı tesis edilerek işletilmesi ve süre sonunda tam ve eksiksiz olarak İdareye teslim edilmesi işi, 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:
a) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı
b) Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul
c) Telefon ve Faks numarası: 444 0 340 ve 0 (212) 883 69 68
2) İşin Adı ve Niteliği: “Büyükçekmece İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 150 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerine Yüklenici tarafından “Yaşlı Bakım Merkezi” projesinin Yüklenici tarafından yapılması ile aynı zamanda intifa hakkı bedeli ödemek suretiyle 25 (yirmibeş) yıl süreyle intifa hakkı tesis edilerek işletilmesi ve süre sonunda tam ve eksiksiz olarak İdareye teslim edilmesi işidir.”
3) Muhammen Bedel:
a) Muhammen Yapım Bedeli: 216.669.216,00 TL (İkiyüzonaltımilyon Altıyüzaltmışdokuzbin İkiyüzonaltı Türk Lirası)
b) Muhammen İntifa Hakkı Bedeli (aylık): 18.000,00 TL (Onsekizbin Türk Lirası) (KDV hariç)
4) Geçici Teminat:
İntifa Hakkı Geçici Teminatı: 162.000,00 TL (Yüzaltmışikibin Türk Lirası)
5) İhalenin Yeri ve Zamanı:
a)Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresindeki Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası C Blok 2. Kat Encümen Salonu, Büyükçekmece/İSTANBUL
b)Tarih ve Saati: 26.12.2023 - 10:00
6) Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: Şartname ve Ekleri, Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adreslerinde ücretsiz görülebilir veya 2.000,00 TL (İkibin Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.
7) Son Başvuru Tarihi ve Saati: 25.12.2023 – 17:00
8) Başvuruların Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresindeki Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası C Blok Giriş Katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü.
9) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:
Dış zarfa konulması gereken evraklar:

  1. Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
     b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
     b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
     c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,
     c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasaya uygun) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu (FORM:1)
f) Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi vermesi. (FORM:2)
g) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.
h)  İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.
ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.
i) Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge.
j) Geçici Teminat: Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen geçici teminat. (Yapım işi ve kira bedeline ait geçici teminatlar ayrı ayrı olmak zorundadır.)
Büyükçekmece Belediye Başkanlığı adına yatırılmış geçici teminat bedellerine dair makbuz asılları (Halk Bankası Büyükçekmece Şubesindeki (TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına veya Belediye veznesine yatırılabilir.) veya Büyükçekmece Belediye Başkanlığı adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektupları. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. (FORM:3)
k) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,g,h) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
l) İhale Şartnamesi satın alındığına dair makbuz. (Halk Bankası Büyükçekmece Şubesindeki (TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına veya Belediye veznesine yatırılabilir.)
10) Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
11) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01944914
 

Haberle ilgili daha fazlası: