Güncelleme Tarihi:

ADIYAMAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ADIYAMAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2023 00:00

.

ADIYAMAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

SIRA NOİLİİLÇESİMAHALLE / KÖYCİNSİADAPARSELYÜZ
ÖLÇÜMÜ (m2)
HAZİNE HİSSESİ      (m2)İMAR DURUMUFİİLİ DURUMUTAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
1AdıyamanMerkezKuyulu köyüSusuz Tarla11612188,593
,85
TamİmarsızKısmen İşgalli5.657.
816,00
565.781,6021.12.
2023
10:00

 

SIRA NOİLİİLÇESİMAHALLE / KÖYCİNSİADAPARSELYÜZ-ÖLÇÜMÜ (m2)KİRALA
NACAK ALAN (m²)
KİRALAMA AMACI VE SÜRESİHAZİNE HİSSESİ      (m2)İMAR DURUMUFİİLİ DURUMUTAHMİNİ KİRA BEDELİ (YIL/TL)GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
2AdıyamanMerkezVarlık MahallesiHam Toprak4747445.683,0910.117,18Tarımsal     5 (Beş) YılTamİmarsızKısmen İşgalli60.703,0815.175,7721.12.
2023
10:40


1-Yukarıda nitelikleri belirtilen  1. Sıradaki taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile satışı, 2. Sırada belirtilen taşınmazın tarımsal olarak kullanılmak üzere kiralama ihalesi yukarıda gösterilen gün ve saatlerde Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında) teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2-İhaleye katılacakların;

  1. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
  2. Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri,
  3. Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmeleri,
  4. Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz(Limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen Geçici Teminat Mektupları kabul edilmeyecektir.
  5. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

NOT: İhaleye katılacakların her taşınmaz için yukarıda belirtilen belgeleri ayrı ayrı hazırlaması gerekmektedir.
3-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüzde bedelsiz görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://adiyaman.csb.gov.tr adresinden takip edilebilir.
4-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, Adıyaman Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir. Muhasebe birimine yatırılmayan teminatlar ihale komisyonunca teslim alınmayacaktır. (Banka dekontları kabul edilmeyecektir.)
5-Taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanacaktır, taksitle ödeme halinde ise 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
6-Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
7- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için yüzde bir, 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için binde beş, 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için on binde yirmi beş döner sermaye bedeli alınacaktır.
8- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatine kadar komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın no ILN01941137

Haberle ilgili daha fazlası: