KDV beyannamesi ne zaman verilir?

KDV beyannamesi ne zaman verilir

KDV beyannamesi veya diğer bir ifadeyle Katma Değer Vergisi ödeme süreleri, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın resmi takvimine göre gerçekleşmektedir. Bu süre içerisinde KDV beyannamesi sisteme girilmeli veya teslim edilmelidir. Peki, KDV beyannamesi ne zaman verilir? İşte, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği o tarih hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Gelirler İdaresi Başkanlığı, KDV Beyannamesi için belirlediği süre içerisinde işlemleri almaktadır. Buna göre, Katma Değer Vergisi Beyannamesi için belirlenen süre, izleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir şeklindedir. 

* KDV beyanı için genel süre, vergilendirme dönemini izleyen ayın ilk yirmidört günüdür. KDV mükellefiyetinin dönem (ay) içinde başlamış veya sona ermiş olması beyan süresini etkilemez. Beyan süresi izleyen ayın ilk 24 günü olmakla beraber, bu beyan ile tahakkuk eden verginin ödeme süresi, aynı ayın 26 ncı günü akşamı dolmaktadır. (Md.46)

* Sorumlu sıfatıyle ödenecek KDV de beyan süresi, KDV sorumluluğunu (Md.9) gerektiren işlemin vuku bulduğu ayı izleyen ayın ilk yirmidört günüdür.

* Götürü usulde beyan esası, (3 nolu beyanname) 4108 sayılı Kanunla kaldırılmıştır.

* KDV beyan ve ödeme süresinin değiştirilmesi ile ilgili olarak 7 no.lu KDV Sirkülerinde açıklamalar yapılmıştır. Ancak daha sonra, izleyen ayın ilk 20 günü olan süre ilk 24 gün olarak değiştirilmiştir. (5615 sayılı Kanun)

Haberle ilgili daha fazlası: