Kadir Suresi Okunuşu ve Anlamı - Diyanet Türkçe Meali ve Arapça Yazılışı

Kadir Suresi içerisinde Kadir gecesinden bahsedildiği için bu adı almıştır. “İnnâ enzelnâ” adıyla da anılmaktadır. Kadir Suresi Türkçe okunuşu sayesinde bu sureyi ezberlemek ve öğrenmek mümkündür. Ayrıca sizlere bu surenin anlamı, Diyanet meali ve Arapça yazılışı gibi bilgileri de sunmaktayız.

Haberin Devamı

Kadir suresi Türkçe okunuşu

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr.

Kadir suresi Anlamı (Diyanet Meali)

Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Kadir Suresi Konusu

Kadir Suresi, ismini Kadir Gecesi’nden alır. Surenin konusu Kadir Gecesi’dir. Bir hadisi şerifte “Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son on günü içinde arayınız!” buyrulur. Buna göre ayetlerde; bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek geceden, Müslümanlar için taşıdığı rahmet ve bereketten bahsedilir.

Haberin Devamı

Kadir Suresi Anlamı ve Önemi

İmam Malik’e aktarılan bir rivayete göre, “Hz. Muhammed’e ümmetinin ömrü gösterilmiş ancak Resulullah bu ömrü önceki ümmetlerinkine kıyasla kısa bulmuş. Ümmetinin amelde kısa ömür ile diğerlerininkine yetişemeyeceğini düşünmüş. Bunun üzerine Cenab-ı Hakk Kadir Gecesi’ni vermiştir.” (Muvatta)

Kadir Suresi de Müslümanlara bir nimet olarak verilen Kadir Gecesi’ni işlediği için sureler arasında farklı bir öneme sahiptir.

Kadir Suresi Kaç Ayet ve Sayfa? Ne Zaman İndirilmiştir?

Kur’an-ı Kerim’in 97. suresi olan Kadir Suresi, toplamda 5 ayet-i kerimeden oluşur. Sure’nin Mekke devrinde; Abese Suresi’nden önce, Şems Suresi’nden de önce indirildiği bilinmektedir.

Kadir Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüz İçerisinde Yer Alıyor?

Kadir Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 30. cüzünde yer alır. Toplamda 30 kelimeden oluşan Kadir Suresi’nin sayfa numarası ise 598 olarak belirtilir.

Kadir Suresi Okumanın Fazileti ve Faydaları

Kadir Suresi’ni ihlaslı biçimde okumanın fazileti çoktur. Bu bakımdan sureyi okuyanların Allah’ın izniyle; günahları bağışlanır, dileği verilir ve şifa bulur. Cuma gecelerinde Kadir Suresi’ni çokça okuyanlar ise rüyalarında Hz. Muhammed’i görme şerefine nail olurlar.

Haberin Devamı

Kadir Suresi Abdestsiz Okunur mu?

Hadisi şerifte, “Kur’an’a temiz olan dışında hiç kimse dokunmasın!” (Hakim) buyrulur. Bu bağlamda, Kur’an-ı Kerim üzerinden sure okuyacakların mutlaka abdest alması gerekir. Ancak Kadir Suresi’nin ezberden okunacağı durumlar için böyle bir şart yoktur.

Kadir Suresi Hikmeti ve Sırları

Kadir Suresi’ni abdestli şekilde okumak kişinin türlü hikmet ve sırlara erişmesine yardımcı olur. Konu hakkındaki hadislerde abdest ardından Kadir Suresi okuyan kişinin sıddıklardan olacağı, şehit düvanına yazılacağı ve Peygamberlerin cem olduğu makama erişeceği buyrulur. (Deylemi)

Kadir Suresi Ne İçin, Ne Zaman, Neden ve Nasıl Okunur?

Haberin Devamı

Kadir Suresi kişinin her türlü dileği için ve her vakitte okunabilir. Ancak sureyi abdest alıp, on sefer üst üste okumanın fazileti farklıdır. Bunun aynı sıra ölü defnedilirken okunması müstehap olan yedi sureden biri de Kadir Suresi’dir.

Kadir Suresi Nasıl Ezberlenir?

Kadir Suresi, 5 ayetten oluştuğu için ezberlemesi kolay bir suredir. Bu bakımdan her bir ayet sırayla ezberleyene kadar okunmalı ve tekrar edilmelidir. Ezber doğrudan Kur’an-ı Kerim vesilesi ile yapılacaksa da mutlaka abdest alınmalıdır.

Kadir Suresi Ne Anlatıyor?

Kadir Suresi, Kur’an-ı Kerim’in Kadir Gecesi’nde indirildiği haberi ile başlar ve insanların bu geceyi bilmediği bilgisi ile devam eder. Bundan sonra Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğu vurgulanır ve meleklerin bu gecede her iş için indiği işaret edilir.

Haberin Devamı

Kadir Suresi Ölülere Okunur mu?

Yaşayan ya da vefat etmiş kişiler adına ibadet yapmak veya sevap bağışlamak caiz sayılan bir durumdur. Bu bağışlama ile ölen kimsenin farz ibadetlerinin borcu kapanmaz. Ancak ölünün ardından Kadir Suresi okumak, kişinin sevaplarının artmasına bir vesiledir.

Kadir Suresi Özellikleri

Kadr olarak da bilinen Kadir Suresi, ismini Kadir Gecesi’nden alır. Mushaf sırasında Alak Suresi ile Beyyine Suresi arasında yer alır. Nazil olma bakımından Mekki Sureler arasında yer alır. Sure toplamda; 5 ayet, 30 kelime ve 112 harften oluşur.

Kadir Suresi Şifa İçin Okunur mu?

Hz. Muhammed bir hadisinde, “İlaçların en iyisi Kur’an-ı Kerim’dir.” (İbni Mace) buyrulur. Şüphe yok ki Kur’an-ı Kerim Müslümanlar için bir nimettir. Bu bakımdan fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklara karşı tıbbi yardım almanın yanında Allah’a şifa için dua etmek de uygun bir davranıştır. Kadir Suresi okumanın bir faydası da bela ve hastalıklara karşı defedici olmasıdır.

Haberin Devamı

Kadir Suresi Uzun Bağışlama Duası

Kadir Suresi, anlam itibariyle mübarek bir geceyi kapsar. Bu bakımdan okunmasında türlü hikmetler barındırır. Günahlardan bağışlanma da bu hikmetlerden biridir. Kadir Suresi’ni üst üste 10 defa okuyan bir kimsenin de küçük günahlarının bağışlanacağı yönünde hadisler bulunur. Buna göre Kadir Suresi bağışlanma ve Allah’tan af dilemek için de okunabilir.

Kadir Suresi Üzerinde Taşımak

İslam inancında; sure, ayet, hadis ve duaları yazıp bir yere asmak ya da üstte taşımak caiz kabul edilir. Ancak bu noktada yazım esnasında anlamı bilinmeyen harfler ve resimler kullanılamaz. Allah dışında hiçbir şeyden de medet umulmaz.

Kadir Suresi Ne Zaman Okunmalı?

Kadir Suresi okumak için en faziletli vakitler, cenaze defni ile sabah ve akşam namazlarının sonrasıdır. Bu bağlamda, ölüyü defnederken Kadir Suresi okumak müstehaptır. Yani okunduğunda sevabı ve hayrı olan bir iştir. Sure sabah ve akşam namazlarının ardından okunduğunda ise kişi Allah’ın izniyle tüm sıkıntılarından kurtulur ve şeytanın şerrinden de emin olur.

Kadir suresi Türkçe meali (Diyanet)

Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Kadir suresi Arapça okunuşu

Kadir Suresi Okunuşu ve Anlamı - Diyanet Türkçe Meali ve Arapça Yazılışı

Kadir Suresi Tefsiri (Diyanet)

Kadr kelimesi sözlükte “güç, hüküm, değer, şeref” gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur’an’ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân sûresinde, “Biz onu mübarek bir gecede indirdik” (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Sûrenin ilk âyetinde Kur’an’ın bu gecede, Bakara sûresinde de (2/185) ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir. Buna göre Kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır; ramazanın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır. Bununla birlikte, Buhârî ve Müslim’in kaydettiği, Hz. Âişe’ye isnad edilen ve Alak sûresinde naklettimiz bir hadiste Hz. Peygamber’e ilk vahyin Ramazan’ın 27. gecesinde geldiği bildirilmiş; bu sebeple Kadir gecesinin Ramazan’ın 27. gecesi olduğu yönünde genel bir kanaat oluşmuştur. Bazı rivayetlere göre Kur’an bu ayın son on günü içinde inmeye başlamıştır (Kurtubî, XVI, 124). Kadir gecesinin kesin olarak bildirilmemesi, insanların o gecede kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek gibi bazı sebep ve hikmetlerle açıklanmıştır.

Müfessirler, “Biz onu Kadir gecesinde indirdik” diye çevirdiğimiz 1. âyetteki “o” zamiriyle Kur’an’ın kastedildiği konusunda ittifak etmişlerdir (bk. Taberî, XXX, 166; Râzî, XXXII, 27; Şevkânî, V, 554). Kur’an’ın, zamirle anlaşılacak derecede apaçık bilinen, tanınan, şanı yüce bir kitap olduğunu göstermek için adının açıkça anılmadığı belirtilir. “Biz onu indirdik” ifadesinden, “tamamını indirdik” veya “indirmeye başladık” mânaları anlaşılabilir. Âlimlerin çoğu, âyette “peyderpey indirdik” anlamındaki nezzelnâ yerine “indirdik” anlamındaki enzelnâ fiilinin kullanılmasını gerekçe göstererek burada Kur’an’ın tamamının ulûhiyyet makamından dünya semasına indirilmesinin söz konusu edildiğini ileri sürmüşlerdir. Bazı âlimler ise bu âyetle doğrudan Hz. Peygamber’e gelen Alak sûresinin ilk âyetlerinin kastedildiği kanaatindedirler. Her iki yoruma göre de söz konusu zaman diliminin Kur’ân-ı Kerîm’in indirilişine sahne olduğu ve bu olayla büyük bir değer kazandığı için bu sûrede ona “leyletü’l-Kadr” denilmiştir (M. Sait Özervarlı, “Kadr Sûresi”, DİA, XXIV, 140-141).

“Bilir misin nedir Kadir gecesi?” meâlindeki 2. âyete cevap veren sonraki âyetlerde onun tarihinin açıklanması yerine bu gecenin önemi, insanlar için hayır ve bereketi üzerinde durulmuştur. Duhân sûresinde de Kur’an’ın “mübarek bir gecede” indirildiği belirtilerek hüküm ve hikmet içeren bütün işlerin bu gecede ayrıldığı, belirlendiği ifade edilir (Duhân44/3-4).

Müfessirlerin bir kısmı, Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu bildiren 3. âyeti hakiki mânasında anlayarak bu gecede yapılan ibadet ve hayırların, içinde Kadir gecesinin bulunmadığı tam bin ayda yapılanlardan daha çok sevap getireceğini belirtirler. Başka bir yoruma göre buradaki bin sayısı çokluktan kinayedir. Nitekim birçok dilde olduğu gibi Arapça’da da bin rakamı büyük bir sayı söyleyerek çokluğu anlatmak için kullanılmaktadır. Şu halde bu âyette Kadir gecesinde yapılan ibadet ve iyiliklerin diğer bütün zamanlarda yapılanlardan daha çok sevap getireceği ifade edilmiş olmaktadır (Şevkânî, V, 555; İbn Âşûr, XXX, 459).

Ezberlemek İsteyenler için Namaz Sureleri