Güncelleme Tarihi:

19 MAYIS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

19 MAYIS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 00:00

 

19 MAYIS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda ihale saati, niteliği, Mevkii, Muhammen Bedeli ve Geçici Teminatı belirtilen taşınmaz, 14 Mart 2024 Perşembe günü, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/c Maddesi kapsamında Açık teklif Usulü Bedel Artırma yöntemiyle satılacaktır.

Satılacak taşınmazın;

İl / İlçeMahallesiNiteliğiAdaParselAlanı
(m2)
Hisse
Oranı
Tahmini Bedeli
(TL)
Geçici Teminatı
(%10) (TL)
İhale
Saati
Samsun /19 MayısYukarıengizArsa147992.992,45Tam5.984.900,00 TL598.490,00 TL09.55


2. İhale Şartnameleri 19 Mayıs Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak alınabilir.
3. İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte, 19 Mayıs Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4. İhalede artırım tahmini bedel üzerinden yapılacaktır.
5. İstekliler ihale evraklarını 14.03.2024 Perşembe günü saat 09.00’a kadar Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak teslim eden, ancak sözlü artırmaya katılamayan isteklilerin yazılı teklifleri son ve kesin teklifi olarak kabul edilir.
İstekliler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilirler. Posta ile göndermelerde yaşanabilecek gecikmelerden Belediyemiz sorumlu tutulamaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklifi olarak kabul edilir.
6. 2886 Sayılı yasada belirtilen yasaklı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak bu ihaleye katılamazlar.
7. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8. İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;
A. Gerçek Kişilerden:

a. İkametgâh belgesi,
b. Nüfus cüzdan fotokopisi,
c. Noter tasdikli imza beyannamesi,
d. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,
e. İhalenin yapıldığı tarih itibarıyla 19 Mayıs Belediyesine borcu olmadığına dair yazı,
f. Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

B. Tüzel Kişilerden:

a. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
b. Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküleri,
c. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri,
d. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili, sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
e. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,
f. İhalenin yapıldığı tarih itibarıyla 19 Mayıs Belediyesine borcu olmadığına dair yazı,
g. Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

C. Ortak Girişimlerden:

a. Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
b. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

 

İLAN OLUNUR

 

#ilangovtr Basın no ILN01990159

Haberle ilgili daha fazlası: