Güncelleme Tarihi:

BAKIRKÖY BELEDİYESİ AMFİ TİYATRO VE KÜLTÜR MERKEZİ KOMPLEKSİNİN İNTİFA HAKKI TESİS EDİLMEK SURETİYLE YAPIM VE İŞLETMESİ İHALESİ İŞİ İLANI

BAKIRKÖY BELEDİYESİ AMFİ TİYATRO VE KÜLTÜR MERKEZİ KOMPLEKSİNİN İNTİFA HAKKI TESİS EDİLMEK SURETİYLE YAPIM VE İŞLETMESİ İHALESİ İŞİ İLANI
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 00:00

 

BAKIRKÖY BELEDİYESİ
AMFİ TİYATRO VE KÜLTÜR MERKEZİ KOMPLEKSİNİN
İNTİFA HAKKI TESİS EDİLMEK SURETİYLE
YAPIM VE İŞLETMESİ İHALESİ İŞİ
İLANI

1- Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mah. 267 ada 187 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılacak olan Bakırköy Belediyesi Amfi Tiyatro ve Kültür Merkezi Kompleksi’nin ekli krokide (A) ile gösterilen 52.246,00 m² alan üzerine yapılacak tesislerin Belediyece onaylanacak projesine uygun olarak 29 yıllığına intifa hakkı tesis edilmek suretiyle yapım ve işletmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine (Açık Teklif Usulü) göre ihalesi.

2-  İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE ve HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

2.1  İhale 25/04/2024 Perşembe günü Saat 11.00 de Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

       (Adresi: Yeni Mahalle, Kennedy Cad. No:200 Sahilyolu/Bakırköy)
2.2  İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir. (İsteklilere gerekçe sunmak zorunluluğu

       olmadan ihaleyi başlamadan iptal edebilir.)
2.3  İhale, 2886 Sayılı Devlet İhaleleri Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır. (Eşitlik olması veya tekliflerin yeterli bulunulmaması durumunda Encümen Komisyonu tarafından, ihale sırasında sözlü olarak teklifler isteklilerden tekrar alınabilir.)

3-   MUHAMMEN BEDELİ ve GEÇİCİ TEMİNATI:

- İnşaat yapım maliyetinin yaklaşık muhammen bedeli 446.353.711,53-TL’dir. 

- İntifa hakkı muhammen bedeli aylık 520.000,00-TL’dir.

- Geçici teminat ise 1 (Bir) yıllık intifa hakkı bedelinin % 3’ü olup 187.200,00-TL ihale dosyasına eklenecektir.

4-  İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELERİN NELER OLDUĞU:

4.1 500,00- TL ( İkibinbeşyüz Türk Lirası ) tutarındaki ihale dokümanı bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

4.2 Yukarıda belirtilen geçici teminat bedelini; Bakırköy Belediye Başkanlığı adına alınmış 2886 sayılı D.I.K. 'nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz Iimitiçi ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak  yatırıldığına dair banka makbuzunu, (Döküman bedeli ve/veya teminat tutarı) Bakırköy Belediye Başkanlığı veznelerine yatırılabilir.  

4.3 Tebligata esas Türkiye'de adres göstermeleri (İrtibat için telefon numarası, faks numarası varsa elektronik posta adresi ve Türkiye'de tebligat adresi göstermesi gerekmektedir.)

4.4 İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

4.5 Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4)’ üncü maddelerine ek olarak;

- Nüfus Müdürlüğünden 2024 yılında alınmış ikametgah belgesini,

- Aslını göstermek şartıyla üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı suretini,

- Noter tasdikli imza beyannamesini,

- Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı,

- İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacağı belge,

- Dilekçe, “İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair”

- İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı.

4.6 Tüzel kişiler , yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4)’ üncü maddelerine ek olarak;

- İlgisine göre 2024 yılı içerisinde alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını (faaliyet belgesi) gösterir belgeyi,

- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi,

- İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacağı belge,

- Dilekçe, “İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair”

- İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı.

4.7 Kamu tüzel kişileri yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4)’ üncü maddelerine ek olarak;

- Kamu tüzel kişilik  adına ihaleye  katılacak  veya teklifte  bulunacak  kişilerin  tüzelkişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir belgeyi vermeleri,

- İhaleye katılacakların Belediye’ye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacağı belge,

- Dilekçe, “İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair”

- İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı.

4.8  Vekaleten ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4)’ üncü maddelerine ek olarak;

- İstekli  adına  bu  işle  ilgili  olduğu  açıkça belirtilen  noter  tasdikli  vekaletname  ile isteklinin imza beyannamesini, vekalet edilecek kişinin gerçek yada tüzel kişi olmasına bağlı olarak gerçek yada tüzel kişilerden istenen diğer belgeler.

- İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacağı belge,

- Dilekçe,” İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine,gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair

- İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair elyazısı ile beyanı.

4.9 Ortak girişim ihaleye kabul edilmeyecektir.

İhaleye katılan tüm istekliler yukardakilerine ek olarak aşağıda bulunan şartları da yerine getirmek zorundadır.

- Teklif sahibinin ihale tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınmış belge.

- Teklif sahibinin ihale tarihi itibariyle SGK prim borcu olmadığına dair belge.

- Teklif sahibinin Bakırköy Belediyesi ile dava ya da icra takibine yansımış hiçbir hukuki ihtilafının olmaması gerekir.

- Teklif sahibinin en az 10 (On) yıl süre ile müzik, konser veya etkinlik alanında faaliyette bulunmuş olması gerekir, teklif sahibinin hali hazırda canlı müzik ruhsatı bulunan işletmesi olması gerekir. Teklif sahibinin senelik minimum 20 konser verdiğini kanıtlayan belge veya belgeler sunması gerekir. ( Pandemi yılları değerlendirmeye alınmayacaktır. )

- Teklif sahibi ihale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname verecektir. (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere yaptırabilir bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.) İhale dosyası ile verilecek taahhütnamede aşağıda bulunan personel listesinde çalıştırılacak personelin isimleri ve diploma ile sertifikalarının teslimi zorunludur.

             -1   adet en az 5 yıl deneyimli İnşaat Mühendisi

             -1   adet en az 5 yıl deneyimli Mimar

             -1   adet en az 1 yıl deneyimli Harita Mühendisi

             -1   adet en az 1 yıl deneyimli İnşaat Teknikeri

             -1   adet en az 1 yıl deneyimli İş Güvenliği Uzmanı

             -4   adet en az 1 yıl deneyimli Güvenlik Personeli

5-  Tüm belgeler eksiksiz teslim edilecektir.

6- TEKLİFLERİN HANGİ TARİH ve SAATTE NEREYE VERİLECEĞİ:

     İstekliler usulüne uygun olarak hazırlayacakları ihale Dosyalarını 24/04/2024 Çarşamba günü saat 16.30’ a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilirler. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlan olunur.  

#ilangovtr Basın no ILN02009097

Haberle ilgili daha fazlası: