Güncelleme Tarihi:

BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2023 00:00

.

BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

 Sıra
No
İLİİLÇESİMAHALLESİADAPARSELVASFIBAĞIMSIZ
BÖLÜMÜN
ADI
YASAL
MEVCUT
TAPU
ALANI (m²)

NET
ALAN
(m²)
TAHMİNİ
BEDEL (TL) (MUHAMMEN BEDEL)
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI (TL)İHALE TARİHİİHALE
SAATİ
1ŞANLIURFABİRECİKKarşıyaka5319TRİBLEKS DÜKKÂN3208.8178,84.300.000129.00020.12.202310.00


1-Yukarıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Birecik Belediyesine ait, taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre ‘’Açık Teklif Usulü’’ artırma ile satılacaktır.
2- İhale 20.12.2023 Tarihinde Çarşamba günü yukarıdaki tabloda belirtilen saatlerde Enver-Nebihe Karaata Kültür Merkezi Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.
3-Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Birecik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir ve 250 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
4-Katılımcılar ihale dosyalarını (istenen belgelerin yer aldığı dosya) 20.12.2023 tarihinde Çarşamba günü saat 09:00’a kadar Birecik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
5- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;
a) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,
b) T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı sureti ve İmza Beyannamesi (Gerçek Kişiler),
c) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
d) Tüzel Kişi olması halinde; Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odası veya ilgili meslek odası kaydı (ihalenin yapılmış olduğu yıl alınmış belge)
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Birecik Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
g) Teklif verilecek taşınmaza ait tahmin edilen bedelin %3 ‘ü tutarında geçici teminat
h) Doküman alındığına dair belge.
6- Tekliflerin iadeli taahhütlü olarak Birecik Belediyesi Merkez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:10/2 Birecik/ŞANLIURFA adresine posta ile gönderilmesi halinde, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da İhale komisyonu herhangi bir suretle sorumlu değildir.
7- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
8- İstekliler taşınmazların geçici teminatlarını Birecik Belediyesi veznesine veya Birecik Belediyesine ait Banka Hesap Bilgisi bulunan aşağıdaki hesaba yatırabilirler.
Banka Adı: HALKBANK
Vergi No: 1620051919
İban No: TR97 0001 2001 4750 0007 0000 04
İLAN OLUNUR.
 

#ilangovtr Basın no ILN01944953

Haberle ilgili daha fazlası: