Güncelleme Tarihi:

34 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI

34 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 00:00

 

34 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ /AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

34 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/621068

 

1-İdarenin

a) Adı

:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ /AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

b) Adresi

:

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kampüsü Çapa/ FATİH/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

0 212 621 35 33 - 0 212 532 41 71

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

34 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

34 Kalem Laboratuvar Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İ.Ü. Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü/ Taşınır Kayıt Kontrol Birimine

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Tüm kalemler için taraflarca sözleşmenin imzalanmasından itibaren ilgili birimin isteyeceği parti ve miktarlarda 15 takvim günü içerisinde sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun olarak İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimine teslim edilecektir. Malzemelerin tamamı 15.12.2024 tarihine kadar teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Taraflarca sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

04.06.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü-İskenderpaşa Mah. Kavalalı Sok. No:1 K:3 (İÜ İlahiyat Fakültesi A Blok) 34080 Fatih / İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02035218

Haberle ilgili daha fazlası: