GeriEkonomi Özelleştirme sonucu işsiz kalanlar için önemli karar
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  1
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Özelleştirme sonucu işsiz kalanlar için önemli karar

Özelleştirme sonucu işsiz kalanlar için önemli karar
refid:19646765 ilişkili resim dosyası

Özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan ve bilahare işsiz kalacak işçiler, kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere çalıştırılacak.

2012 yılında azami 45 bin geçici işçi 4/C kadrosunda, bakanlıklar başta olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşlarında 11 ayı geçmemek üzere istihdam edilecek. Bu karar kapsamında istihdam edilecek geçici personelin 60 gün süre içinde ilgili kurumlara başvurması gerekecek.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 25 Kasım 2011 tarihli yazısı üzerine Bakanlar Kurulu’nca 8 Aralık 2011 tarihinde kararlaştırıldı. Kararla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere 45 bin kişinin, “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar” çerçevesinde, bir mali yılda 11 ayı geçmemek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin C fıkrasına göre 2012 yılında geçici personel olarak sözleşmeli çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu karar kapsamında istihdam edilecek geçici personelin 60 gün süre içinde ilgili kurumlara başvurması gerekecek. Devlet Personel Başkanlığı’nca yapılan atama teklifleri doğrultusunda kurumlarca 30 gün içerisinde geçici personelin atama işlemleri tamamlanarak 11 Şubat 1959 tarihli 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilecek.

İSTİHDAM EDİLECEK KURUMLAR

Geçici personel Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Danıştay Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra teşkilarıyla, kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere bağlı ve ilgili kuruluşlarında çalıştırılabilecek.

ÜCRETLER GEÇİCİ PERSONELİN GÖREVLENDİRİLDİĞİ KURULUŞLARCA ÖDENECEK

Bağlı ve ilgili kuruluşlarda görevlendirilen geçici personelin ücretleri görevlendirildikleri kuruluşlar tarafından ödenecek.

Üniversitelere tahsis edilen toplam pozisyonlarda çalıştırılacak geçici personelin sayıları üniversiteler itibariyle Devlet Personel Başkanlığı’nca belirlenecek. Geçici personel öncelikle tercih ettikleri illerde, bu illerde istihdamlarının mümkün olmaması halinde diğer illerde istihdam edilecek.

GEÇİCİ PERSONEL, ATAMA EMRİNİN TEBLİĞİ’NDEN İTİBAREN 15 GÜNÜ İZLEYEN İŞ GÜNÜ İÇİNDE İŞE BAŞLYACAK

Geçici personel, atandıkları yerin iş akitlerinin feshedildiği andaki görev yerlerinin yer aldığı mahalli sınırlar içerisinde olması halinde atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen iş günü, başka yerlerdeki görevlere atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 günü izleyen iş günü içerisinde işe başlamak zorunda olacak.

Askerlik görevini yapmakta olanlar için bildirim ve diğer esaslara ilişkin süreler terhislerini takip eden ayın başından itibaren başlayacak.

GÖREVE BAŞLAMAYAN GEÇİCİ PERSONEL 30 GÜN İÇİNDE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI’NA BİLDİRİLECEK

Kurumlarca ataması yapılan personel ile ataması yapıldığı halde göreve başlamayan personel 30 gün içinde Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilecek. Bakanlıklarca bağlı veya ilgili kuruluşlarda görevlendirilen personel de bağlı ve ilgili kuruluşlar itibarıyla ayrı ayrı elektronik ortamda adı geçen Başkanlığa bildirilecek.

TAHSİLE GÖRE BRÜT ÜCRETLER BELİRLENECEK

Bu karara göre istihdam edilecek geçici personele tahsil dereceleri dikkate alınarak brüt aylık ücretleri ödenecek. Bu ücretler şöyle belirlenecek:

“-Yüksek öğretim mezunlarına 21.250 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.

-Lise ve dengi okul mezunlarına 19.275 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.

-İlköğretim mezunlarına 17.275göste’ge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.

-Bu arada geçici personelden, bu kararda belirtilen görevleri yapmak üzere, görevli oldukları memuriyet mahalli dışında görev yapacaklara Harcırırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenecek.

-Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde fiilen görev yapan geçici personel, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin asli personeli gibi iaşe edielcek.

-Geçici personel, yiyecek yardımından faydalandırılacak.

-Geçici personele bu kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenemeyecek. Sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamayacak.

-Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulmayacak.”

İŞ SONU TAZMİNATI

Geçici personelin ödemeleri her ayın 15’inde yapılacak. Ücretli izin süreleri dahil en az 12 ay fiilen çalışan geçici personelden, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca kendilerine yaşlılık veya malullük aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması, ilgilinin ölümü, ilgilinin kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi ve yenilememesi hallerinden birinin vukü bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, çalışılan her bir yıl için, ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı brüt aylık ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenecek. 12 aydan artan süreler için 12 ay için hesaplanan miktardan artan süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılacak. Bu tazminatın ödenmesinde daha önce iş sonu tazminatı ve kıdem tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmayacak. İş sonu tazminatı ödemesi uygulamasına ilişkin belirsizlikleri gidermeye, usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

ÇALIŞILAN HER AY İÇİN AZAMİ 2 GÜN İZİN VERİLEBİLECEK

Geçici personelin çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, çalıştıkları kurumdaki devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri uygulanacak. İstihdam edilecek geçici personele, çalıştıkları her ay için azami 2 gün izin verilebilecek. Bu izinler sözleşme dönemi içinde toplu olarak da kullandırılabilecek. Geçici personel, istihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacak. Bu karar kapsamında istihdam edilecek geçici personelin hizmet sözleşmeleri 5510 sayılı Kanun Kapsamında yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erecek.

Bu karar uyarınca istihdam edilecek geçici personel için, 2011 yılındaki vizeli mevcut tip sözleşme örnekleri yeni bir vize yapılmasına gerek kalmaksızın kullanılmaya devam olunacak. Ancak bu karar uyarınca ilk defa geçici personel istihdam edecek olan kamu idarelerinin geçici personeli ilişkin tip sözleşme örneklerini Maliye Bakanlığı’na vize ettirmeleri zorunlu olacak. Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılamayacak. Herhangi bir ödemede bulunulamayacak.

KARAR, 1 OCAK 2012’DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Bu karar kapsamında özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan ve bilahare işsiz kalacak işçiler dışında personel istihdam edilemeyecek. Karar, 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

**2012 yılında 4/C kadrosuyla çalıştırılacak azami 45 bin

Geçici personelin kurumlara göre dağılımı söyle;

Adalet Bakanlığı 4.500

Milli Savunma Bakanlığı 100

İçişleri Bakanlığı 4.500

Maliye Bakanlığı 1.000

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 500

Milli Eğitim Bakanlığı 15.500

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 600

Sağlık Bakanlığı 4.000

Ulaştırma, Denizcilik ve Haber. Bak. 250

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bak. 3.000

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 200

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 100

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 60

Kültür ve Turizm Bakanlığı 750

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1.500

Yargıtay Başkanlığı 150

Danıştay Başkanlığı 100

Devlet Personel Başkanlığı 40

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1.000

Spor Genel Müdürlüğü 150

Üniversiteler 3.500

Orman Genel Müdürlüğü 1.000

Emniyet Genel Müdürlüğü 1.000

Gelir İdaresi Başkanlığı 1.000

Yüksek Öğrenim Kredi ve

Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 250

Karayolları Genel Müdürlüğü 250


Yorumları Göster
Yorumları Gizle