Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Vergi borcunun gayrimenkullerle ödenmesinde son üç hafta

BELKİ de çoğunuzun haberi yok.<br><br>Vergi de dahil kamu borcu olanlar, bunu ödeyecek paraları yoksa; bina, arsa ya da arazileri ile borçlarını kapatabilecekler.

OLAY NE?


6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a eklenen Geçici 8. madde ile mükelleflerin vergi borçlarını gayrimenkullerle ödemelerine olanak sağlandı. Bu uygulama, kamu borcu olan belediyeleri de kapsıyor. Onlar da gayrimenkul verip, vergi borcu ya da diğer kamu borçlarını kapatabilecekler.

Uzatılmadığı takdirde, bununla ilgili süre 31 Aralık 2009 günü sona erecek.


Bu uygulamadan yararlanacak olanların, vergi de dahil kamu borçlarını ödemede “çok zor durumda” olup olmadıklarının, vergi denetmenlerince yapılacak bir inceleme ile tespiti gerekiyor.


Yapılacak incelemelerde; finansal analiz teknikleri kullanılmak suretiyle, başvuruda bulunacak mükellefin borçlarını ödemede “çok zor duruma” düşüp düşmedikleri araştırılacak. (Gündoğan DURAK’ın bu konudaki kapsamlı makalesi ve uygulama esasları ile ilgili 433 No.lu Tahsilat Tebliği için Bkz. www.yaklasim.com).

GAYRİMENKULLERİN DURUMU


6183 sayılı Kanun kapsamına giren borçlara karşılık olmak üzere, Hazine adına satın alınacak gayrimenkullerin;

- Uygulamadan yararlanacak mükelleflerin mülkiyetinde bulunması,


- Çok zor durumda olduğu inceleme raporu ile tespit edilen mükelleflerin tüzel kişilik olmaları halinde, tüzel kişiliğin mülkiyetinde ya da ortaklarının mülkiyetinde bulunması,


- Gayrimenkullerin üzerinde, amme borçları dolayısıyla vergi dairesi tarafından konulanlar hariç olmak üzere, herhangi bir kısıtlamanın bulunmaması,


- İmar planı geçen bölgeler içinde inşa edilmiş ve kamu hizmetlerinin sunulmasına elverişli bina halinde bulunması ya da bina inşasına elverişli arsa veya 29.01.2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilebilecek arazi ve arsa (üzerindeki bina ve müştemilat dahil) olması, gerekiyor.

BORCUN KAPATILMASI VE KDV


Gayrimenkulün değeri, borcun tamamını karşılamıyorsa, belirlenen değer bir orantı dahilinde asıl borç ve faizinden düşülecek.


Gayrimenkulün değeri, borcun tamamından fazlaysa, aradaki fark mükellefe iade edilmeyecek. Daha sonra doğacak borçlardan da mahsup edilmeyecek.

Ancak, bu durumda bulunanlar, verdikleri gayrimenkulün Hazine adına tescilinden önce, ortaklık ilişkisi bulunan veya en az bir ortağı aynı olan mükelleflerin borçlarından indirilmesini talep edebilecekler.


Gayrimenkulün işletmenin aktifinde kayıtlı olması durumunda, ayrıca KDV’de hesaplanacak ve takdir edilen değere ilave edilecek. Gerçek kişilere ait gayrimenkuller, KDV’ye tabi tutulmayacak.

X