Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Taksit yapılınca haciz kalkmıyor

TORBA Yasa ile ilgili yazı dizimizin ikinci gününde borçlara getirilen ödeme kolaylıklarını gündeme alıyoruz.

Vergi ve sigorta borçlarına 36 aya kadar taksit imkânı var. Taksit yapılınca haciz kalkmıyorTaksit yapılırsa yıllık yüzde 5 faiz uygulanacak. Ancak borçlara taksitlendirme yapılsa dahi borçlar hakkında uygulanmış olan hacizler kaldırılmayacak.

Ödemelerin taksitle yapılması da mümkün. Bu durumda, yıllık olarak yüzde 5 faiz uygulanacak. Anapara ve düşük oranlı (yani TEFE/ÜFE’ye göre) hesaplanan faiz toplamı dondurulacak. Dondurulan bu tutar taksitle, yıllık yüzde 5 faiz ile ödenebilecek.
Taksitlerin kredi kartı ile ödenmesi, katsayı uygulamasına engel olmayacak.
Taksitle ödeme yolunu seçenlerin taksit sayısına göre, uygulanacak katsayı tabloda gösterilmiştir.
Tablodan da fark edileceği gibi, borçların ödenmesinde 36 aya kadar ödeme imkanı sağlanıyor.
Vergi ya da sigorta primi affından yararlanmak için başvurunlar, borçlarını örneğin 36 ay taksitle ödemek için dilekçe verdiklerinde, bunlar hakkında uygulanmış olan hacizler kaldırılmayacak.
Ödeme yapıldıkça, yapılan ödemeye isabet eden oranda hacizlerin kaldırılması ve alınan teminatların iadesi söz konusu olacak.

YILDA İKİ TAKSİTİ AKSATMAK SERBEST

Torba Kanun’a göre ödenmesi gereken taksitlerden bir takvim yılında (yani 1 Ocak-31 Aralık döneminde) ödenmesi gereken ikiden fazla taksitin (2014’te bir taksitten fazlasının) zamanında ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, bu Kanundan yararlanma hakkı kaybedilecek.
Bir takvim yılında aksatılan taksit sayısı iki veya daha az ise, bu Kanun kapsamında kalınmaya devam edilecek. Ancak aksatılan taksit veya taksitler en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikme zammı oranında yani her ay ve kesri için yüzde 1.40 oranında hesaplanacak “geç ödeme zammı” ile birlikte ödenmek zorundadır.
Aksama durumu her bir alacaklı idare açısından ayrı ayrı dikkate alınacak.

TECİL EDİLEN ALACAKLAR

Daha önce tecil edilip de tecil koşullarına uygun olarak ödenmekte olan borçların, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri halinde, Torba Yasa ile getirilen “yapılandırma” uygulamasından yararlanabilirler.
Bu durumda, tecil koşullarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için “tecil” hükümleri geçerli sayılacak. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına, tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunun öngördüğü faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları ise, vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve Torba Yasa hükümleri uygulanır.
Torba Yasa’nın Resmi Gazete’de yayımlandığı 11 Eylül 2014 tarihi itibariyle, ilgilisine tebliğ edilmemiş olan her bir kabahat için 120 TL’nin (bu tutar dahil) altında kalan idari para cezaları (sigara yasağı ile ilgili olanlar hariç) tebliğ edilmeyecek. Tebliğ edilmiş olanların ve bunların faizlerinin tahsilinden vazgeçilecek.

100 TL’Yİ AŞMAYAN SGK BORCU SİLİNECEK

SGK kapsamındaki işyerlerinin 31 Aralık 2013 öncesine ait ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal
güvenlik destek primi ve idari
para cezası ile eğitime katkı payı, Özel İşlem Vergisi ve Damga
Vergisi borçlarından borç türü bazında borç asılları toplamı
100 TL’yi aşmayan asli
alacakları ve tutarına bakılmaksızın bu asılların gecikme cezası,
gecikme zammı silinecek.

50 TL’NİN ALTINDAKİ VERGİ BORÇLARINA AF

Vergi daireleri tarafından işyerlerinin 31 Aralık 2007 tarihinden önceki dönemlere ait olup 11 Eylül 2014 tarihine kadar ödenmemiş vergi borçlarından 50 TL’yi aşmayan asli alacakları ve tutarına bakılmaksızın bu asılların gecikme cezası ile aslı ödenmiş olmakla birlikte 100 TL’ye kadar olan gecikme cezası silinecek.


BORÇLARIN TAKSİTLE ÖDENMESİ VE KATSAYI

Taksit Sayısı Ödeme Süresi Katsayı
6 12 ay 1,05
9 18 ay 1,07
12 24 ay 1,10
18 36 ay 1,15

NOT: Spor kulüplerinde taksit sayısı 42 (84 ay), belediyelerde 36 (72 ay) olarak belirlendi.


TEFE/ÜFE’YE VE Yİ-ÜFE’YE GÖRE FAİZ İNDİRİMİ VE AVANTAJ

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

YILLIK TEFE/ÜFE 13 2.66 11.12 5.79 8.10 5.79 8.59 12,60 2,46 6,78 6,64
YILLIK G. FAİZİ / ZAMMI 48.00 38.00 32.00 30.00 30.00 29.45 22.30 16,80 16,80 16,80 12,60
(Eylül 2014)
FARKI (AVANTAJ) 35 35.34 20.88 24.21 21.90 23.66 13.71 4,20 14,34 10,02 5,96
FAİZ İNDİRİM ORANI 4’te 1’e 13’te 1’e 3’te 1’e 4’te 1’e 4’te 1’e 5’te 1’e 3’te 1’e 4’te 3’e 5’te bire 3’te bire 2’de 1’e


Oda aidatını peşin ödeyene yüzde 10 indirim

TOBB, TESK, ticaret odaları ve diğer odalara olan birikmiş aidat, oda payları, borsa tescil ücretleri, katılma payı borçları vs. için;
Birikmiş faiz ve gecikme zammı tutarı silinecek.
Torba Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihe kadar Yİ-ÜFE değişim oranları esas alınarak düşük oranlı faiz hesaplanacak.
Anapara + Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanan faizin, birinci taksiti Kasım 2014 sonuna kadar, kalanı üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitte ödenecek.
Tamamı Kasım 2014 sonuna kadar ödenirse, ödenmesi gereken tutarda yüzde 10 indirim yapılacak.

BAŞVURU YERİ

Vergiler için başvuru borcun bulunduğu vergi daireleri, prim ve idari para cezaları için başvuru yeri “Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri” TOBB, TESK, Ticaret Odası ve diğer odaların aidatları için de ilgili kurum olacak.
Başvurular elden, posta kanalıyla taahhütlü olarak veya e-sigorta kanalıyla www.sgk.gov.tr/işveren/e-yapılandırma adresinden, e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi / Kesenek Bilgi Sistemi kullanıcı kodu ve şifresi girilerek de yapılabilir.

YARIN: KİMLER, NASIL ERKEN EMEKLİ OLABİLECEKLER?


X