Gündem Haberleri

  Torba yasa’ya Köşk’ten onay

  A.A.
  25.02.2011 - 17:38 | Son Güncelleme:

  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen, 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”u onayladı.

  Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 6111 sayılı  yasa, Cumhurbaşkanı Gül tarafından Anayasanın 89. maddesinin birinci fıkrası ile  104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere  Başbakanlık'a gönderildi.

  Yasaya göre, 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler ile bunlara  bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, idari para cezaları,  gümrük vergileri; belediyelerin beyannamelere ilişkin vergileri, 2010'da tahakkuk  eden vergileri, ödenmemiş ücret, su kullanım, büyükşehir belediyelerinin su ve  atık su bedeli alacakları yeniden yapılandırma kapsamında olacak.

  Alacaklar, TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden  hesaplanacak. Borcun ödenmesi halinde, vergi cezalarından ve buna bağlı gecikme  zamlarının tahsilinden vazgeçilecek.

  Belediyelerin su kullanım alacakları ile su ve kanalizasyon idarelerinin  su ve atık su bedeli alacakları da TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak  yeniden hesaplanacak. Borcun ödenmesi durumunda faizleri silinecek.

  Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, açılmış davalardan  vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekecek.

  Yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar  (stopaj) vergisi, KDV ve ÖTV için başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme  süresince, çok zor durum olmaksızın, her bir vergi türü itibarıyla bir takvim  yılında ikiden fazla vadesinde ödemez ya da eksik öderse düzenlemeden  yararlanamayacak.

  MATRAH ARTIRIMI

  Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, yıllık beyannamelerinde vergiye  esas alınan matrahlarını, yasanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen  ikinci ayın sonuna kadar; 2006 yılı için yüzde 30, 2007 için yüzde 25, 2008 için  yüzde 20 ve 2009 için yüzde 15 oranlarından az olmamak üzere artırdıkları  takdirde, bu yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesine tabi  tutulmayacak, bu yıllara ilişkin olarak daha sonra tarhiyat yapılmayacak.

  Gelir vergisi mükelleflerinin, zarar beyan edilmiş olması ya da hiç  beyanname verilmemiş olması halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrah ile  artırdıkları matrahlar; işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerde  2006 yılı için 6 bin 370 liradan, 2007 için 6 bin 880 liradan, 2008 için 7 bin  480 liradan, 2009 için 8 bin 150 liradan az olamayacak. Bilanço hesabına göre  defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı için ise sırasıyla 9 bin 550  lira, 10 bin 320 lira, 11 bin 220 lira ve 12 bin 230 liradan az olamayacak.

  Kurumlar vergisi mükelleflerinde ise vergilendirmeye esas alınacak  matrahlar 2006 yılı için 19 bin 110 liradan, 2007 için 20 bin 650 liradan, 2008  için 22 bin 440 liradan, 2009 yılı için 24 bin 460 liradan az olamayacak.

  Artırılan matrahlar, yüzde 20 vergilendirilecek ve ayrıca vergi ya da fon  alınmayacak.

  KDV YÖNÜNDEN VERGİ İNCELEMESİ VE TARHİYATA TABİ TUTULMAYACAK

  KDV mükellefleri, beyannamelerinde hesaplanan KDV'nin yıllık toplamı  üzerinden 2006 için yüzde 3, 2007 için yüzde 2.5, 2008 için yüzde 2 ve 2009 için  yüzde 1.5 oranına göre belirlenecek KDV'yi, vergi artırımı olarak tasarının  kanunlaşıp yayımını izleyen ikinci ayın sonuna kadar beyan etmeleri halinde KDV  yönünden vergi incelemesi ve tarhiyata tabi tutulmayacak.
         
  Hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur  olanların, her vergilendirme dönemi için verdikleri muhtasar beyannamelerinde yer  alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden 2006  yılı için yüzde 5, 2007 için yüzde 4, 2008 için yüzde 3 ve 2009 için yüzde 2  oranında hesaplanacak gelir vergisini artırmayı kabul etmeleri halinde gelir  (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak.
         
  Gelir ve kurumlar vergisi artırımında bulunmak isteyenlerin, yıl içinde  işe başlamaları ya da işi bırakmaları halinde, faaliyette bulunulan vergilendirme  dönemleri için artırımda bulunulacak.
           
  KAYIT ALTINA ALINACAK         
         
  Vergiler, belirtilen süre ve şekilde ödenmezse oranın bir kat fazlası  olarak uygulanacak gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecek. Bu vergilerde  indirim, mahsup ve iade olmayacak.
         
  Daha önce vergi incelemesi yapılan mükellefler vergi incelemesi yapılan  yıllar için de artırımda bulunabilecek. Matrah veya vergi artırımda bulunulması,  düzenlemenin yasalaştığı tarihten önce başlanılan vergi incelemelerine engel  oluşturmayacak.
         
  Adi, kolektif ve adi komandit şirketler dahil, gelir ve kurumlar vergisi  mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia,  makine, teçhizat ve demirbaşları; kendilerince veya bağlı oldukları meslek  kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedelle, yasanın Resmi Gazete'de yayımlandığı  tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter listesiyle vergi dairelerine  bildirerek, defterlerine kaydedebilecek.
           
   ÖDEMELER
           
           Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası  primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk  sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borç  asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bitiminden itibaren TEFE/ÜFE aylık  değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu  alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından  vazgeçilecek.
           Sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenler de bu kapsama alınacak.
           Yeniden yapılandırıldığı halde taksitlerini ödememeleri nedeniyle yeniden  yapılandırma haklarını kaybedenlerden; yapılandırmaları 12 taksite kadar olup da  ödenmemiş taksit sayısı 4'ten fazla bulunmayanlar ile yapılandırılmaları 24  taksite kadar olup da ödenmemiş taksit sayısı 8'den fazla bulunmayanların  başvurması halinde bozulan yeniden yapılandırması hayata geçirilecek. Ancak,  ödeme yükümlülüğü 3 aylık sürede tam olarak yerine getirilemezse yeniden  yapılandırma hakkı kaybedilecek, yapılandırma işlemi de iptal edilecek.
           
  ALACAKLARDAN VAZGEÇİLMESİ
           
           Yasanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla tebliğ edilmemiş  120 TL'nin altında kalan idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek. Tütün  mamulü tüketimiyle ilgili idari para cezaları bu hükmün dışında tutulacak.
           Tutarı 12 TL ve altında kalan geçiş ücretleri de tebliğ edilmeyecek,  tebliğ edilmiş olanlar da tahsil edilmeyecek.
           Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve süresi 31  Aralık 2004'den önce olduğu halde ödenmemiş olan alacakların türü, dönemi,  asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle; tutarı 100 TL'yi aşmayan asli  alacaklar ve feri alacaklar ile aslı ödenmiş feri alacaklardan tutarı 100 TL'yi  aşmayanlar tahsil edilmeyecek.
           Düzenleme kapsamında, Gümrük Müsteşarlığına bağlı tahsil dairelerince  takip edilmekte olan, vadesi 31 Temmuz 2010 tarihinden önceki alacakların 50  TL'yi aşmayanlarının da tahsilinden vazgeçiliyor.
           Yasaya göre, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk  Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aldıkları aylıkları  yüzde 50 fazlasıyla geri alınması gerekenlerden, bu yüzde 50 fazlaya ilişkin  tahsil edilmemiş tutarlar alınmayacak.
           Bu kapsamda, 31 Aralık 2010'dan önce ödenmemiş sigorta primi, işsizlik  sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları  toplamı 50 TL'yi aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı  gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferilerinin ve aslı ödenmiş olan feri  alacaklardan tutarı 50 TL'yi aşmayanlar tahsil edilmeyecek.
           Kamu idarelerince ödenmesi gereken genel sağlık sigortalılarına ilişkin  Genel Sağlık Sigortası primleri ile İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması  gerekip de Türkiye İş Kurumu tarafından SGK'ya ödenmemiş sigorta primlerinin  gecikme cezası ve gecikme zamları silinecek.
           Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna borçlarını ödeme taahhüdünü  yerine getiremeyenler için de yeni bir hak getiriliyor.
           
  DİĞER ALACAKLAR
           
           Yasayla yeniden yapılandırılan diğer alacaklar ise şöyle:
           -TRT'ye olan elektrik enerjisi satış bedeli payı ve bandrol ücretleri  borçları,
           -KOSGEB alacakları, TEDAŞ veya bu şirketin hissedarı olduğu elektrik  dağıtım şirketlerinin elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları,
           -Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösterenlerin elektrik, doğalgaz,  su ve yönetim aidat borçları, afet kredileri hariç Geliştirme ve Destekleme Fonu  kaynaklı alacaklar,
           -Çevre ve Orman Bakanlığınca orman köylülerince oluşturulan  kooperatiflere kullandırılan krediler, sulama kooperatiflerinin borçları,
           -Kültür ve Turizm Bakanlığınca kültür varlıklarının korunması, bakım ve  onarımı amacıyla kullandırılan krediler,
           -Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca tarımsal amaçlı kooperatiflere veya  ortaklarına verilen kredi alacakları, ilgili kanunca arazi dağıtılanların  ödemedikleri arazi bedelleri, sulama kooperatifleri ve sulama birliklerinin  tarımsal sulama faaliyetlerinden kaynaklanan alacakları,
           -Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında  bulunan taşınmazlar hakkında yapılan kesin izin, kesin tahsis, kullandırma  kararı, irtifak hakkı, kullanma izni ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan ve  vadesi 30 Kasım 2010'da geldiği halde ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve  hasılat, ticari kar payları, orman köylülerini kalkındırma geliri, arazi tahsis,  ağaçlandırma, ağaçlandırma ve erozyon kontrol, yüzde 3 proje ve toprak  bedelleri,
           -SGK'nın taşınmazlarının ödenmemiş kira bedeli, il özel idareleri,  belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası  bunlara ait şirketlerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmazların kullanım bedelleri  ve hasılat payları alacakları,
           -Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ait taşınmazların kira  bedelleri; işveren ve üçüncü şahısların, iş kazası, meslek hastalığı, malullük,  ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu  kişilere yönelik ödemekle yükümlü oldukları her türlü borçları,
           -Özel radyo ve televizyon kuruluşlarınca ödenmeyen yıllık brüt reklam  gelirlerinden alınan yüzde 5'lik pay ile eğitime katkı payı,
           -Her kademedeki askeri okullar ile Emniyet teşkilatında görevlendirilmek  üzere eğitim kurumlarında okutulanlardan öğrencilikle ilişiği kesilenler, mezun  olanlar, bunların dışındaki eğitim kurumlarında devlet hesabına okutulup da  zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin ödenmemiş öğrenim giderlerine  ilişkin tazminat tutarları,
           -TMO tarafından FİSKOBİRLİK'e ödenmeyen alacaklar; kalkınma ajanslarının  il özel idareleri, belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarından olan alacakları;  SGK tarafından fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen ve tahsil edilmesi  gereken gelir ya da aylıklara ilişkin borçlar.
           
   AİDAT BORÇLARINDA KOLAYLIK
           
           TOBB aidat borçları; esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara,  odaların birlik üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların  konfederasyonlara olan aidat ve katılma payı borçları; avukat ve stajyer  avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçları; üyelerin odalara ve  odaların da Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali  Müşavirler Odaları Birliğine olan aidat ve birlik payı borçları; ihracatçıların  üyesi oldukları ihracatçı birliklerine olan üyelik aidat borçlarının tamamını  ödemeleri halinde faiz, gecikme faizi, gecikme zammı alınmayacak.
           Borçlarını yapılandıran BAĞ-KUR'lulara Genel Sağlık Sigortası'ndan  yararlanma imkanı getiriliyor. Bu kişilerin, yapılandırılan borç haricinde, 60  günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya borcu bulunsa da  ödeme yükümlülüklerini yerine getiriyor olmaları gerekecek.
           Hazine Müsteşarlığınca düzenlenen yatırım teşvik belgelerine dayanarak  inşa edilip, satın alınan gemi ve yatlara ilişkin harcamalar üzerinden yatırım  indirimi istisnasından yararlanan mükelleflerden, tasarının yasalaşmasından  önceki dönemler de dahil olmak üzere, bu kapsamda tarhiyat yapılmayacak,  yapılanlardan, varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek.
           Her kabahat için 145 TL'nin altında kalan idari para cezaları tebliğ  edilmeyecek. Tebliğ edilmesi halinde faiz, gecikme faizi ve zammı alınmayacak.
           
  18 TAKSİT İMKANI
           
           Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçlular; yasanın Resmi Gazete'de  yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idarelere  başvuracak.
           Ödenecek tutarların ilk taksiti, yasanın Resmi Gazete'de yayım tarihini  izleyen üçüncü aydan; SGK'ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk  taksiti ise dördüncü aydan başlayacak. Ödemeler ikişer aylık dönemler halinde,  azami 18 eşit taksitte ödenecek.
           Böylece hem vergi hem de prim borcu olanlar bir ay birini diğer ay  ötekini ödeyebilecek.
           İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar, borçlarını  ikişer aylık dönemler halinde 36 eşit taksitte; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü,  Türkiye Futbol Federasyonu ve spor kulüpleri ise ikişer aylık dönemler halinde 42  eşit taksitte ödeyebilecek.
           Ödemeler kredi kartıyla da yapılabilecek. Ancak, bunun için Maliye  Bakanlığı ve SGK'ya bağlı tahsil dairelerine yapılacak ödemelerin ilgili kanuna  göre uygun görülmesi gerekecek.
           Sosyal güvenlik prim alacakları yapılandırmaları devam edenler hariç;  düzenleme kapsamına giren alacakların, ilgili kanunlar uyarınca tecil edilip de  tecil şartlarına uygun ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için,  borçlular talep etmeleri halinde düzenlemeden yararlanabilecek.
           
  BAZI KANUNLARDAKİ PARA CEZALARI
           
           Askerlik Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu,  Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında  Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Karayolu  Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat  ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilen idari para cezaları, fiilin işlendiği  tarihi takip eden takvim yılının son gününe kadar tebliğ edilmediği takdirde  idari yaptırım kararı verilemeyecek.
  Ayrıntılar az sonra...

   

   

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı