GeriSpor Türkiye Bilardo Federasyonu kuruldu
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Türkiye Bilardo Federasyonu kuruldu

Türkiye Bilardo Federasyonu’nun kuruluşuna ilişkin ana statü, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, bilardonun her bakımdan gelişmesini sağlamak, bu amaca yönelik olarak ülke genelinde yapılanmak, bu faaliyetleri ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak yürütmek, Türkiye’yi bilardo sporu konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere kurulmuş bulunan, özel hukuk hükümlerine tabi, özerk statüye ve tüzel kişiliğe sahip Türkiye Bilardo Federasyonunun teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Türkiye Bilardo Federasyonu’nun teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları belirleyen ana statüsü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanan ana statüye göre, federasyonun merkezi Ankara’da olacak.

Federasyon, merkez ve taşra teşkilatından oluşacak, taşra teşkilatı, genel merkez şubeleri ve bölge sorumluları şeklinde Yönetim Kurulu kararları ile oluşturulacak. Federasyonun merkez teşkilatı; “Genel kurul, Yönetim kurulu, Denetleme kurulu, Disiplin kurulu, hakem, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler, sponsorluk ve diğer kurullar, Genel Sekreterlik, İdari birimlerden” oluşacak.

FEDERASYONUN GÖREVLERİ

Ana statü ile Türkiye Bilardo Federasyonunun görevleri ise şöyle belirlendi:

“-Bilardo sporunun gelişmesini ve ülke geneline yayılmasını sağlamak amacıyla; projeler üretmek bu konularda gereken karar ve tedbirleri almak ve uygulamak,

-Yurt dışındaki ve yurt içindeki bilardo sporu ile ilgili gelişmeleri izlemek, her yaş gurupları için her türlü bilardo turnuva organizasyonları, yarışma, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların izinlerini verip, uygulamalarını kontrol etmek,

-Antrenörlerin kurslarla yetiştirilmesini ve seminerlerle eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek,

-Ülke içinde müsabaka ve organizasyonlar düzenlemek, devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak,

-Yabancı ülkelerdeki bilardo sporu ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak,

-Bilardo malzemelerinin standartlarını tespit ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak, temin edilen malzemelerin dağıtımını yapmak,

-Federasyona gelir sağlamak amacıyla faaliyette bulunmak. Taşınır ve taşınmaz mal alım satımı ve kiralanması faaliyetlerini yürütmek,

-Kulüpler, ferdi sporcular, bölge ve il temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek,

-Uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek,

-Uluslararası yarışmalara iştirak edecek olan milli takımları seçmek, seçilen takımları yarışmalara hazırlamak ve ülkemizi milli takımlar ile temsil etmek,

-Yurt içinde düzenlenecek her türlü bilardo yarışmalarının iznini vermek ve uygulamalarını denetlemek, gerekli gördüğü durumlarda yönetim kurulu kararı ile bu yetkiyi bölge ve/veya il temsilcileri ile il müdürlüklerine vermek,

-Yurt içindeki her türlü turistik, ticari, sportif ve sosyal amaçlı açılan bilardo spor salonları ve tesislerinin tescil, vize, gözetim ve denetimini yapmak,

-Yurt içindeki tüm turistik, ticari, sportif ve sosyal amaçlı açılan bilardo spor salonlarının sınıflandırma çalışmalarını yapmak ve güncelleştirmek,

-Ülke genelinde ferdi ve kulüp takımları arasında bilardo müsabakaları ve lig ile ilgili talimatları hazırlamak ve uygulamak,

-Sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi ve uluslararası klasmanlarda yükselmeleri için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,

-Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak,

-Bilardo sporu ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

-Bilardo sporunda belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek ve uygulamasını sağlamak,

-Bilardo sporu ile ilgili yarışmalar düzenlemek, antrenman ve eğitim alanlarını tespit etmek, kamu kurum kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılan tesis, işletme, alan ve benzeri yerlerin standartlarını belirlemek ve onaylamak,

-İllerdeki Federasyon il temsilcilerinin kendi aralarında, bölge sorumluları ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak,

-Federasyonun kuruluş, görev ve amaçlarının gerçekleşmesi için bütçe çalışması yapmak, bunun için gerekli ve yeterli mali kaynakları sağlamak, bunlarla ilgili gereken karar ve tedbirleri almak,

-Bilardo sporunu yaygınlaştırmak için öğretim kurumları ile diğer kamu ve özel kurumlarla ortak programlar, bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak.”

Federasyonun en üst organı olan genel kurul, en geç dört yılda bir, mali genel kurul ise 2 yılda bir yapılacak. Genel kurul üye sayısı 120 üyeden az 250 üyeden fazla olamayacak. Genel kurul ise şu isimlerden oluşcak:

-Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak onbeş üye,

-Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

-Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek iki üye,

-Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek iki üye,

-Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından belirlenecek iki üye,

-Dünya ve/veya Avrupa bilardo federasyonlarının yönetim kurulu ve hakem kurulu üyeleri,

-Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten federasyon başkanlığı yapanlar,

-Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla;

-Büyükler Dünya Şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

-Büyükler kategorisinde Avrupa Şampiyonu olan sporcular,

-Yukarıda belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa, en fazla milli olmuş sporculardan beş kişi,

-Faal olmamak şartıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş hakem,

-Kulüp temsilcileri, ‘Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az yüzde 60’ı kulüp temsilcilerinden oluşacak. Kulüp temsilcilerinin seçiminde seçim tarihinden önce iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan kulüpler esas alınacak. Genel kuruldaki kulüp temsilcilerinin yüzde 60 en üst lige katılan, yüzde 15 en üst lige terfi müsabakalarına katılan, yüzde 10 lige ve terfi müsabakalarına katılmayan ancak, Federasyonun diğer faaliyetlerine katılan, yüzde 15 federasyon faaliyetlerine katılan 100 ün üzerinde sporcusu bulunan kulüplere her 100 sporcu için ilave bir üyeden oluşacak.’”

Liglerde yer alan takım sayıları ve lig statüleri zamanla değiştiğinden, kulüplerin genel kurulda temsil edilme şekilleri temel esaslar dikkate alınarak Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenecek.

FEDERASYON BAŞKANI

Federasyon Başkanı olabilmek için ise şu şartlar aranacak;

“-T. C. vatandaşı olmak,

-Genel kurul tarihinde 30 yaşını doldurmuş olmak,

-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

-Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,

-Seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

-Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.”

Yorumları Göster
Yorumları Gizle