Akupunktura sınırlama

Güncelleme Tarihi:

Akupunktura sınırlama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2002 12:12

Sağlık Bakanlığı bir komisyon oluşturarak akupunkturun hangi şartlarda ve hangi hastalıklarda kullanılacağını belirleyecek. Sertifikası olmayanlar tedavi yapamayacak.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı akupunktur tedavisi uygulayan hekimler ve sağlık kuruluşları ile ilgili usul ve esasları belirledi. Buna göre, bakanlıkça düzenlenmiş ''akupunktur tedavisi uygulama sertifikası''na sahip olmayan hekimler akupunktur tedavisi uygulayamayacak.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de akupunktur tedavisinin bilimsel yöntemlerle yapılması ve bu tedavinin uygulandığı özel sağlık kuruluşlarının açılmasına, çalışmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları, ''Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik'' ile belirledi.

Resmi Gazetede bugün yayımlanan yönetmeliğe göre, akupunktur tedavisi uygulayacak birimler, sağlık kuruluşları, faaliyet alanları, hizmet ve altyapı özelliklerine ve sağlık ekibinin yapısına göre, üniteler, merkezler ve muayenehaneler olarak ayrıldı.
   
Akupunktur üniteleri, özel veya kamu sağlık kuruluşunun bir ünitesi olarak kabul edilirken, akupunkturu özel dal olarak kabul edenve bu şekilde değerlendiren merkezler ''Akupunktur Merkezleri'' olarak kabul edilecek.

Haberin Devamı

Akupunktur tedavisinin, hekimlerin mesleklerini serbest icra ettikleri muayenehanelerinde yapmaları durumunda ise bu kuruluş muayene kapsamında değerlendirilecek.  Ünite şeklinde faaliyet gösterecek yerler ile merkezler, asgari 10 metrekare yüzölçümünde ve içerisinde asgari tıbbi malzemenin ve donanımın bulunduğu ayrı bir akupunktur tedavi odası bulunacak. Tedavi yapan hekimin hizmet yerinde,  Bakanlıkça düzenlenen ''Akupunktur Tedavisi Uygulama Sertifikası''nın aslı asılı bulunacak.  Muayenehanelerde ise hasta bekleme salonu, muayenehane odası, akupunktur tedavi odası ve arşiv birimi yer alacak.

Akupunktur tedavisi yapan sağlık kuruluşlarında bakanlık tarafından çıkarılacak genelge ile belirlenecek asgari tıbbi cihaz, araç, gereç ve ilaçların bulundurulması zorunlu olacak.  Teşhis ve tedavide kullanılan ve bir daha kullanılmaz haldeki sarfmalzemeler ve atıklar, ilgili mevzuatlara göre, toplum sağlığını tehdit etmeyecek şekilde sağlık kuruluşlarından uzaklaştırılacak.
   
TABELA ASAMAYACAKLAR
   
Akupunktur üniteleri için ilgili mevzuattaki tabelalar esas alınacak. Üniteler, mevzuatların belirttiği şekillerde akupunktur tedavisi yaptıklarını belirtebilecek, akupunktur tedavisi ile ilgili ayrı bir dış tabela asamayacaklar.

Haberin Devamı

Merkezler için ise tabelalarda ''özel'' ibaresinin ardından sağlık kuruluşunun ismi ve bu ismi takiben yönetmelik hükümlerine uygun olarak verilmiş ''Akupunktur Merkezi'' unvanı yer alacak.  Muayenehanelerde ise Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi'nde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak dış tabela asılabilecek.
   
AKUPUNKTUR BİLİM KOMİSYONU KURULACAK
   
Akupunktur tedavisi uygulayacak hekimlerin, kimleri, hangi şartlarda ve hangi hastalıklarda tedavi edebilecekleri, akupunktur tedavi uygulamasını öğrenmek için gerekli teorik ve pratik uygulama müfredatı ile sertifika verilmesinin sağlanması ve verilen sertifikaların değerlendirilmesi ile ilgili görüş bildirmek üzere bakanlık tarafından ''Akupunktur Bilim Komisyonu'' kurulacak.

Haberin Devamı

Komisyon, Türkiye'de akupunktur uygulamak isteyen kişilerin yurtdışında ve yurtiçinde alınmış akupunktur eğitimini belirleyen belge ve sertifikaları inceleyerek değerlendirme raporu hazırlayacak.

Akupunktur tedavisinin endikasyonlarını belirleyecek, bakanlık tarafından ihtiyaç duyulan bilimsel ve teknik konularda gerekli çalışmaları yapacak komisyon, ayrıca akupunktur tedavisi uygulanan yerlerde bulunması gereken tıbbi araç, gereç, personel ve mekan konusunda ve akupunktur eğitimi ile ilgili usul ve esaslar hakkında bakanlığa görüş bildirecek.
   
SERTİFİKA ALACAKLAR
   
Akupunktur tedavisi uygulayacakların, kanun gereğince hekim ve bakanlıkça düzenlenmiş ''Akupunktur Tedavisi Uygulama Sertifikası''na sahip olmaları gerekecek. Bakanlık izni ile açılan kurslarda veya yurtdışında eğitim aldığını belgeleyen kişilerin aldıkları eğitimlerin bakanlıkça uygun olduğu kabul edilenler, gerek görülürse bakanlıkça, Bilim Komisyonu üyelerinden oluşan bir jüride değerlendirmeye tabi tutulacak ve buradayeterli olanlara akupunktur tedavisi uygulama sertifikası düzenlenecek.  Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerde uygulanacak akupunktur tedavisinde de aynı uygulama şartları geçerli olacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerler bilim komisyonunca alınan tavsiye kararlarınadayanan bakanlık talimatları ile bakanlıkça verilen kararlara uymak zorunda olacak.
   
DENETLENECEK
   
Sağlık kuruluşları, müdürlükler tarafından oluşturulan ekipler tarafından düzenli olarak denetlenecek.  Şikayet, soruşturma ve bakanlık merkez teşkilatının veya müdürlüğün talebi üzerine yapılacak olağandışı denetimler hariç olağandenetimler en az 4 ayda bir yapılacak.

Haberin Devamı

Denetimlerde tespit edilen eksiklikler için belirli süreler verilecek. Bu süre içinde, belirlenen eksikliğin giderilmediği tespit edilen sağlık kuruluşunun geçici süreyle faaliyeti durdurulacak. Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan sağlık kuruluşunun verilen süre sonunda, süresiz durdurulanın ise 3 ay içerisinde eksikliklerini gidermedikleri tespit edilirse sağlık kuruluşunun akupunktur uygunluk belgesi geçersiz sayılarak iptal edilecek.
   
Yönetmelik kapsamında olan özel sağlık kuruluşları ve muayenehaneler ile kişiler, uygunluk belgesi almadan faaliyete geçemeyecek.

Bu sağlık kuruluşlarında personel çalışma belgesi düzenlenen hekimler ve diğer sağlık personeli dışında hekim ve sağlık personeli çalıştırılamayacak. Sağlık kuruluşunun bünyesinde olmayan faaliyetler ve fiyatlar konusunda reklam verilemeyecek.  Sağlık kuruluşlarında akupunktur tedavisini, ''Akupunktur TedavisiUygulama Sertifikası'' olmayan hekimler uygulayamayacak.
   
sağlık kuruluşları çalışmalarına ticari bir görünüm veremeyecek, insanları yanıltıcı, paniğe sevk edici, yanlış yönlendirici, benzer nitelikteki kuruluşlarla arasında rekabete yol açıcı davranışlarda bulunamayacaklar. Bu kuruluşlar sadece temel olarak sağlığı geliştirici ve koruyucu nitelikte bilgiler içeren eğitim materyali hazırlayabilecekler.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!