Güncelleme Tarihi:

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 00:00

AVCILAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 2023 Yılı Ek Hizmet ve Kamu Binalarında Bakım Onarım Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/517203
1-İdarenin
a) Adı:AVCILAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Naim Süleymanoğlu Sokak No:10 34310 Ambarlı Mah. AVCILAR/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası:2124446989 - -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı:2023 Yılı Ek Hizmet ve Kamu Binalarında Bakım Onarım Yapılması İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:105000 m² boya, çelik ve betonarme aktarma merkezi , ek hizmet ve kamu binalarında bakım onarım yapılması işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Avcılar İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 250 (İkiYüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:22.06.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Gümüşpala Mahallesi İskeçe Caddesi Bila no (Avcılar Belediye Şantiyesi Fen İşleri Müdürlüğü)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞ'DEN (B) ÜST YAPI (BİNA) III GRUP İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
A. Değerlendirme Teklif Fiyatı ile Kalite ve Teknik Değer Nitelik olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. . Teklif Fiyatı Puanlaması (TFP) Teklif fiyatı puanlaması 50 tarn puan üzerinden yapılacaktır. Sınır değerin üzerinde kalan geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, geçerli teklife sahip diğer isteklilere ait teklif puanları; TFP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TFP: Teklif puanı, TFmin: Sınır değerin üzerinde kalan geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder A.2. Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması (KTP) Puanlama sistemi imalat kalemi bazında yapılacak hesaplara dayalı olup, her isteklinin her imalat kaleminden aldığı puanlar toplanarak isteklinin toplam puanı elde edilecektir. İstekli tarafından teklif edilen birim fiyat ile miktarın çarpımından elde edilen iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı ile yüklenicinin her bir iş kalemi için Yüklenici pursantaj oranı bulunur. Yaklaşık maliyetteki birim fiyat ile miktarın çarpılmasından elde edilen iş kalemi tutarının, toplam yaklaşık maliyete oranına bölünerek yaklaşık maliyetin her bir iş kalemi için Yaklaşık Maliyet Pursantaj Oranı bulunur. Yüklenici Pursantaj Oranı, Yaklaşık Maliyet Pursantaj Oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için 1 (bir) puan verilecek, pursantaj oranının %90 - %110 aralığı dışında kalması halinde o iş kalemi için 0 (sıfır) puan verilecektir. Bu hesaplar sonucunda, her bir iş kalemi için verilen puanlar toplanarak isteklinin toplam kalite puanı (KP) elde edilir. Kalite ve Teknik Deger Nitelik Puanlaması 50 tarn puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilerin her bir imalat kaleminden topladığı puanların toplamları (KP) arasında kazanılan en yüksek puan (KPmaks) sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; KTP= (KP x 50) / KPmaks formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; KTP: Kalite ve teknik Değer Puanı, KPmaks: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında kazanılan en yüksek toplam kalite puanı, KP: isteklinin toplam kalite puanını, ifade eder. A.3 Toplam puan (TP) Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır TP=TFP + KTP A.4 Matematiksel Düzenlemeler Puan ve matematiksel hesap niteliğindeki tüm değerler (TFP, KTP, KP, TP, vb.) hesaplandıktan sonra virgülden sonra alti basamak olacak şekilde yuvarlanacak ve sonraki hesaplara yuvarlanmış değerler ile gireceklerdir. Parasal değerler ile parasal değerlerden türetilen sınır değerler, hesaplandıktan sonra virgül den sonra iki basamak olacak şekilde yuvarlanacak ve sonraki hesaplara yuvarlanmış değerler ile gireceklerdir. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı (TP) en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir. TP' değeri en yüksek olan isteklilerin birden fazla olması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif fiyatı (TFmin) en düşük olan istekliye ait tekliftir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


#ilangovtr Basın no ILN01834150 

Haberle ilgili daha fazlası: